Nieuwe directeur CURNET wil spilfunctie

Per 1 februari 2007 verwelkomt het kennisnetwerk CURNET haar nieuwe algemeen directeur: mr. Henry Meijdam. Het CURNET-bestuur van is verheugd dat Meijdam deze functie op zich neemt. De positionering en verankering van de organisatie is daarbij één van zijn voornaamste taken. Hij neemt deze functie over van prof.ir. Jan Stuip, die met pensioen gaat. Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe CURNET-huisvesting op 7 februari 2008 draagt Stuip officieel het stokje over aan Meijdam.

mr. H.M.(Henry) Meijdam

“De verdere ontwikkeling van het CURNET tot een koepelorganisatie van kennisintermediaire instellingen tot de plaats waar kennisvragen en kennisaanbod elkaar ontmoeten, dat is de uitdaging waar ik voor sta. Een plek waar gezamenlijk waardevolle en breed geaccepteerde kennis wordt ontwikkeld, die zijn doorwerking vindt in de praktijk. Het zou mooi zijn als ik nog meer deuren kan openen en de basis kan verbreden voor het verwezenlijken van die spilfunctie van CURNET voor de vele spelers in het werkveld van de ruimtelijke inrichting en bouw. Zo betrekken we overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties bij kennisvragen op het gebied van ruimte, bouw, infrastructuur, bodem, land en water.”

Meijdam heeft een zeer ruime bestuurlijke ervaring en is betrokken bij vele activiteiten in relatie tot de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Zo is Meijdam voorzitter van de VROM-Raad, Regieraad Bouw Randstad en SEV Realisatie.

prof.ir. J.(Jan) Stuip

Jan Stuip werkt sinds 1 april 1991 als directeur van de toenmalige CUR, tegenwoordig CURNET. Dankzij zijn vermogen tot verbinden zijn de technisch georiënteerde activiteiten van CUR gekoppeld aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Hierdoor zijn grote kennisprogramma’s ontstaan op terreinen als ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebruik, waterbouw en waterbeheersing, bodemkwaliteit, bouwmaterialen, bouwprocessen, ICT in de bouw en in samenwerking collega kennisinstellingen programma’s voor duurzame mobiliteit, geoinformatie, klimaat en ruimte en transitiemanagement. Een aantal van die programma’s wordt ook in een Europese context uitgevoerd. Zo is de grote netwerkorganisatie CURNET ontstaan, waarin vele kennisprogramma’s in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en uitgevoerd en kennis doorwerkt in de praktijk.

Wat is CURNET?

CURNET is een bouwkennisnetwerk dat mensen bijeenbrengt met vragen, vernieuwende ideeën, ambities en visies voor de thema’s ruimte, bouw, infrastructuur, bodem, land en water. De nieuwe CURNET-huisvesting is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor iedereen uit de sector, bedrijfsleven en overheid, voor onderwijs en onderzoek en voor jong en oud. Een broedplaats voor vernieuwing, ontwikkeling en vooruitgang. De ontwikkelkracht van CURNET wordt opgebouwd vanuit de civiele techniek, maar het werk en de effecten daarvan zijn discipline overstijgend. De resultaten hebben direct toepasbare waarde, en worden omgezet in vernieuwing en kwaliteit, in maatschappelijk rendement en in klinkende munt. Zo werkt CURNET aan haar ambitie: ontwikkelen van vermogen om toekomst te bouwen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CURNET