Contract voor aanleg Maasvlakte 2 getekend

Het Havenbedrijf Rotterdam NV, Koninklijke Boskalis Westminster NV en Van Oord NV, hebben het contract voor de aanleg van het eerste deel van Maasvlakte 2 woensdag 27 februari 2008 getekend. Met het contract is ruim € 1 miljard gemoeid. “We hebben weer een flinke stap gezet op weg naar de uitvoering van dit project dat voor de Nederlandse economie zo belangrijk is. De aannemers staan klaar om na de zomer te beginnen, zodat over vijf jaar de eerste schepen hun containers kunnen lossen”, aldus president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf.

Boskalis en Van Oord werken in dit project samen onder de naam PUMA, die staat voor Projectorganisatie Uitbreiding MAasvlakte. De twee Nederlandse waterbouwbedrijven gaan tussen 2008 en 2013 het eerste deel van Maasvlakte 2 aanleggen. Het contract omvat de aanleg van 2,4 km harde zeewering (stenen en blokken), 8,4 km zachte zeewering (strand en duin), de eerste circa 700 ha havengebied, 2 km deep sea kade (-20 m), 1 km barge / feeder kade (-11 / -13 m), het op diepte brengen van de havenbekkens, en de aanleg van 11 km wegen (2×2 rijstroken en 2 secundaire wegen) en spoorwegen (dubbel spoor) die nodig zijn om Maasvlakte 2 te ontsluiten. Onderdeel van het contract is ook dat het consortium na oplevering de eerste vijf jaar onderhoud aan de zeewering van Maasvlakte 2 verzorgt.

De contractvorm is design & construct aangevuld met onderhoud voor de zeewering en kadeconstructies. Het Havenbedrijf heeft geen ontwerp aanbesteed, maar een functioneel Programma van Eisen. Zowel bij de beoordeling van de biedingen als tijdens de realisatie van de plannen let het Havenbedrijf vooral op de complexe en risicovolle onderdelen, zoals de kademuren. Door deze contractvorm heeft PUMA een grote mate van vrijheid in de manier waarop ze het project realiseert, en stuurt het Havenbedrijf alleen op datgene dat het echt hebben wil: een duurzaam en veilig havengebied dat uitstekend bereikbaar is, en dat tijdens de aanleg tot minimale verstoring van milieu en scheepvaart leidt. Geheel in de geest van het design & construct hebben partijen afgesproken dat optimalisaties in het ontwerp ook na ondertekening van het contract kunnen worden doorgevoerd, mits ze binnen het Programma van Eisen passen en als er overeenstemming is over de optimalisaties.

Planning is na de zomer van 2008 te starten met de aanleg. De eerste terreinen zijn dan begin 2011 bouwrijp en medio 2013 kan de eerste containerterminal in gebruik genomen worden.

De risicoverdeling is zo geregeld dat de partij die het risico het best kan beheersen het risico draagt. Daarnaast is in de risicoverdeling rekening gehouden met de redelijke belangen van partijen. Zo zijn de gevolgen van stormen die minder dan eens in de 50 jaar voorkomen het risico van de aannemer. Daarboven neemt het Havenbedrijf het risico over. Met de hiervoor geformuleerde uitgangspunten zijn per saldo de meeste risico’s voor rekening van de aannemers, wat zeer uitzonderlijk is in dit soort grote, langlopende contracten.

Het Havenbedrijf heeft het volste vertrouwen in de (voor)spoedige afloop van de juridische procedures die zijn aangekondigd in de lopende ruimtelijke ordeningsprocedures. Het Havenbedrijf heeft daarom met de aannemerscombinatie afgesproken dat zij in september 2008 hun materieel beschikbaar hebben om te kunnen starten met de uitvoering van het project.

Veel bepalingen in het contract zijn gebaseerd op het Milieu Effect Rapport en de vergunningaanvragen. Enerzijds heeft PUMA informatie geleverd voor deze documenten, anderzijds kan de aanleg binnen de marges van de studies gerealiseerd worden. Zo is in het MER gerekend met de inzet van maximaal vijftien baggerschepen tegelijk, terwijl in de praktijk veelal met niet meer dan met de helft van dat aantal zal worden gebaggerd. Het zogenaamde monitoring- en evaluatieprogramma waarmee tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 de vinger aan de pols van het milieu wordt gehouden, gaan PUMA en Havenbedrijf samen uitvoeren.

Het ontwerp van PUMA gaat uit van zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Zo wordt de huidige harde zeewering (blokkendam) afgebroken en krijgt het materiaal een paar kilometer verderop een bestemming in de nieuwe harde zeewering.

Eerder maakte het Havenbedrijf al bekend dat het 40% van Maasvlakte 2 heeft uitgegeven voor de overslag van containers door de bedrijven APMT, Rotterdam World Gateway en Euromax. Voor de financiering van Maasvlakte 2 en andere havenprojecten trok het Havenbedrijf begin dit jaar € 2 miljard aan van EIB, BNG en een consortium bestaande uit Rabobank, Fortis en ING. Eind vorig jaar gaf de Commissie voor het MER een positief advies over de milieustudies die gedaan zijn. Nu de aannemers gecontracteerd zijn, moet vóór het project daadwerkelijk van start kan gaan nu alleen nog een aantal ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen worden en een aantal vergunningen worden verkregen. Planning is dat dat deze zomer zijn beslag krijgt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam