Kamerbrief over de afsluiting van de Hollandse brug

Den Haag – – Op 12 juni 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Hollandse Brug.

Hieronder leest u de volledig brief br.50836 Kamervragen over de Hollandse Brug. Kamerstuk | 2007-06-12.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Hollandse Brug.

 • 1. Is al precies bekend wanneer de Hollandse Brug weer voor alle verkeer open gaat?

  1. De exacte datum voor openstelling van de Hollandse Brug voor alle verkeer is niet bekend. Rijkswaterstaat heeft mij gemeld dat de werkzaamheden waarschijnlijk in het 2e kwartaal van 2008 zullen worden afgerond.

 • 2. Kunt u gedetailleerd aangeven welke alternatieven c.q. noodmaatregelen zijn overwogen om de gevolgen van de volledige afsluiting voor het vrachtverkeer te verzachten en waarom deze alternatieven zijn afgewezen?

  2. Er is gekozen voor een afsluiting voor het al het vrachtverkeer in verband met de veiligheid, doorstroming en handhaafbaarheid. Alternatieven c.q. maatregelen die zijn overwogen zijn:

  • a. een tijdelijke brug naast de huidige brug;
  • b. aanbrengen van een “kunststof” dek over het huidige wegdek van de brug;
  • c. ontheffing voor lichte vrachtwagens;
  • d. pont voor beperkt vrachtverkeer;
  • e. totale afsluiting van de brug en werkzaamheden afronden in 8 tot 12 weken.

  De opties a) tijdelijke brug en b) kunststof dek zijn afgevallen in verband met de hoogte van de kosten en de realisatietijd in relatie tot de relatief korte duur waarin de maatregel effectief zal zijn. Gedurende de werkzaamheden kan er in verband met de totale gewichtsdruk sowieso geen vrachtverkeer over de brug.

  Optie c) het verlenen van ontheffingen voor lichtere vrachtwagens zou alleen restrictief uitgevoerd kunnen worden op basis van duidelijke criteria. Bij constatering van overtredingen door vrachtwagens die niet voldoen aan de criteria, zullen deze vrachtwagens uit het verkeer gehaald moeten worden, voordat deze over de brug rijden. Dit vereist dat overtredingen zeer eenvoudig te constateren zijn, omdat het anders leidt tot een onevenredige inspanning om tot handhaving over te kunnen gaan. Dit heeft gezien de lokale situatie onacceptabele consequenties voor de veiligheid en doorstroming. Infrastructureel afdwingen van de naleving (middels bijvoorbeeld hoogtebalken of slagbomen) is geen optie.

  De naleving van de huidige maatregel blijkt bovendien buitengewoon groot, wat mede te danken is aan het duidelijke karakter van het verbod en uitstekende medewerking van de branche. Elke versoepeling kan leiden tot een veel groter percentage overtreders, omdat overtredingen niet eenvoudig te constateren zijn. Dat is gezien de zeer beperkte veiligheidsmarges onacceptabel. Ook voor deze optie geldt dat het maar voor relatief korte duur soelaas zou kunnen bieden, omdat gedurende de werkzaamheden geen vrachtverkeer wordt toegestaan op de brug.

  Optie d) het gebruik maken van een pont voor beperkt vrachtverkeer is nog wel een optie en wordt op dit moment uitgewerkt. Vooral voor bedrijven die lokaal werken kan dit de problematiek verlichten.

  Optie e) een totale afsluiting van de brug voor al het verkeer zou de mogelijkheid bieden om alle werkzaamheden binnen 8 tot 12 weken af te ronden. Het probleem hierbij is dat het tot in detail uitwerken van het ontwerp nog niet afgerond is. Daarnaast vergt dit een ingewikkelde logistieke operatie (met name voor de toelevering van materialen) en dienen veel materialen nog eerst geproduceerd te worden. Hierdoor is het niet mogelijk om eerder met de werkzaamheden te starten dan augustus. Dat betekent dat deze optie alleen in de herfst- en wintermaanden uitgevoerd kan worden (en niet in de zomermaanden).Gelet op de enorme maatschappelijke problematiek en de zeer omvangrijke verkeershinder (met name voor woon-/werkverkeer) biedt deze optie geen soelaas.

 • 3. Zijn er mogelijkheden om (een deel van) het vrachtverkeer – eerder dan de werkzaamheden zijn afgerond – weer van de Hollandse Brug gebruik te laten maken?

  3. Alle gegevens wijzen uit dat het tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is om vrachtverkeer van de brug gebruik te laten maken. De gewichtsreductie dient zo groot mogelijk te zijn tijdens de werkzaamheden in verband met de wijze van reconstructie van de brug, waarbij het eigen gewicht tijdelijk aanzienlijk wordt verhoogd.

 • 4. Welke maatregelen gaat u nemen zodat het gebruik van de Hollandse Brug voor de streekbussen tussen Almere en ’t Gooi en de Amsterdamse regio tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug gegarandeerd blijft?

  4. Naar verwachting zal de huidige dienstregeling tijdens de werkzaamheden worden gehandhaafd.

 • 5. Blijft de bereikbaarheid van Almere/Flevoland voor het personenautoverkeer tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug gegarandeerd? Blijven hiervoor – zoals de gemeente Almere vraagt – 3 rijstroken per richting open?

  5. Tijdens de werkzaamheden blijven naar verwachting 3 rijstroken per richting open. Er zal sprake zijn van vertraging voor het personenverkeer vanwege de versmalde uitvoering van de rijstroken. De invulling van deze rijstroken wordt als onderdeel van de voorbereiding op de werkzaamheden op dit moment nader uitgewerkt.

 • 6. Welke flankerende maatregelen gaat u nemen om de bereikbaarheid van Almere/Flevoland tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug te garanderen?

  6. De werkzaamheden zullen zodanig worden uitgevoerd dat deze zo min mogelijk hinder en extra vertragingen optreden. Hiertoe vindt overleg plaats met andere overheden en geplande wegwerkzaamheden in de omgeving die een relatie hebben met het betreffende wegvak worden op elkaar afgestemd

  Verder flankerende maatregelen worden op dit moment nog uitgewerkt. Gewerkt wordt aan:

  • OV-maatregelen (bussen en trein);
  • Overeenkomsten met de omliggende bedrijven gericht op telewerken en carpoolen, zodat men zo min mogelijk in de spits over de Hollands Brug gaat;
  • Pont voor langzaam verkeer (landbouw, fietsers en voetganger) en mogelijk ook voor beperkt vrachtverkeer;
  • Bus op vluchtstrook op Stichtse Brug (A27).
 • 7. Gaat de NS tijdens de werkzaamheden extra treinen of extra materieel op de Flevolijn inzetten?

  7. De NS kan geen materieel inzetten zonder dit op een andere route weg te halen. Er is een beperkte mogelijkheid om materieel van een ander tracé naar Flevoland te halen. Voor wat betreft de infrastructuur is er vooralsnog geen probleem, alleen het materieel vormt een probleem.

 • 8. Het bedrijfsleven geeft aan ernstig gedupeerd te zijn. Hoe zorgt u ervoor dat het huidige bedrijfsleven weet dat het voor de compensatieregeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in aanmerking kan komen?

  8. Er zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest waarbij op de compensatieregeling is gewezen. Verder is er op verschillende niveaus intensief overleg met branche-organisaties waarbij onder andere de nadeelcompensatieregeling is besproken. Daarnaast is er een speciale folder opgesteld, waarin de Nadeelcompensatieregeling Verkeer en Waterstaat 1999 wordt toegelicht en waarin wordt aangegeven hoe en waar een verzoek om compensatie kan worden ingediend.

 • 9. Bent u bereid de huidige compensatieregeling van Verkeer en Waterstaat te verruimen (toelichting: de huidige regeling lijkt niet uit te keren als blijkt dat ieder bedrijf hetzelfde nadeel ondervindt)?

  9. Verruiming van de Nadeelcompensatieregeling Verkeer en Waterstaat 1999 is op dit moment niet aan de orde. Het is een misverstand dat er niet uitgekeerd kan worden als blijkt dat ieder bedrijf hetzelfde nadeel ondervindt. Het aantal getroffen bedrijven zegt op voorhand niets over de mogelijk om tot uitkering op basis van de Nadeelcompensatieregeling te komen. Het gaat er onder andere om of er sprake is van onevenredig nadeel.

 • 10. Welke structurele maatregelen denkt u in de toekomst voor Almere/Flevoland te nemen om de bereikbaarheid voor de lange termijn te garanderen en te versterken? Is het correct dat de regering geen besluit zal nemen over deze problematiek (A6-A9) zoals aanvankelijk was beoogd? Waarom niet? Wanneer gaat de regering dan wél een besluit nemen?

  10. Om de bereikbaarheid van Almere/Flevoland voor de lange termijn te garanderen worden structurele maatregelen onderzocht voor de weg én het openbaar vervoer. Daartoe worden twee planstudies uitgevoerd, de planstudie weg Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en de planstudie OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL).

  Uw vraag richt zich op de planstudie weg SAA. Deze bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een keuze op hoofdlijnen gemaakt tussen de alternatieven. In de tweede fase vindt op basis van de gemaakte keuze een verdere uitwerking plaats en wordt de formele Trajectnota/MER opgesteld.

  In 2006 heeft het kabinet in het kader van de eerste fase besloten de capaciteit van de bestaande weginfrastructuur te vergroten. Daarbij gaat het in ieder geval om de A6 (inclusief Hollandse Brug), A1 en A10-Oost. Zoals in februari 2007 schriftelijk aan de Tweede Kamer is meegedeeld, streeft het kabinet er naar op korte termijn een besluit te nemen over het al dan niet uitbreiden van de A9 Gaasperdammerweg en de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp. Vooruitlopend op het structureel aanpakken van de bereikbaarheid van Almere/Flevoland wordt ook op kortere termijn de wegcapaciteit uitgebreid door het nemen van benuttingsmaatregelen op de A6, A1 en A9 Gaasperdammerweg. Volgens planning komt de extra capaciteit in 2009 beschikbaar.

 • 11. Is de regering van mening, dat los van welke (A6-A9) variant wordt gekozen, hoe dan ook de capaciteit van de Hollandse Brug aanzienlijk moet worden vergroot? Zo ja, gaat u dan in ieder geval dáárover (en voor delen van de A6-A9 verbinding waarvoor eveneens geldt dat onafhankelijk van welke variant wordt gekozen de capaciteit moet worden verbreed) nog vóór het zomerreces een besluit nemen? Waarom niet?

  11. Ja. Het kabinet is van mening dat de capaciteit van de Hollandse Brug moet worden vergroot. Zoals in het antwoord op vraag 10 is aangegeven heeft het kabinet in 2006 besloten de capaciteit van de A6 (inclusief Hollandse Brug), A1 en A10-Oost te vergroten.

 • 12. Hoe beoordeelt u het voorstel dat door de heren Dijksma en Duivesteijn, namens resp. de provincie Flevoland en de gemeente Almere, per brief aan u heeft gedaan om de Hollandse Brug niet met 2 maar met 5 meter aan weerszijden te verbreden? Kunt u dat motiveren?

  12. Het voorgestelde plan van Dijksma en Duivesteijn biedt geen soelaas tijdens de werkzaamheden/reconstructie van de Hollandse Brug. Het plan is technisch niet uitvoerbaar op korte termijn, dat wil zeggen vóór uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast biedt het geen oplossing voor het vrachtverkeer omdat gedurende de werkzaamheden, in verband met de totale gewichtsdruk, geen vrachtverkeer over de brug kan.

  Uitgangspunt van de reconstructie van de Hollandse brug is geweest om de bestaande brug maximaal te benutten. De capaciteit van de onderbouw en funderingsconstructie maakt het slechts mogelijk om de bestaande brug aan weerszijden tot maximaal 2 meter te verbreden. Verdere verbreding maakt dus een uitbreiding van de onderbouw en fundering noodzakelijk. Dit is kostbaar, gaat lang duren en er moeten bouwtechnieken voor worden gebruikt die nu nog niet beschikbaar zijn.

  Het plan Dijksma en Duivesteijn wordt nog wel bestudeerd maar op dit moment lijkt het erop dat het plan niet integraal uitvoerbaar is. Aan de noordzijde is de ruimte te beperkt in verband met de spoorbaan. Ten aanzien van de zuidzijde wordt nadrukkelijk onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De uitkomsten hiervan zullen moeten worden bezien in relatie tot de overige besluitvorming die plaatsvindt over de bereikbaarheid van Almere/Flevoland. Ook de verkeersafwikkeling zal moeten worden bezien in relatie tot overige infrastructurele plannen en de besluitvorming daarover.

 • 13. Bent u voornemens, gelet op de urgentie van de problematiek, alles in het werk te stellen de besluiten en procedures zoveel mogelijk te bekorten teneinde zo snel mogelijk met het werk te beginnen, zonodig via gebruik van aparte wetgeving (lex specialis)? Zo nee, waarom niet?

  13. Nee, er zijn geen wettelijke belemmeringen om eerder aan de slag te kunnen gaan. Aparte wetgeving is niet noodzakelijk. Een aantal (met name gemeentelijke) procedures en besluiten nemen wel tijd in beslag, maar deze tijd ligt parallel aan het in detail uitwerken van het ontwerp. Hier valt dus geen tijdwinst te behalen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Camiel Eurlings

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Doorzoek Infrasite en u vindt meer nieuws over de Hollandse Brug