Goede prestaties BAM leiden tot hogere winstverwachting

 • Nettoresultaat eerste negen maanden 2007: € 192,6 miljoen
 • Omzet eerste negen maanden 2007: € 6,4 miljard (+10%)
 • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
 • BAM overwegend positief over huidige marktomstandigheden
 • Orderportefeuille verder toegenomen: € 13,7 miljard (+12% op vergelijkbare basis)
 • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 310 miljoen

Gang van zaken eerste negen maanden 2007

Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2007 goed gepresteerd. De nettowinst steeg tot € 192,6 miljoen (2006: € 68,5 miljoen), waarbij alle sectoren aan de winststijging hebben bijgedragen. De toename van het resultaat houdt tevens verband met het herstel van de resultaten in Duitsland. De omzet is met circa 10% toegenomen tot € 6,4 miljard (2006: € 5,8 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,4%.

De verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron wordt binnenkort formeel afgerond. Omzet en resultaten van Flatiron worden tot en met het derde kwartaal 2007 geconsolideerd, terwijl de boekwinst van circa € 70 miljoen in het vierde kwartaal 2007 zal worden verantwoord.

In de eerste negen maanden van 2007 was sprake van een lagere belastingdruk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar door een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk (als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006) en het herstel van de resultaten in Duitsland.

Bouw

Het resultaat in de sector Bouw is in de eerste negen maanden van 2007 sterk toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, mede door het herstel van de resultaten in Duitsland.

De omzetgroei is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd, maar ook in Nederland, België en Duitsland zijn meer projecten in uitvoering genomen. De orderportefeuille bedraagt per 30 september 2007 circa € 5,8 miljard (ultimo 2006: € 4,7 miljard). Met name in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland is de werkvoorraad toegenomen.

De marktomstandigheden in de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw blijven gunstig, echter de werkmaatschappijen ondervinden onverminderd margedruk door een gespannen arbeidsmarkt, alsook door de sterk opgelopen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Gezien deze marktomstandigheden hebben de Nederlandse werkmaatschappijen goede resultaten behaald. Het tempo van de prijsstijging lijkt enigszins af te nemen. Echter, als gevolg van de fors gestegen bouwkosten, passen steeds vaker de aanbiedingen niet meer binnen de beschikbare budgetten. Dit leidt, samen met tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures, tot vertraging bij de gunning van projecten.

Interbuild heeft in België een uitstekend resultaat behaald bij een aanmerkelijk hogere omzet. De vooruitzichten op de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen blijven voor Interbuild gunstig.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de goede resultaten verder verbeterd. HBG UK heeft de positie op de Britse utiliteitsbouwmarkt opnieuw versterkt. De omzet is sterk toegenomen en orderportefeuille van HBG UK ligt op een hoog niveau mede door de recente verwerving van een groot aantal nieuwe werken, waaronder ontwerp en bouw van de eerste fase van het omvangrijke binnenstedelijke vernieuwingsproject King’s Cross Central in Londen. De vooruitzichten voor de Britse markt blijven positief, mede door verdere toename van overheidsinvesteringen in onderwijs en gezondheidszorg.

BAM Deutschland heeft in de eerste negen maanden – overeenkomstig de prognose – een breakeven-resultaat behaald. BAM handhaaft de verwachting op jaarbasis een zelfde resultaat te behalen. Recentelijk heeft BAM Deutschland twee omvangrijke utiliteitsbouwprojecten verworven, waaronder de bouw van een voetbalstadion in Augsburg.

Vastgoed

In de sector Vastgoed zijn uitstekende resultaten behaald, mede door een hoge bijdrage uit de verkoop van Brits commercieel vastgoed. De toename van de omzet is hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt ruim 4%. De orderportefeuille van de sector Vastgoed bedraagt per 30 september 2007 circa € 2,9 miljard (ultimo 2006: € 3,2 miljard).

De vastgoedresultaten in Nederland blijven gunstig. BAM Vastgoed en AM hebben wederom een aanzienlijke resultaatsbijdrage geleverd. De vraag van consumenten naar woningen blijft groot, mede door de achterblijvende productie van nieuwbouwwoningen. Krappe budgetten als gevolg van de gestegen bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures zorgen voor vertraging van projecten. De overheid heeft ambitieuze programma’s opgesteld om de woningbouwproductie te verhogen. Hiervoor is het noodzakelijk dat – nu de grote Vinex-locaties op termijn aflopen – kan worden omgeschakeld naar nieuwe (grote) locaties. De Groep heeft in de eerste negen maanden in Nederland in totaal circa 3.400 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (vorig jaar: 3.700). De daling van het aantal verkochte woningen ten opzichte van voorgaand jaar is hoofdzakelijk het gevolg van de hiervoor genoemde vertraging van projecten. Op jaarbasis verwacht de Groep circa 5.200 woningen te verkopen (2006: 5.400). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is gering (29 woningen en circa 3.500 m2 kantoor). Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep bedraagt momenteel circa 75.000 woningen.

In België heeft Kairos naar verwachting gepresteerd. De portefeuille van Kairos omvat een vijftiental projecten in uitvoering en diverse concrete projecten in het vooruitzicht in Brussel, Antwerpen en de overige stedelijke gebieden in Vlaanderen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn, zoals eerder bekendgemaakt, in één transactie acht nieuwe vastgoedprojecten verkocht aan een belegger. Deze transactie in het derde kwartaal 2007 heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan omzet en resultaat. Het Britse vastgoedbedrijf blijft selectief investeren in kansrijke ontwikkelingsposities.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf een goed resultaat behaald, ondanks de haperende Ierse woningmarkt. De start van nieuwe ontwikkelingsprojecten is vertraagd. Naar verwachting blijft op langere termijn de vraag naar woningen groot.

Infra

In de sector Infra zijn omzet en resultaat in de eerste negen maanden van 2007 verder toegenomen. De omzetgroei is voornamelijk in Duitsland, de Verenigde Staten en Ierland gerealiseerd. De orderportefeuille van de sector is, op vergelijkbare basis, met ruim 10% gestegen tot € 5,1 miljard (ultimo 2006: € 4,6 miljard, exclusief orderportefeuille Flatiron), mede door een recente acquisitie in België.

De Nederlandse infrabedrijven hebben naar behoren gepresteerd. Vooral in de sectoren wegenbouw, energie en telecom zijn goede resultaten behaald. De in de periode 2005-2006 aangenomen grote werken hebben slechts bescheiden bijgedragen aan het resultaat, onder meer door sterk gestegen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft onverminderd op hoog niveau, echter de verbetering van het prijsniveau is nog steeds onbevredigend. Daarnaast leidt regelgeving – onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit – in toenemende mate tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten.

De Belgische activiteiten hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. In het derde kwartaal 2007 is de overname van wegenbouwer Betonac afgerond. Omzet en resultaat van Betonac zijn met ingang van 1 september 2007 geconsolideerd. De totale orderportefeuille in België bevindt zich op hoog niveau, onder meer door de activiteiten in Wallonië en de recente opdracht voor aanleg van de spoorverbinding Diabolo nabij Brussel.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nuttall opnieuw goede resultaten behaald. Het volume in de Britse inframarkt blijft naar verwachting op een hoog niveau, mede dankzij werkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012. De inframarkt wordt echter gekenmerkt door scherpe concurrentie en toenemende complexiteit van contractvormen.

In Ierland heeft Ascon een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Ondanks de recente economische vertraging in Ierland, blijven de vooruitzichten voor de infra- en utiliteitsbouwmarkt gunstig. Dit is mede gebaseerd op de omvangrijke investeringsprogramma’s van de Ierse overheid in de komende jaren. De orderportefeuille bevindt zich onveranderd op hoog niveau.

Het resultaat van de Duitse infra-activiteiten is in de eerste negen maanden van 2007 licht negatief, hoofdzakelijk door onderdekking van vaste kosten. Op jaarbasis wordt een zelfde resultaat verwacht. De orderportefeuille van Wayss & Freytag Ingenieurbau is goed gevuld, mede door de verwerving (in combinatie) van tunnelprojecten in België en Zwitserland.

Omzet en resultaat van Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – zijn in de eerste negen maanden van 2007 verder verbeterd. De orderportefeuille is van goede kwaliteit en blijft omvangrijk.

Publiekprivate samenwerking

BAM PPP heeft in de eerste negen maanden een uitstekend resultaat behaald als gevolg van de gunstige resultaten uit operationele pps-contracten en de overdracht van een Brits scholencontract op verzoek van de opdrachtgever.

BAM heeft momenteel 26 pps-contracten in portefeuille, waarvan negentien contracten operationeel zijn. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. BAM vormt – in het kader van de eerder aangekondigde desinvesteringsstrategie – een joint-venture met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund). Hierbij worden door de Groep vier Britse, operationele pps-contracten aan de joint-venture overgedragen. Deze transactie zal in het vierde kwartaal 2007 aan het resultaat bijdragen.

De pps-vorderingen (inclusief kortlopend deel) in de geconsolideerde balans zijn in de eerste negen maanden van 2007 licht toegenomen tot € 568 miljoen (ultimo 2006: € 540 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen licht zijn gestegen tot € 526 miljoen (ultimo 2006: € 500 miljoen). De netto-investeringsverplichting voor de 26 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 170 miljoen. Hiervan is per 30 september 2007 circa € 83 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2006: € 82 miljoen).

Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-contracten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. Aan pps-contracten gerelateerde bouw- en onderhoudsactiviteiten worden in de betreffende sectoren gerapporteerd.

Installatietechniek

BAM Techniek heeft in de eerste negen maanden van 2007 een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De marktomstandigheden blijven onverminderd gunstig. De orderportefeuille is verder toegenomen en ligt met € 268 miljoen op een hoog niveau.

Consultancy en engineering

Tebodin heeft een uitstekend resultaat behaald, mede door een aanhoudend hoge bezettingsgraad wereldwijd in alle regio’s. De orderportefeuille (30 september 2007: € 112 miljoen) is van uitstekende kwaliteit. De vooruitzichten blijven gunstig in vrijwel alle markten waarin Tebodin opereert.

Overig

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in de eerste negen maanden van 2007 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar. Deze bijdrage is inclusief € 2,8 miljoen preferent dividend. Van Oord is dit jaar de vervroegde inkoop gestart van de preferente aandelen die door BAM worden gehouden. Tot op heden zijn preferente aandelen ingekocht voor een bedrag van € 35 miljoen, waarvan € 25 miljoen in november. De boekwaarde van de resterende preferente aandelen bedraagt € 35 miljoen.

Met ingang van dit boekjaar worden pensioenresultaten door de (gedeeltelijke) vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen toegerekend aan de sectoren (bruto: € 8,4 miljoen positief in de eerste negen maanden van 2007). In de eerste negen maanden van 2006 werd dit resultaat, alsmede het resultaat van de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen, gerapporteerd onder de rubriek Pensioenen / eliminaties (bruto: € 21,5 miljoen positief).

Orderportefeuille

De orderportefeuille handhaaft zich op hoog niveau en bedraagt per 30 september 2007 € 13,7 miljard (ultimo 2006: € 12,2 miljard, exclusief Flatiron). Deze toename van circa 12% ten opzichte van de stand ultimo 2006 op vergelijkbare basis is groepsbreed gerealiseerd. Het effect van acquisities op de groei van de orderportefeuille bedraagt circa 1,5%. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 2,5 miljard uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2007, € 6,8 miljard in 2008 en € 4,4 miljard in latere jaren.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 september 2007 € 381 miljoen (ultimo 2006: € 551 miljoen). Dit is inclusief de kaspositie van Flatiron (opgenomen in de geconsolideerde balans per 30 september 2007 als aangehouden voor verkoop). De daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast is de kaspositie gedaald door overname van De Wilgen Vastgoed en IPMMC Vastgoed in Nederland door AM, alsmede door overname van Kairos en Betonac in België.

De rentedragende schulden per 30 september 2007 – inclusief Flatiron – bedragen € 2.375 miljoen (ultimo 2006: € 1.897 miljoen). Deze stijging van de rentedragende schulden is voornamelijk het gevolg van de toegenomen financiering van vastgoedactiviteiten in Nederland, de hiervoor genoemde overnames in Nederland en België en de verhoging van de achtergestelde lening met € 50 miljoen in het kader van de recentelijk vernieuwde financieringsfaciliteiten van de Groep. Een belangrijk deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en projectfinancieringen (€ 933 miljoen) en achtergestelde leningen (€ 285 miljoen, inclusief € 36 miljoen preferente aandelen en € 49 miljoen derden aandeelhouders AM). De nettoschuldpositie per 30 september – inclusief Flatiron – bedraagt € 1.639 miljoen (ultimo 2006: € 1.136 miljoen). De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 september 2007 15,8% van het balanstotaal (ultimo 2006: 14,7%).

Resultaat per gewoon aandeel

Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van de eerste negen maanden van 2006 licht gestegen tot 124 miljoen stukken (2006: 123,1 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen. In de eerste negen maanden van 2007 zijn circa 3 miljoen converteerbare preferente aandelen omgewisseld (2006: 1,3 miljoen stukken). Op dit moment resteren nog circa 8,8 miljoen converteerbare preferente aandelen.

Het nettoresultaat is in de eerste negen maanden van 2007 per saldo gestegen tot € 1,55 per gewoon aandeel (2006: € 0,56). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gestegen tot € 1,44 (2006: € 0,53).

Verwachting 2007

De Groep verwacht over 2007, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, een omzet te behalen van ruim € 9 miljard en een nettowinst van ten minste € 310 miljoen. Dit is inclusief de boekwinst van circa € 70 miljoen op de verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron.

Bijlagen

1. Verkorte winst- en verliesrekening eerste negen maanden

2. Verkorte winst- en verliesrekening derde kwartaal

3. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10

4. Geconsolideerde balans

5. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

6. Verkort kasstroomoverzicht

7. Toelichting op bericht over eerste negen maanden van 2007

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv

Goede prestaties BAM leiden tot hogere winstverwachting | Infrasite

Goede prestaties BAM leiden tot hogere winstverwachting

 • Nettoresultaat eerste negen maanden 2007: € 192,6 miljoen
 • Omzet eerste negen maanden 2007: € 6,4 miljard (+10%)
 • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
 • BAM overwegend positief over huidige marktomstandigheden
 • Orderportefeuille verder toegenomen: € 13,7 miljard (+12% op vergelijkbare basis)
 • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 310 miljoen

Gang van zaken eerste negen maanden 2007

Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2007 goed gepresteerd. De nettowinst steeg tot € 192,6 miljoen (2006: € 68,5 miljoen), waarbij alle sectoren aan de winststijging hebben bijgedragen. De toename van het resultaat houdt tevens verband met het herstel van de resultaten in Duitsland. De omzet is met circa 10% toegenomen tot € 6,4 miljard (2006: € 5,8 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,4%.

De verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron wordt binnenkort formeel afgerond. Omzet en resultaten van Flatiron worden tot en met het derde kwartaal 2007 geconsolideerd, terwijl de boekwinst van circa € 70 miljoen in het vierde kwartaal 2007 zal worden verantwoord.

In de eerste negen maanden van 2007 was sprake van een lagere belastingdruk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar door een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk (als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006) en het herstel van de resultaten in Duitsland.

Bouw

Het resultaat in de sector Bouw is in de eerste negen maanden van 2007 sterk toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, mede door het herstel van de resultaten in Duitsland.

De omzetgroei is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd, maar ook in Nederland, België en Duitsland zijn meer projecten in uitvoering genomen. De orderportefeuille bedraagt per 30 september 2007 circa € 5,8 miljard (ultimo 2006: € 4,7 miljard). Met name in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland is de werkvoorraad toegenomen.

De marktomstandigheden in de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw blijven gunstig, echter de werkmaatschappijen ondervinden onverminderd margedruk door een gespannen arbeidsmarkt, alsook door de sterk opgelopen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Gezien deze marktomstandigheden hebben de Nederlandse werkmaatschappijen goede resultaten behaald. Het tempo van de prijsstijging lijkt enigszins af te nemen. Echter, als gevolg van de fors gestegen bouwkosten, passen steeds vaker de aanbiedingen niet meer binnen de beschikbare budgetten. Dit leidt, samen met tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures, tot vertraging bij de gunning van projecten.

Interbuild heeft in België een uitstekend resultaat behaald bij een aanmerkelijk hogere omzet. De vooruitzichten op de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen blijven voor Interbuild gunstig.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de goede resultaten verder verbeterd. HBG UK heeft de positie op de Britse utiliteitsbouwmarkt opnieuw versterkt. De omzet is sterk toegenomen en orderportefeuille van HBG UK ligt op een hoog niveau mede door de recente verwerving van een groot aantal nieuwe werken, waaronder ontwerp en bouw van de eerste fase van het omvangrijke binnenstedelijke vernieuwingsproject King’s Cross Central in Londen. De vooruitzichten voor de Britse markt blijven positief, mede door verdere toename van overheidsinvesteringen in onderwijs en gezondheidszorg.

BAM Deutschland heeft in de eerste negen maanden – overeenkomstig de prognose – een breakeven-resultaat behaald. BAM handhaaft de verwachting op jaarbasis een zelfde resultaat te behalen. Recentelijk heeft BAM Deutschland twee omvangrijke utiliteitsbouwprojecten verworven, waaronder de bouw van een voetbalstadion in Augsburg.

Vastgoed

In de sector Vastgoed zijn uitstekende resultaten behaald, mede door een hoge bijdrage uit de verkoop van Brits commercieel vastgoed. De toename van de omzet is hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt ruim 4%. De orderportefeuille van de sector Vastgoed bedraagt per 30 september 2007 circa € 2,9 miljard (ultimo 2006: € 3,2 miljard).

De vastgoedresultaten in Nederland blijven gunstig. BAM Vastgoed en AM hebben wederom een aanzienlijke resultaatsbijdrage geleverd. De vraag van consumenten naar woningen blijft groot, mede door de achterblijvende productie van nieuwbouwwoningen. Krappe budgetten als gevolg van de gestegen bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures zorgen voor vertraging van projecten. De overheid heeft ambitieuze programma’s opgesteld om de woningbouwproductie te verhogen. Hiervoor is het noodzakelijk dat – nu de grote Vinex-locaties op termijn aflopen – kan worden omgeschakeld naar nieuwe (grote) locaties. De Groep heeft in de eerste negen maanden in Nederland in totaal circa 3.400 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (vorig jaar: 3.700). De daling van het aantal verkochte woningen ten opzichte van voorgaand jaar is hoofdzakelijk het gevolg van de hiervoor genoemde vertraging van projecten. Op jaarbasis verwacht de Groep circa 5.200 woningen te verkopen (2006: 5.400). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is gering (29 woningen en circa 3.500 m2 kantoor). Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep bedraagt momenteel circa 75.000 woningen.

In België heeft Kairos naar verwachting gepresteerd. De portefeuille van Kairos omvat een vijftiental projecten in uitvoering en diverse concrete projecten in het vooruitzicht in Brussel, Antwerpen en de overige stedelijke gebieden in Vlaanderen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn, zoals eerder bekendgemaakt, in één transactie acht nieuwe vastgoedprojecten verkocht aan een belegger. Deze transactie in het derde kwartaal 2007 heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan omzet en resultaat. Het Britse vastgoedbedrijf blijft selectief investeren in kansrijke ontwikkelingsposities.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf een goed resultaat behaald, ondanks de haperende Ierse woningmarkt. De start van nieuwe ontwikkelingsprojecten is vertraagd. Naar verwachting blijft op langere termijn de vraag naar woningen groot.

Infra

In de sector Infra zijn omzet en resultaat in de eerste negen maanden van 2007 verder toegenomen. De omzetgroei is voornamelijk in Duitsland, de Verenigde Staten en Ierland gerealiseerd. De orderportefeuille van de sector is, op vergelijkbare basis, met ruim 10% gestegen tot € 5,1 miljard (ultimo 2006: € 4,6 miljard, exclusief orderportefeuille Flatiron), mede door een recente acquisitie in België.

De Nederlandse infrabedrijven hebben naar behoren gepresteerd. Vooral in de sectoren wegenbouw, energie en telecom zijn goede resultaten behaald. De in de periode 2005-2006 aangenomen grote werken hebben slechts bescheiden bijgedragen aan het resultaat, onder meer door sterk gestegen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft onverminderd op hoog niveau, echter de verbetering van het prijsniveau is nog steeds onbevredigend. Daarnaast leidt regelgeving – onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit – in toenemende mate tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten.

De Belgische activiteiten hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. In het derde kwartaal 2007 is de overname van wegenbouwer Betonac afgerond. Omzet en resultaat van Betonac zijn met ingang van 1 september 2007 geconsolideerd. De totale orderportefeuille in België bevindt zich op hoog niveau, onder meer door de activiteiten in Wallonië en de recente opdracht voor aanleg van de spoorverbinding Diabolo nabij Brussel.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nuttall opnieuw goede resultaten behaald. Het volume in de Britse inframarkt blijft naar verwachting op een hoog niveau, mede dankzij werkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012. De inframarkt wordt echter gekenmerkt door scherpe concurrentie en toenemende complexiteit van contractvormen.

In Ierland heeft Ascon een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Ondanks de recente economische vertraging in Ierland, blijven de vooruitzichten voor de infra- en utiliteitsbouwmarkt gunstig. Dit is mede gebaseerd op de omvangrijke investeringsprogramma’s van de Ierse overheid in de komende jaren. De orderportefeuille bevindt zich onveranderd op hoog niveau.

Het resultaat van de Duitse infra-activiteiten is in de eerste negen maanden van 2007 licht negatief, hoofdzakelijk door onderdekking van vaste kosten. Op jaarbasis wordt een zelfde resultaat verwacht. De orderportefeuille van Wayss & Freytag Ingenieurbau is goed gevuld, mede door de verwerving (in combinatie) van tunnelprojecten in België en Zwitserland.

Omzet en resultaat van Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – zijn in de eerste negen maanden van 2007 verder verbeterd. De orderportefeuille is van goede kwaliteit en blijft omvangrijk.

Publiekprivate samenwerking

BAM PPP heeft in de eerste negen maanden een uitstekend resultaat behaald als gevolg van de gunstige resultaten uit operationele pps-contracten en de overdracht van een Brits scholencontract op verzoek van de opdrachtgever.

BAM heeft momenteel 26 pps-contracten in portefeuille, waarvan negentien contracten operationeel zijn. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. BAM vormt – in het kader van de eerder aangekondigde desinvesteringsstrategie – een joint-venture met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund). Hierbij worden door de Groep vier Britse, operationele pps-contracten aan de joint-venture overgedragen. Deze transactie zal in het vierde kwartaal 2007 aan het resultaat bijdragen.

De pps-vorderingen (inclusief kortlopend deel) in de geconsolideerde balans zijn in de eerste negen maanden van 2007 licht toegenomen tot € 568 miljoen (ultimo 2006: € 540 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen licht zijn gestegen tot € 526 miljoen (ultimo 2006: € 500 miljoen). De netto-investeringsverplichting voor de 26 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 170 miljoen. Hiervan is per 30 september 2007 circa € 83 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2006: € 82 miljoen).

Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-contracten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. Aan pps-contracten gerelateerde bouw- en onderhoudsactiviteiten worden in de betreffende sectoren gerapporteerd.

Installatietechniek

BAM Techniek heeft in de eerste negen maanden van 2007 een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De marktomstandigheden blijven onverminderd gunstig. De orderportefeuille is verder toegenomen en ligt met € 268 miljoen op een hoog niveau.

Consultancy en engineering

Tebodin heeft een uitstekend resultaat behaald, mede door een aanhoudend hoge bezettingsgraad wereldwijd in alle regio’s. De orderportefeuille (30 september 2007: € 112 miljoen) is van uitstekende kwaliteit. De vooruitzichten blijven gunstig in vrijwel alle markten waarin Tebodin opereert.

Overig

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in de eerste negen maanden van 2007 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar. Deze bijdrage is inclusief € 2,8 miljoen preferent dividend. Van Oord is dit jaar de vervroegde inkoop gestart van de preferente aandelen die door BAM worden gehouden. Tot op heden zijn preferente aandelen ingekocht voor een bedrag van € 35 miljoen, waarvan € 25 miljoen in november. De boekwaarde van de resterende preferente aandelen bedraagt € 35 miljoen.

Met ingang van dit boekjaar worden pensioenresultaten door de (gedeeltelijke) vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen toegerekend aan de sectoren (bruto: € 8,4 miljoen positief in de eerste negen maanden van 2007). In de eerste negen maanden van 2006 werd dit resultaat, alsmede het resultaat van de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen, gerapporteerd onder de rubriek Pensioenen / eliminaties (bruto: € 21,5 miljoen positief).

Orderportefeuille

De orderportefeuille handhaaft zich op hoog niveau en bedraagt per 30 september 2007 € 13,7 miljard (ultimo 2006: € 12,2 miljard, exclusief Flatiron). Deze toename van circa 12% ten opzichte van de stand ultimo 2006 op vergelijkbare basis is groepsbreed gerealiseerd. Het effect van acquisities op de groei van de orderportefeuille bedraagt circa 1,5%. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 2,5 miljard uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2007, € 6,8 miljard in 2008 en € 4,4 miljard in latere jaren.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 september 2007 € 381 miljoen (ultimo 2006: € 551 miljoen). Dit is inclusief de kaspositie van Flatiron (opgenomen in de geconsolideerde balans per 30 september 2007 als aangehouden voor verkoop). De daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast is de kaspositie gedaald door overname van De Wilgen Vastgoed en IPMMC Vastgoed in Nederland door AM, alsmede door overname van Kairos en Betonac in België.

De rentedragende schulden per 30 september 2007 – inclusief Flatiron – bedragen € 2.375 miljoen (ultimo 2006: € 1.897 miljoen). Deze stijging van de rentedragende schulden is voornamelijk het gevolg van de toegenomen financiering van vastgoedactiviteiten in Nederland, de hiervoor genoemde overnames in Nederland en België en de verhoging van de achtergestelde lening met € 50 miljoen in het kader van de recentelijk vernieuwde financieringsfaciliteiten van de Groep. Een belangrijk deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en projectfinancieringen (€ 933 miljoen) en achtergestelde leningen (€ 285 miljoen, inclusief € 36 miljoen preferente aandelen en € 49 miljoen derden aandeelhouders AM). De nettoschuldpositie per 30 september – inclusief Flatiron – bedraagt € 1.639 miljoen (ultimo 2006: € 1.136 miljoen). De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 september 2007 15,8% van het balanstotaal (ultimo 2006: 14,7%).

Resultaat per gewoon aandeel

Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van de eerste negen maanden van 2006 licht gestegen tot 124 miljoen stukken (2006: 123,1 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen. In de eerste negen maanden van 2007 zijn circa 3 miljoen converteerbare preferente aandelen omgewisseld (2006: 1,3 miljoen stukken). Op dit moment resteren nog circa 8,8 miljoen converteerbare preferente aandelen.

Het nettoresultaat is in de eerste negen maanden van 2007 per saldo gestegen tot € 1,55 per gewoon aandeel (2006: € 0,56). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gestegen tot € 1,44 (2006: € 0,53).

Verwachting 2007

De Groep verwacht over 2007, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, een omzet te behalen van ruim € 9 miljard en een nettowinst van ten minste € 310 miljoen. Dit is inclusief de boekwinst van circa € 70 miljoen op de verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron.

Bijlagen

1. Verkorte winst- en verliesrekening eerste negen maanden

2. Verkorte winst- en verliesrekening derde kwartaal

3. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10

4. Geconsolideerde balans

5. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

6. Verkort kasstroomoverzicht

7. Toelichting op bericht over eerste negen maanden van 2007

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv