Extra budget voor internationale waterprojecten

Om een extra bijdrage te leveren aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek opent 25 september 2007 de vijfde tender van het Programma Partners voor Water. De miljoenentender staat open voor Nederlandse bedrijven en/of organisaties die met partners in het buitenland werken aan innovatieve waterprojecten en zo een bijdrage leveren aan ondermeer het behalen van de Millennium Development Goals op het gebied van water en sanitatie.

Eerdere tenders van Partners voor Water leidden tot een groot aantal succesvolle projecten en bevordering van de Nederlandse waterexportpositie. Zo is de Nederlandse expertise ingezet bij het tegengaan van overstromingen in Jakarta, Indonesië en bij het opsporen van offshore zoetwatervoorraden met informatie uit olieboringen voor de kust van Thailand.

Naast deze concrete projecten werd door Partners voor Water onder meer het volgende bereikt:

  • Versterkte internationale reputatie Nederlandse watersector door succesvolle internationale conferenties, zoals het Wereld Water Forum en Aquaterra (deltatechnologie);
  • Afstemming tussen ministeries en watersector over missies met bewindslieden en inbreng bij internationale fora en beurzen;
  • Organisatie van publieke en private partijen rond waterinnovatie in de stuurgroepen Watertechnologie (drink en afvalwater) en Deltatechnologie (dijken en sluizen). Inmiddels is ook het Technologisch Top Instituut Watertechnologie opgericht;
  • Opzetten van de Micro Water Faciliteit, hier worden kleine Research en Development afdelingen ondersteund in hun internationale businessplannen;
  • Opzetten van een Wikipedia-achtig Smart Water Web om internationaal waterkennis te delen;
  • In 2006 zijn 26 voorstellen in het kader van de stimuleringsregeling gehonoreerd. In 2007 wordt een zelfde aantal verwacht.

Nederland Waterland

Water vormt een belangrijke mondiale groeimarkt, waarin "Nederland Waterland" grote kansen heeft. De vraag naar producten en diensten neemt aanzienlijk toe. Oorzaken hiervan zijn onder andere klimaatverandering en toenemende groei van de bevolking. Met het Programma Partners voor Water wordt de Nederlandse watersector steeds duidelijker internationaal op de kaart gezet. Zo draagt Nederland bij aan oplossingen voor de wereldwaterproblematiek en wordt de exportpositie van de watersector versterkt.

Internationaal staat Nederland bekend om de integrale aanpak die water verbindt met bijvoorbeeld natuur, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling. Ondanks dit imago heeft Nederland internationaal nog een relatief klein aandeel in het oplossen van mondiale waterproblemen. Er is een extra inspanning nodig om de snelle groei van de wereldmarkt en de technologische en maatschappelijke veranderingen bij te houden.

Het programma Partners voor Water speelt in op deze ontwikkelingen. Dit publiekprivate programma bundelt de krachten van bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen om de internationale positie van de Nederlandse watersector te versterken. De instrumenten daarbij zijn: beleidsafstemming, sectorale samenwerking en een stimuleringsregeling voor voorbeeldprojecten. Partijen en organisaties kunnen vanaf 25 september voorstellen indienen voor de vijfde tender van Partners voor Water. Meer informatie over voorwaarden en deelname is te vinden op de website www.partnersvoorwater.nl

Het programma wordt mogelijk gemaakt door vijf ministeries onder leiding van het ministerie van Verkeer & Waterstaat, met Buitenlandse Zaken inclusief Ontwikkelingssamenwerking, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Landbouw Natuurbeheer en Voedselveiligheid, en ook Economische Zaken. De uitvoering is in handen van de EVD in samenwerking met het Netherlands Water Partnership. De looptijd van het programma is van 2005 tot en met 2009.

EVD

De EVD is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Het ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken door informatie te verstrekken over buitenlandse markten, actieve promotie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland en persoonlijke begeleiding. Via een groot aantal concrete regelingen en programma’s biedt het agentschap projectmatige en financiële ondersteuning aan specifieke sectoren en ondernemingen. Verder beschikt de EVD over een groot nationaal en internationaal netwerk en helpt het agentschap ondernemers en organisaties bij het leggen van contact met voor hen belangrijke zakenpartners in het buitenland.

Netherlands Water Partnership

Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een publiek-private netwerkorganisatie die opereert als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Doel is tot een zeer goed georganiseerd Nederlands waternetwerk te komen. Het NWP stimuleert samenwerking en afstemming tussen de relevante partijen in de Nederlandse watersector. Hierdoor levert Nederland een grotere bijdrage aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek en versterkt Nederland haar positie op de internationale watermarkt. Voor binnen- en buitenland is het NWP het centrale aanspreekpunt voor informatie over de Nederlandse watersector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVD, Internationaal Ondernemen en Samenwerken