Uitspraak indexering Noord/Zuidlijn door de Raad van State

Uitspraak indexering Noord/Zuidlijn door de Raad van State geeft Amsterdam aanknopingspunt voor verder overleg met minister

De gemeente Amsterdam heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State over de indexering van de rijkssubsidie voor de Noord/Zuidlijn. De Raad van State oordeelde op 20 februari 2008 dat de minister van Verkeer en Waterstaat de vergoeding van de loon- en prijsstijgingen (indexering) over de jaren 2000 t/m 2003 die de gemeente voor de Noord/Zuidlijn ontvangt niet hoeft te wijzigen, omdat de met deze jaren gemoeide bedragen (22 miljoen euro) in redelijkheid nog tot het risico van de gemeente behoren. Over de jaren daarna zal die redelijkheidstoets nog moeten plaatshebben, aldus de Raad van State.

Wethouder Herrema: “Het is bekend dat de stad al een grote eigen bijdrage levert aan de totstandkoming van de Noord/Zuidlijn. De uitspraak geeft de ruimte om serieus op korte termijn met de minister te gaan overleggen over de indexering na 2003. Het gaat dan over een substantieel hoger bedrag.”

De gemeente en de minister van Verkeer en Waterstaat verschillen al enige jaren van mening over de toegekende indexering. De minister gebruikt het algemene indexeringspercentage IBOI (index bruto overheidsinvesteringen) dat lager is dan het werkelijke percentage van loon- en prijsstijgingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Amsterdam heeft al een deel (18 miljoen euro) van deze indexeringskosten gedekt via de begroting.

De Raad van State zegt in zijn uitspraak dat het risico dat de IBOI op enig moment ten opzichte van de GWW-index naar beneden kan afwijken, een risico is dat voor rekening van de gemeente (formeel de Stadsregio Amsterdam) komt.

“Dit zou anders kunnen zijn indien structureel sprake is van een zodanig groot verschil tussen de IBOI en de GWW-index, dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, door onverkort conform de IBOI te blijven indexeren geen sprake meer is van een aanpassing van de subsidie aan de ontwikkelingen van het loon- en prijspeil en dit verschil er op neerkomt dat het bedrag dat is gemoeid met de verleende voorziening voor risico’s en onvoorziene zaken zodanig wordt overschreden, dat de minister in redelijkheid niet langer aan de IBOI kan vasthouden.”

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Amsterdam overweegt hoger beroep index Noord/Zuidlijn (18-07-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam