Maeslantkering onvoldoende veilig

Den Haag – Op 21 februari 2007 heeft staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de veiligheid van de Europoortkering/Maeslantkering.

Hieronder leest u de volledig brief br.200 Rijksoordeel: toetsing op veiligheid van de Europoortkering/Maeslantkering | Kamerstuk | 2007-02-21.

Geachte voorzitter,

In vervolg op mijn brieven van 19 september 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 18 106, nr. 177) en 16 oktober 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 A, nr. 6) en naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 december 2006 met betrekking op de aanvullende toetsrapportage Europoortkering/Maeslantkering, bericht ik u als volgt.

Op basis van aanvullende rapportages over de Maeslantkering van de beheerder, i.c. Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland, komt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de conclusie dat de Maeslantkering onvoldoende scoort en daarmee het predicaat “voldoet niet” krijgt. Ik neem dat oordeel over.

Als gevolg van dit toetsresultaat geeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan dat zes km dijk in het achterland van de Maeslantkering, die op zichzelf in de Landelijke Rapportage Toetsing 2006 zijn goedgekeurd, alsnog moet worden versterkt. Hoewel het nog niet duidelijk is in hoeverre de faalkans van de Maeslantkering verder kan worden geoptimaliseerd – alle verbetermogelijkheden zijn immers nog niet uitgevoerd – heb ik besloten om deze zes km alsnog in het Hoogwaterbeschermingsprogramma op te nemen. Daarmee zullen deze dijken volgens de afgesproken landelijke prioritering worden ingepland. Overigens laat ik de twee afgekeurde kunstwerken in het achterliggende gebied vooralsnog buiten beschouwing. Het oordeel over alle kunstwerken in het achter de Maeslantkering gelegen gebied zal in de volgende ronde toetsen op veiligheid nader uitgewerkt dienen te worden, aangezien van de in totaal 217 kunstwerken in het gebied nog 192 het predicaat “geen oordeel” hebben.

In antwoord op de motie Van Hijum en Boelhouwer uit het begrotingsdebat 2007 van oktober 2006, zal ik u voor 1 april 2007 een actualisatie van het Hoogwater-beschermingsprogramma doen toekomen. De verbetermaatregelen aan de zes km waterkeringen in het achterland van de Maeslantkering, die als gevolg van de hogere faalkans van de Maeslantkering het predicaat “voldoet niet“ krijgen, zullen hierbij worden meegenomen.

Volledigheidshalve wijs ik u er op dat de financiering van deze verbetermaatregelen voor rijksfinanciering in aanmerking komen. In dat licht wil ik graag opmerken dat de financiering van de Maeslantkering destijds vrijwel volledig door het rijk is opgebracht. De waterschappen en de provincie Zuid-Holland hebben destijds 30 miljoen gulden (circa 13,6 miljoen euro) bijgedragen op een totaal bedrag van circa 1 miljard gulden (ruim 450 miljoen euro).

Met het opnemen van deze verbetermaatregelen wordt een robuuste uitgangssituatie gecreëerd voor de verdere optimalisatie van de Maeslantkering, waaronder het uitvoeren van een verificatietest en het uitvoeren van testen onder stormcondities.
De testplannen zullen medio oktober 2007 – voor het stormseizoen 2007-2008 – gereed zijn. Of zich in dat stormseizoen al een weersituatie voordoet die zich leent voor een dergelijke test, moet natuurlijk worden afgewacht.

Zoals eerder aangekondigd zal ik ook de systeemanalyse Rijn-Maasmonding, die conform planning in oktober 2007 wordt afgerond, aan uw Kamer doen toekomen. In deze systeemanalyse worden alle factoren, die van invloed zijn op de veiligheid tegen overstroming in de Rijn-Maasmonding, in samenhang beschouwd. Deze analyse wordt in nauwe samenwerking met waterschappen en provincie uitgevoerd.

Ten aanzien van de veiligheid in de buitendijkse gebieden merk ik het volgende op. Ik ben verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van veiligheid van binnendijkse gebieden. Over de wijze waarop over de invloed van de verhoogde faalkans van de Maeslantkering op de buitendijkse gebieden naar belanghebbenden wordt gecommuniceerd, wordt overleg gevoerd tussen Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, gemeenten en waterschappen.

Deze brief wordt in afschrift gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de betrokken waterschappen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
mw drs M.H. Schultz van Haegen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de Maeslantkering

Hoogwater beschermingsprogramma