Heijmans verlaagt winstprognose 2007

Verlaging winstprognose 2007 als gevolg van verdere teruggang in resultaten bij divisie Bouw
Prognose winst na belastingen 2007 verlaagd met € 40 miljoen tot € 55 miljoen

Teruggang resultaat divisie Bouw

Op de in 2005 aangenomen werken hebben zich opnieuw forse tegenvallers voorgedaan. Deze tegenvallers zijn van dien aard dat aanvullende verliesvoorzieningen noodzakelijk zijn. Oorzaken zijn onder meer forse kostenstijgingen als gevolg van belangrijke vertragingen in het bouwproces en verdere prijsstijgingen van materiaal en onderaannemers. Het merendeel van deze tegenvallers is niet aan de klant door te berekenen. De reeds eind 2006 aangekondigde maatregelen bij de divisie Bouw, zoals versterking van de directie en van project- en risicomanagement alsmede de start van een business unit grote projecten zijn gerealiseerd of in voorbereiding.

Neerwaartse bijstelling prognose winst na belastingen 2007

Voornoemde tegenvallers zijn van zodanige omvang dat bijstelling van de eerder afgegeven prognose voor de winst na belastingen ad € 95 miljoen voor Heijmans N.V. onontkoombaar is. Het effect van deze tegenvallers op de winst na belastingen bedraagt circa € 40 miljoen. Dit impliceert een bijstelling van de prognose voor de winst na belastingen 2007 van € 95 miljoen naar € 55 miljoen en een bijstelling van de prognose voor de winst per aandeel van € 3,95 naar € 2,30. Heijmans zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april a.s. voorstellen het dividend over 2007 te handhaven op het niveau van 2006, zijnde € 1,45 per aandeel.

Gang van zaken

De ontwikkelingen bij de overige divisies zijn op dit moment in lijn met de bij de halfjaarcijfers toegelichte gang van zaken. Met de trading update van 14 november a.s. zal hierover meer informatie worden verstrekt en zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen bij de divisie Bouw. Tevens zal dan nader worden ingegaan op de huidige (markt)ontwikkelingen in relatie tot de vigerende doelstellingen voor 2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV