BAM verhoogt winstverwachting 2007

Goed eerste halfjaar

 • Resultaat vóór belastingen eerste halfjaar 2007: € 166,8 miljoen (+28%)
 • Nettoresultaat eerste halfjaar 2007: € 126,3 miljoen (+41%)
 • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
 • Orderportefeuille wederom op recordhoogte: € 14,7 miljard
 • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 230 miljoen

Gang van zaken eerste halfjaar 2007

Koninklijke BAM Groep heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De nettowinst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 41% tot € 126,3 miljoen (2006: € 89,8 miljoen). De omzet is met ruim 6% toegenomen tot € 4,1 miljard (2006: € 3,9 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,5%.

Vrijwel alle sectoren hebben aan de winststijging bijgedragen. De toename van het resultaat van de sector Bouw is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk en België tot stand gekomen en houdt tevens verband met de verbeterde resultaten in Duitsland. In de sector Vastgoed heeft AM in het eerste halfjaar 2007 een naar verhouding hoge resultaatsbijdrage geleverd. Hiertegenover staat een lager resultaat uit vastgoedontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. De stijging van de winst hangt tevens samen met de hogere resultaten van BAM PPP en Tebodin, alsmede met een aanzienlijk lagere belastingdruk in het eerste halfjaar 2007.

De lagere belastingdruk in het eerste halfjaar 2007 volgt onder meer uit een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006. Andere factoren die resulteren in een lagere belastingdruk, zijn de verbeterde resultaten in Duitsland en de tariefsverlaging in Nederland van de vennootschapsbelasting.

Bouw

Omzet en resultaat in de sector Bouw zijn in het eerste halfjaar 2007 aanzienlijk toegenomen. De omzetgroei is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd, maar ook in de overige thuismarkten zijn meer projecten in uitvoering genomen.

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De langetermijnperspectieven voor de Nederlandse woningbouw blijven gunstig door de aanhoudende vraag. De Nederlandse utiliteitsbouwmarkt ontwikkelt zich positief, zowel in de private als in de budgetsector. De werkmaatschappijen ondervinden zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw margedruk door stijgende prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook door een gespannen arbeidsmarkt. Daarnaast worden opdrachtgevers in toenemende mate geconfronteerd met ontoereikende budgetten als gevolg van de stijgende bouwkosten. Dit leidt, samen met tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures, tot vertraging van de gunning van projecten.

In België is zowel omzet als resultaat verder verbeterd. Interbuild opereert succesvol op met name de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen.

HBG UK heeft de positie op de Britse utiliteitsbouwmarkt verder versterkt en uitstekende resultaten geboekt bij een aanmerkelijk hogere omzet. De Britse markt ontwikkelt zich gunstig. HBG UK heeft gedurende het eerste halfjaar een groot aantal nieuwe werken aangenomen. Recentelijk is een omvangrijke opdracht verworven voor de realisering van het Mann Island ontwikkelingsproject in Liverpool. De orderportefeuille ligt in vrijwel alle regio’s op een hoog niveau.

BAM Deutschland heeft in het eerste halfjaar – overeenkomstig de prognose – een break-evenresultaat behaald. BAM handhaaft de verwachting op jaarbasis een zelfde resultaat te behalen. Recentelijk heeft BAM Deutschland drie omvangrijke utiliteitsbouwprojecten verworven met een gezamenlijke waarde van ruim € 170 miljoen, waaronder de bouw van een voetbalstadion in Dresden.

De orderportefeuille van de sector Bouw bedraagt per 30 juni 2007 circa € 5,7 miljard (ultimo 2006: € 4,7 miljard). De toename van de orderportefeuille is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.

Vastgoed

BAM heeft in de sector Vastgoed uitstekende resultaten behaald in het eerste halfjaar 2007. De omzet is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, hoofdzakelijk door minder vastgoedtransacties in het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland blijven de resultaten uit ontwikkeling van woningen goed. De vraag van consumenten naar woningen blijft groot. Budgetproblemen bij opdrachtgevers en tijdrovende ruimtelijke ordeningsprocedures zorgen echter voor vertraging van de gunning van projecten. AM heeft een aanzienlijke resultaatsbijdrage geleverd, mede door een bovengemiddeld aantal opleveringen van woningen in het eerste halfjaar van 2007. De Groep heeft in het eerste halfjaar in Nederland in totaal ruim 2.300 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (vorig jaar: 2.450). Voor geheel 2007 verwacht de Groep een nagenoeg gelijk aantal woningen te verkopen als in voorgaand jaar (circa 5.400). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is gering (23 woningen en circa 3.500 m2 kantoor). AM heeft in juni de overname van IPMMC Vastgoed afgerond en versterkt hiermee haar positie in het commercieel vastgoed. IPMMC Vastgoed heeft een portefeuille voor ontwikkeling van circa 550.000 m2 commercieel vastgoed.

In België heeft BAM de verwerving van Kairos afgerond. De onderneming behoort tot de grootste en meest succesvolle spelers in de Belgische vastgoedsector. Omzet en resultaat van Kairos zijn met ingang van 1 april 2007 geconsolideerd.

In het Verenigd Koninkrijk hebben in het eerste halfjaar van 2007 minder vastgoedtransacties plaatsgevonden. Het Britse vastgoedbedrijf heeft recentelijk de verkoop bekendgemaakt van acht ontwikkelingsprojecten. Deze verkoop zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet en het resultaat van de sector Vastgoed in het tweede halfjaar 2007.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf goed gepresteerd. Nieuwe ontwikkelingsprojecten worden selectief opgestart in verband met de haperende Ierse woningmarkt. Naar verwachting blijft op langere termijn de vraag naar nieuwe woningen groot.

De orderportefeuille van de sector Vastgoed bedraagt per 30 juni 2007 circa € 3,3 miljard (ultimo 2006: € 3,2 miljard).

Infra

BAM heeft in de sector Infra in het eerste halfjaar 2007 in vrijwel alle landen goede resultaten behaald. De omzet is licht gestegen, voornamelijk door toegenomen activiteiten in Duitsland en de Verenigde Staten.

In Nederland hebben de werkmaatschappijen naar behoren gepresteerd. De in de periode 2005-2006 aangenomen grote werken dragen slechts bescheiden bij aan het resultaat, onder meer door sterk gestegen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Het volume in de Nederlandse inframarkt neemt verder toe. Vooral in de sectoren wegenbouw, energie en telecom zijn de marktomstandigheden gunstig. Het prijsniveau voor nieuwe opdrachten in de inframarkt trekt aan, maar is nog niet bevredigend. Regelgeving – onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit – leidt in toenemende mate tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten, zoals onlangs bij de verbreding van de rijksweg A4 tussen Zoeterwoude en Hoogmade.

De Belgische werkmaatschappijen hebben een hogere bijdrage geleverd aan het resultaat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Recentelijk is overeenstemming bereikt over de verwerving van de Belgisch-Limburgse infrabouwer Betonac. De onderneming met een jaaromzet van circa € 100 miljoen, vormt een wezenlijke aanvulling op de infra-activiteiten van de Groep in België. Betonac is gespecialiseerd in de aanleg van wegen en infrastructurele voorzieningen. De voorgenomen overname past in de groeistrategie van BAM, zoals eind vorig jaar is uiteengezet in de strategische agenda 2007-2009.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nuttall een goed resultaat behaald. Het volume in de competitieve Britse inframarkt blijft onverminderd gunstig, mede dankzij de voorbereidingswerkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012. De orderportefeuille van Nuttall ligt op een hoog niveau.

In Ierland heeft Ascon in lijn met de verwachting gepresteerd. De scherpe concurrentie en de toenemende complexiteit van contractvormen zorgen voor lichte margedruk. De orderportefeuille bevindt zich onveranderd op hoog niveau, mede dankzij omvangrijke wegenbouwprojecten.

De infra-activiteiten in Duitsland zijn in het eerste halfjaar toegenomen, onder meer door de verwerving van een aantal omvangrijke werken. Het resultaat van Wayss & Freytag Ingenieurbau is in het eerste half jaar licht negatief, hoofdzakelijk door onderdekking van vaste kosten. In het tweede halfjaar wordt een break-even-resultaat verwacht. Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – en de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron hebben wederom een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De gesprekken over de mogelijke verkoop van Flatiron – zoals in mei 2007 bekend gemaakt – maken goede voortgang. Naar verwachting zullen de gesprekken in september tot conclusies leiden.

De orderportefeuille van de sector Infra is verder toegenomen tot € 5,7 miljard (ultimo 2006: € 5,5 miljard).

Publiekprivate samenwerking

BAM PPP heeft in het eerste halfjaar een uitstekend resultaat behaald. De verwerving van drie ppscontracten in het tweede kwartaal heeft geresulteerd in naar verhouding lagere aanbiedingskosten in het eerste halfjaar 2007. Verder hebben de gunstige resultaten uit operationele pps-contracten, samen met de ontbinding van een Brits scholencontract op verzoek van de opdrachtgever, positief bijgedragen aan het resultaat. BAM heeft momenteel 26 pps-contracten in portefeuille, waarvan zeventien contracten operationeel zijn. Dit totaal is inclusief het recentelijk – in joint venture – verworven pps-contract voor de aanleg van de snelweg M7/M8 Portlaoise Motorway in Ierland. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. BAM PPP is onlangs geselecteerd als ‘preferred bidder’ voor een Schots pps-contract voor de realisering van zes scholen.

BAM heeft verder in mei 2007 bekendgemaakt om – in het kader van de eerder aangekondigde desinvesteringsstrategie – met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund) een joint-venture te vormen, die vier Britse, operationele pps-contracten van de Groep overneemt. De overdracht aan de joint-venture zal naar verwachting voor het jaareinde plaatsvinden. De transactie zal daarmee in het tweede halfjaar aan het resultaat bijdragen.

De pps-vorderingen (inclusief kortlopend deel) in de geconsolideerde balans zijn in het eerste halfjaar 2007 licht toegenomen tot € 553 miljoen (ultimo 2006: € 540 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen licht zijn gestegen tot € 521 miljoen (ultimo 2006: € 500 miljoen). De huidige nettoinvesteringsverplichting voor de 26 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 155 miljoen. Hiervan is per 30 juni 2007 circa € 82 miljoen reeds geïnvesteerd (ultimo 2006: € 82 miljoen).

Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-contracten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. Aan pps-contracten gerelateerde bouw- en onderhoudsactiviteiten worden in de betreffende sectoren gerapporteerd.

Installatietechniek

BAM Techniek heeft een goed resultaat behaald, mede door een relatief groot aantal opleveringen van werken in het eerste halfjaar 2007. De marktomstandigheden blijven gunstig en de orderportefeuille ligt met € 230 miljoen op een hoog niveau. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring.

Consultancy en engineering

Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De gerealiseerde marge in de eerste helft
van 2007 is uitzonderlijk hoog, mede door een aanhoudend hoge bezettingsgraad. De orderportefeuille (30 juni 2007: € 116 miljoen) is van uitstekende kwaliteit. De vooruitzichten blijven in vrijwel alle regio’s gunstig.

Overig

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in het eerste halfjaar van 2007 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar. Deze bijdrage is inclusief € 1,9 miljoen preferent dividend.

Met ingang van dit boekjaar worden pensioenresultaten door de (gedeeltelijke) vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen toegerekend aan de sectoren (bruto: € 5,1 miljoen positief). In het eerste halfjaar van 2006 werd dit resultaat, alsmede het resultaat van de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen, gerapporteerd onder de rubriek Pensioenen / eliminaties (bruto: € 6,4 miljoen positief).

Orderportefeuille

De orderportefeuille bevindt zich wederom op recordhoogte en bedraagt per 30 juni 2007 € 14,7 miljard (ultimo 2006: € 13,1 miljard). Deze toename van circa 12% ten opzichte van de stand ultimo 2006 is voor een belangrijk deel in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 4,7 miljard uitgevoerd in de tweede helft van 2007, € 6,0 miljard in 2008 en € 4,0 miljard in latere jaren.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 juni 2007 € 349 miljoen (ultimo 2006: € 551 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast is de kaspositie gedaald door de overname in het eerste halfjaar van De Wilgen Vastgoed en IPMMC Vastgoed in Nederland door AM alsmede door de overname van Kairos in België.

De rentedragende schulden bedragen per 30 juni 2007 € 2.179 miljoen (ultimo 2006: € 1.897 miljoen). Deze stijging van de rentedragende schulden is voornamelijk het gevolg van de toegenomen financiering van vastgoedactiviteiten in Nederland en de hiervoor genoemde overnames in Nederland en België. Een belangrijk deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen

en projectfinancieringen (€ 908 miljoen) en achtergestelde leningen (€ 247 miljoen, inclusief € 48 miljoen preferente aandelen en € 49 miljoen derden aandeelhouders AM).

De nettoschuldpositie bedraagt per 30 juni 2007 € 1.559 miljoen (ultimo 2006: € 1.136 miljoen). De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 juni 2007 15,5% van het balanstotaal (ultimo 2006: 14,7%).

In augustus heeft BAM de financieringsstructuur verder versterkt door een nieuwe gecommitteerde financieringsfaciliteit van € 550 miljoen met een looptijd van vijf jaar. De faciliteit zal onder meer worden gebruikt om ongecommitteerde bilaterale kredietlijnen af te lossen. Daarnaast heeft de Groep de looptijd van de achtergestelde lening van € 150 miljoen met twee jaar verlengd, tot 2013, onder gelijktijdige verhoging met € 50 miljoen tot € 200 miljoen. De overige condities van de achtergestelde lening zijn tevens verbeterd. Naast de gecommitteerde langetermijnfaciliteiten behoudt BAM € 155 miljoen aan bilaterale kredietfaciliteiten. De Groep vertrouwt erop met deze structuur de bedrijfsvoering en strategie de komende jaren optimaal te kunnen ondersteunen.

Resultaat per gewoon aandeel

Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar licht gestegen tot 123,8 miljoen stukken (2006: 122,8 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen.

Het nettoresultaat is in het eerste halfjaar van 2007 per saldo gestegen tot € 1,02 per gewoon aandeel (2006: € 0,73). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gestegen tot € 0,95 (2006: € 0,68).

Verwachting 2007

De Groep verwacht over 2007, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, een omzet te behalen van ruim € 9 miljard en een nettowinst van ten minste € 230 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron.

Bijlagen

 • 1. Verkorte winst- en verliesrekening;
 • 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10;
 • 3. Geconsolideerde balans;
 • 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders;
 • 5. Verkort kasstroomoverzicht;
 • 6. Toelichting op halfjaarbericht 2007.

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv

BAM verhoogt winstverwachting 2007 | Infrasite

BAM verhoogt winstverwachting 2007

Goed eerste halfjaar

 • Resultaat vóór belastingen eerste halfjaar 2007: € 166,8 miljoen (+28%)
 • Nettoresultaat eerste halfjaar 2007: € 126,3 miljoen (+41%)
 • Duitse activiteiten ontwikkelen zich naar verwachting
 • Orderportefeuille wederom op recordhoogte: € 14,7 miljard
 • Verhoging winstverwachting 2007: nettowinst van ten minste € 230 miljoen

Gang van zaken eerste halfjaar 2007

Koninklijke BAM Groep heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De nettowinst steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 41% tot € 126,3 miljoen (2006: € 89,8 miljoen). De omzet is met ruim 6% toegenomen tot € 4,1 miljard (2006: € 3,9 miljard). De omzetstijging is grotendeels autonoom gerealiseerd. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedraagt circa 1,5%.

Vrijwel alle sectoren hebben aan de winststijging bijgedragen. De toename van het resultaat van de sector Bouw is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk en België tot stand gekomen en houdt tevens verband met de verbeterde resultaten in Duitsland. In de sector Vastgoed heeft AM in het eerste halfjaar 2007 een naar verhouding hoge resultaatsbijdrage geleverd. Hiertegenover staat een lager resultaat uit vastgoedontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. De stijging van de winst hangt tevens samen met de hogere resultaten van BAM PPP en Tebodin, alsmede met een aanzienlijk lagere belastingdruk in het eerste halfjaar 2007.

De lagere belastingdruk in het eerste halfjaar 2007 volgt onder meer uit een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006. Andere factoren die resulteren in een lagere belastingdruk, zijn de verbeterde resultaten in Duitsland en de tariefsverlaging in Nederland van de vennootschapsbelasting.

Bouw

Omzet en resultaat in de sector Bouw zijn in het eerste halfjaar 2007 aanzienlijk toegenomen. De omzetgroei is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd, maar ook in de overige thuismarkten zijn meer projecten in uitvoering genomen.

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De langetermijnperspectieven voor de Nederlandse woningbouw blijven gunstig door de aanhoudende vraag. De Nederlandse utiliteitsbouwmarkt ontwikkelt zich positief, zowel in de private als in de budgetsector. De werkmaatschappijen ondervinden zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw margedruk door stijgende prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook door een gespannen arbeidsmarkt. Daarnaast worden opdrachtgevers in toenemende mate geconfronteerd met ontoereikende budgetten als gevolg van de stijgende bouwkosten. Dit leidt, samen met tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures, tot vertraging van de gunning van projecten.

In België is zowel omzet als resultaat verder verbeterd. Interbuild opereert succesvol op met name de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen.

HBG UK heeft de positie op de Britse utiliteitsbouwmarkt verder versterkt en uitstekende resultaten geboekt bij een aanmerkelijk hogere omzet. De Britse markt ontwikkelt zich gunstig. HBG UK heeft gedurende het eerste halfjaar een groot aantal nieuwe werken aangenomen. Recentelijk is een omvangrijke opdracht verworven voor de realisering van het Mann Island ontwikkelingsproject in Liverpool. De orderportefeuille ligt in vrijwel alle regio’s op een hoog niveau.

BAM Deutschland heeft in het eerste halfjaar – overeenkomstig de prognose – een break-evenresultaat behaald. BAM handhaaft de verwachting op jaarbasis een zelfde resultaat te behalen. Recentelijk heeft BAM Deutschland drie omvangrijke utiliteitsbouwprojecten verworven met een gezamenlijke waarde van ruim € 170 miljoen, waaronder de bouw van een voetbalstadion in Dresden.

De orderportefeuille van de sector Bouw bedraagt per 30 juni 2007 circa € 5,7 miljard (ultimo 2006: € 4,7 miljard). De toename van de orderportefeuille is grotendeels in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.

Vastgoed

BAM heeft in de sector Vastgoed uitstekende resultaten behaald in het eerste halfjaar 2007. De omzet is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, hoofdzakelijk door minder vastgoedtransacties in het Verenigd Koninkrijk.

In Nederland blijven de resultaten uit ontwikkeling van woningen goed. De vraag van consumenten naar woningen blijft groot. Budgetproblemen bij opdrachtgevers en tijdrovende ruimtelijke ordeningsprocedures zorgen echter voor vertraging van de gunning van projecten. AM heeft een aanzienlijke resultaatsbijdrage geleverd, mede door een bovengemiddeld aantal opleveringen van woningen in het eerste halfjaar van 2007. De Groep heeft in het eerste halfjaar in Nederland in totaal ruim 2.300 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (vorig jaar: 2.450). Voor geheel 2007 verwacht de Groep een nagenoeg gelijk aantal woningen te verkopen als in voorgaand jaar (circa 5.400). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is gering (23 woningen en circa 3.500 m2 kantoor). AM heeft in juni de overname van IPMMC Vastgoed afgerond en versterkt hiermee haar positie in het commercieel vastgoed. IPMMC Vastgoed heeft een portefeuille voor ontwikkeling van circa 550.000 m2 commercieel vastgoed.

In België heeft BAM de verwerving van Kairos afgerond. De onderneming behoort tot de grootste en meest succesvolle spelers in de Belgische vastgoedsector. Omzet en resultaat van Kairos zijn met ingang van 1 april 2007 geconsolideerd.

In het Verenigd Koninkrijk hebben in het eerste halfjaar van 2007 minder vastgoedtransacties plaatsgevonden. Het Britse vastgoedbedrijf heeft recentelijk de verkoop bekendgemaakt van acht ontwikkelingsprojecten. Deze verkoop zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de omzet en het resultaat van de sector Vastgoed in het tweede halfjaar 2007.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf goed gepresteerd. Nieuwe ontwikkelingsprojecten worden selectief opgestart in verband met de haperende Ierse woningmarkt. Naar verwachting blijft op langere termijn de vraag naar nieuwe woningen groot.

De orderportefeuille van de sector Vastgoed bedraagt per 30 juni 2007 circa € 3,3 miljard (ultimo 2006: € 3,2 miljard).

Infra

BAM heeft in de sector Infra in het eerste halfjaar 2007 in vrijwel alle landen goede resultaten behaald. De omzet is licht gestegen, voornamelijk door toegenomen activiteiten in Duitsland en de Verenigde Staten.

In Nederland hebben de werkmaatschappijen naar behoren gepresteerd. De in de periode 2005-2006 aangenomen grote werken dragen slechts bescheiden bij aan het resultaat, onder meer door sterk gestegen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Het volume in de Nederlandse inframarkt neemt verder toe. Vooral in de sectoren wegenbouw, energie en telecom zijn de marktomstandigheden gunstig. Het prijsniveau voor nieuwe opdrachten in de inframarkt trekt aan, maar is nog niet bevredigend. Regelgeving – onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit – leidt in toenemende mate tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten, zoals onlangs bij de verbreding van de rijksweg A4 tussen Zoeterwoude en Hoogmade.

De Belgische werkmaatschappijen hebben een hogere bijdrage geleverd aan het resultaat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Recentelijk is overeenstemming bereikt over de verwerving van de Belgisch-Limburgse infrabouwer Betonac. De onderneming met een jaaromzet van circa € 100 miljoen, vormt een wezenlijke aanvulling op de infra-activiteiten van de Groep in België. Betonac is gespecialiseerd in de aanleg van wegen en infrastructurele voorzieningen. De voorgenomen overname past in de groeistrategie van BAM, zoals eind vorig jaar is uiteengezet in de strategische agenda 2007-2009.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nuttall een goed resultaat behaald. Het volume in de competitieve Britse inframarkt blijft onverminderd gunstig, mede dankzij de voorbereidingswerkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012. De orderportefeuille van Nuttall ligt op een hoog niveau.

In Ierland heeft Ascon in lijn met de verwachting gepresteerd. De scherpe concurrentie en de toenemende complexiteit van contractvormen zorgen voor lichte margedruk. De orderportefeuille bevindt zich onveranderd op hoog niveau, mede dankzij omvangrijke wegenbouwprojecten.

De infra-activiteiten in Duitsland zijn in het eerste halfjaar toegenomen, onder meer door de verwerving van een aantal omvangrijke werken. Het resultaat van Wayss & Freytag Ingenieurbau is in het eerste half jaar licht negatief, hoofdzakelijk door onderdekking van vaste kosten. In het tweede halfjaar wordt een break-even-resultaat verwacht. Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – en de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron hebben wederom een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De gesprekken over de mogelijke verkoop van Flatiron – zoals in mei 2007 bekend gemaakt – maken goede voortgang. Naar verwachting zullen de gesprekken in september tot conclusies leiden.

De orderportefeuille van de sector Infra is verder toegenomen tot € 5,7 miljard (ultimo 2006: € 5,5 miljard).

Publiekprivate samenwerking

BAM PPP heeft in het eerste halfjaar een uitstekend resultaat behaald. De verwerving van drie ppscontracten in het tweede kwartaal heeft geresulteerd in naar verhouding lagere aanbiedingskosten in het eerste halfjaar 2007. Verder hebben de gunstige resultaten uit operationele pps-contracten, samen met de ontbinding van een Brits scholencontract op verzoek van de opdrachtgever, positief bijgedragen aan het resultaat. BAM heeft momenteel 26 pps-contracten in portefeuille, waarvan zeventien contracten operationeel zijn. Dit totaal is inclusief het recentelijk – in joint venture – verworven pps-contract voor de aanleg van de snelweg M7/M8 Portlaoise Motorway in Ierland. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. BAM PPP is onlangs geselecteerd als ‘preferred bidder’ voor een Schots pps-contract voor de realisering van zes scholen.

BAM heeft verder in mei 2007 bekendgemaakt om – in het kader van de eerder aangekondigde desinvesteringsstrategie – met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund) een joint-venture te vormen, die vier Britse, operationele pps-contracten van de Groep overneemt. De overdracht aan de joint-venture zal naar verwachting voor het jaareinde plaatsvinden. De transactie zal daarmee in het tweede halfjaar aan het resultaat bijdragen.

De pps-vorderingen (inclusief kortlopend deel) in de geconsolideerde balans zijn in het eerste halfjaar 2007 licht toegenomen tot € 553 miljoen (ultimo 2006: € 540 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen licht zijn gestegen tot € 521 miljoen (ultimo 2006: € 500 miljoen). De huidige nettoinvesteringsverplichting voor de 26 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 155 miljoen. Hiervan is per 30 juni 2007 circa € 82 miljoen reeds geïnvesteerd (ultimo 2006: € 82 miljoen).

Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-contracten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. Aan pps-contracten gerelateerde bouw- en onderhoudsactiviteiten worden in de betreffende sectoren gerapporteerd.

Installatietechniek

BAM Techniek heeft een goed resultaat behaald, mede door een relatief groot aantal opleveringen van werken in het eerste halfjaar 2007. De marktomstandigheden blijven gunstig en de orderportefeuille ligt met € 230 miljoen op een hoog niveau. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring.

Consultancy en engineering

Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De gerealiseerde marge in de eerste helft
van 2007 is uitzonderlijk hoog, mede door een aanhoudend hoge bezettingsgraad. De orderportefeuille (30 juni 2007: € 116 miljoen) is van uitstekende kwaliteit. De vooruitzichten blijven in vrijwel alle regio’s gunstig.

Overig

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in het eerste halfjaar van 2007 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar. Deze bijdrage is inclusief € 1,9 miljoen preferent dividend.

Met ingang van dit boekjaar worden pensioenresultaten door de (gedeeltelijke) vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen toegerekend aan de sectoren (bruto: € 5,1 miljoen positief). In het eerste halfjaar van 2006 werd dit resultaat, alsmede het resultaat van de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen, gerapporteerd onder de rubriek Pensioenen / eliminaties (bruto: € 6,4 miljoen positief).

Orderportefeuille

De orderportefeuille bevindt zich wederom op recordhoogte en bedraagt per 30 juni 2007 € 14,7 miljard (ultimo 2006: € 13,1 miljard). Deze toename van circa 12% ten opzichte van de stand ultimo 2006 is voor een belangrijk deel in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 4,7 miljard uitgevoerd in de tweede helft van 2007, € 6,0 miljard in 2008 en € 4,0 miljard in latere jaren.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 juni 2007 € 349 miljoen (ultimo 2006: € 551 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast is de kaspositie gedaald door de overname in het eerste halfjaar van De Wilgen Vastgoed en IPMMC Vastgoed in Nederland door AM alsmede door de overname van Kairos in België.

De rentedragende schulden bedragen per 30 juni 2007 € 2.179 miljoen (ultimo 2006: € 1.897 miljoen). Deze stijging van de rentedragende schulden is voornamelijk het gevolg van de toegenomen financiering van vastgoedactiviteiten in Nederland en de hiervoor genoemde overnames in Nederland en België. Een belangrijk deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen

en projectfinancieringen (€ 908 miljoen) en achtergestelde leningen (€ 247 miljoen, inclusief € 48 miljoen preferente aandelen en € 49 miljoen derden aandeelhouders AM).

De nettoschuldpositie bedraagt per 30 juni 2007 € 1.559 miljoen (ultimo 2006: € 1.136 miljoen). De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 juni 2007 15,5% van het balanstotaal (ultimo 2006: 14,7%).

In augustus heeft BAM de financieringsstructuur verder versterkt door een nieuwe gecommitteerde financieringsfaciliteit van € 550 miljoen met een looptijd van vijf jaar. De faciliteit zal onder meer worden gebruikt om ongecommitteerde bilaterale kredietlijnen af te lossen. Daarnaast heeft de Groep de looptijd van de achtergestelde lening van € 150 miljoen met twee jaar verlengd, tot 2013, onder gelijktijdige verhoging met € 50 miljoen tot € 200 miljoen. De overige condities van de achtergestelde lening zijn tevens verbeterd. Naast de gecommitteerde langetermijnfaciliteiten behoudt BAM € 155 miljoen aan bilaterale kredietfaciliteiten. De Groep vertrouwt erop met deze structuur de bedrijfsvoering en strategie de komende jaren optimaal te kunnen ondersteunen.

Resultaat per gewoon aandeel

Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar licht gestegen tot 123,8 miljoen stukken (2006: 122,8 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen.

Het nettoresultaat is in het eerste halfjaar van 2007 per saldo gestegen tot € 1,02 per gewoon aandeel (2006: € 0,73). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gestegen tot € 0,95 (2006: € 0,68).

Verwachting 2007

De Groep verwacht over 2007, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, een omzet te behalen van ruim € 9 miljard en een nettowinst van ten minste € 230 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de verkoop van de Amerikaanse werkmaatschappij Flatiron.

Bijlagen

 • 1. Verkorte winst- en verliesrekening;
 • 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10;
 • 3. Geconsolideerde balans;
 • 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders;
 • 5. Verkort kasstroomoverzicht;
 • 6. Toelichting op halfjaarbericht 2007.

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv