Gemeenten pakken wateroverlast voortvarend aan

Den Haag – Zware regenbuien komen vaker voor én zijn heviger. Met overlast of zelfs schade als gevolg. Uit onderzoek van RIONED blijkt dat gemeenten hier alert op inspelen.

Deze uitkomst verrast ons niet. Uit rapportages van de VNG over 2005 en 2006 blijkt dat gemeenten grote vorderingen maken met de analyse van oorzaken van wateroverlast, het opstellen van plannen en het nemen van maatregelen.

Risico’s in beeld

De VNG heeft gemeenten indertijd aanbevolen de risico’s op schade in bebouwd gebied inzichtichtelijk te maken. Onze Handreiking stedelijke wateropgave (2005) helpt gemeenten een beter beeld te krijgen van de problemen, de mogelijke oplossingen en de kosten van maatregelen.

Kosteneffectief

Teneinde wateroverlast te voorkomen, maken gemeenten kosteneffectieve afwegingen tussen maatregelen in de openbare ruimte (zoals hogere stoepen), aanpassingen aan het riool of oplossingen via het oppervlaktewater.

Risicoanalyse

Aan de maatregelen gaan vaak risicoanalyses vooraf (op basis van modelberekeningen met meerdere regenintensiteiten).Tijdelijk water op straat hoeft geen probleem te zijn, mits dat niet leidt tot onacceptabele schade.

Meer informatie
Op de website van VNG vindt u de volgende stukken: Handreiking Stedelijke wateropgave (pdf), Rapportage stedelijke wateropgave 2006 (pdf) en RIONED over Klimaatverandering en regenwateroverlast.

Zie ook: VNG-net dossier Water en riolering

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Water op straat als oplossing voor wateroverlast (22-08-2007) Bron: RIONED

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)