Provincie ZH: verbeter faalkans Maeslantkering

Provincie Zuid-Holland dringt aan bij het rijk op verbetering faalkans Maeslantkering

Den Haag – De Maeslantkering voldoet niet aan de ontwerpeis dat zij maximaal 1 op de 1000 keer mag falen bij het sluiten. Uit een aanvullende toetsrapportage is gebleken dat de Maeslantkering onvoldoende blijft scoren. Rijkswaterstaat heeft een verbeterprogramma uitgevoerd, waarbij de betrouwbaarheid wel is verbeterd, maar nog steeds niet aan de eis voldoet. "Ik waardeer de voortvarende aanpak van Rijkswaterstaat, maar ik vind het jammer dat de ontwerpeis niet wordt gehaald. Daarom heb ik in een brief gevraagd dat Rijkswaterstaat zich inspant om de kans op niet-sluiten verder te verlagen en dat het Rijk een oplossing zoekt voor de veiligheid van het achterland ", aldus watergedeputeerde Lenie Dwarshuis.

Om de consequenties voor het achterliggende land in beeld te brengen, heeft Rijkswaterstaat in overleg met waterschappen en de provincie een aanvullende veiligheidstoets uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er waterkeringen (dijken) achter de Maeslantkering zijn die door de te grote kans op niet-sluiten, niet meer aan de norm voldoen. "Overigens betekent dit niet automatisch dat er een acuut veiligheidsprobleem is. De staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat heeft in februari 2006, in antwoord op kamervragen gezegd dat het niet sluiten van de kering pas een probleem is als er tegelijkertijd een extreme storm optreedt die waterstanden in Rotterdam van ongeveer 3.60 meter boven NAP oplevert. Een dergelijke storm heeft een kans van ongeveer 1 op 70 per jaar. Dat juist dán de Maeslantkering weigert te sluiten kan dus 1 op 70 maal 1 op 100, oftewel 1op 7000 keer per jaar voorkomen. De veiligheidsnorm wordt dus overschreden, maar er is geen acuut gevaarlijke situatie," legt Dwarshuis uit.

De provincie Zuid-Holland dringt erop aan om de aanbevelingen op te volgen die in de rapportage worden genoemd, omdat daarmee de faalkans de komende tijd mogelijk nog verder kan worden verlaagd. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitvoeren van (deel)testen onder stormomstandigheden.

Rijkswaterstaat voert het komende jaar samen met waterschappen en provincie een watersysteemanalyse uit. In deze analyse worden alle factoren die van invloed zijn op de veiligheid tegen overstroming in de Rijn-Maasmonding, in samenhang bekeken. Mogelijk leidt dit tot aanvullende maatregelen voor de Maeslantkering. De provincie is van mening dat deze direct dienen te worden opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en dat hiervoor dan extra financiële middelen beschikbaar moeten komen zonder dat dit ten koste gaat van andere projecten.

Naast de veiligheidssituatie van de primaire waterkeringen vraagt de provincie in de brief speciaal aandacht voor de buitendijkse gebieden in Zuid-Holland. Door de toegenomen faalkans blijkt dat de toetspeilen voor de omgeving Rotterdam (Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg) ongeveer 20 centimeter hoger zijn geworden. Dit heeft tot gevolg dat bij een waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000 per jaar, 260 hectare extra buitendijks gebied zal overstromen. Dit is een toename van ongeveer 10 procent. De provincie vraagt het rijk hier een oplossing voor te zoeken omdat anders veel burgers en bedrijven worden getroffen.

Achtergrondinformatie
De Maeslantkering is onderdeel van de Europoortkering, een voorliggende primaire waterkering, die het benedenrivierengebied beschermt tegen stormvloeden. Daarmee vormt de Maeslantkeing een belangrijke schakel in de beveiliging tegen overstroming van Zuid-Holland.

Bij een waterstand hoger dan 3 meter boven NAP in Rotterdam of 2,9 meter boven NAP in Dordrecht wordt de Maeslantkering gesloten. Dat is het uitgangspunt voor de veiligheid. In gesloten toestand voldoet de Maeslantkering aan de veiligheidsnorm: ze is hoog en sterk genoeg.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over veiligheid Maeslantkering
17-10-2006

Kamerbrief over de Maeslantkering 22-09-2006
Kamerbrief over Maeslantkering 23-02-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Provincie ZH: verbeter faalkans Maeslantkering | Infrasite

Provincie ZH: verbeter faalkans Maeslantkering

Provincie Zuid-Holland dringt aan bij het rijk op verbetering faalkans Maeslantkering

Den Haag – De Maeslantkering voldoet niet aan de ontwerpeis dat zij maximaal 1 op de 1000 keer mag falen bij het sluiten. Uit een aanvullende toetsrapportage is gebleken dat de Maeslantkering onvoldoende blijft scoren. Rijkswaterstaat heeft een verbeterprogramma uitgevoerd, waarbij de betrouwbaarheid wel is verbeterd, maar nog steeds niet aan de eis voldoet. "Ik waardeer de voortvarende aanpak van Rijkswaterstaat, maar ik vind het jammer dat de ontwerpeis niet wordt gehaald. Daarom heb ik in een brief gevraagd dat Rijkswaterstaat zich inspant om de kans op niet-sluiten verder te verlagen en dat het Rijk een oplossing zoekt voor de veiligheid van het achterland ", aldus watergedeputeerde Lenie Dwarshuis.

Om de consequenties voor het achterliggende land in beeld te brengen, heeft Rijkswaterstaat in overleg met waterschappen en de provincie een aanvullende veiligheidstoets uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er waterkeringen (dijken) achter de Maeslantkering zijn die door de te grote kans op niet-sluiten, niet meer aan de norm voldoen. "Overigens betekent dit niet automatisch dat er een acuut veiligheidsprobleem is. De staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat heeft in februari 2006, in antwoord op kamervragen gezegd dat het niet sluiten van de kering pas een probleem is als er tegelijkertijd een extreme storm optreedt die waterstanden in Rotterdam van ongeveer 3.60 meter boven NAP oplevert. Een dergelijke storm heeft een kans van ongeveer 1 op 70 per jaar. Dat juist dán de Maeslantkering weigert te sluiten kan dus 1 op 70 maal 1 op 100, oftewel 1op 7000 keer per jaar voorkomen. De veiligheidsnorm wordt dus overschreden, maar er is geen acuut gevaarlijke situatie," legt Dwarshuis uit.

De provincie Zuid-Holland dringt erop aan om de aanbevelingen op te volgen die in de rapportage worden genoemd, omdat daarmee de faalkans de komende tijd mogelijk nog verder kan worden verlaagd. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het uitvoeren van (deel)testen onder stormomstandigheden.

Rijkswaterstaat voert het komende jaar samen met waterschappen en provincie een watersysteemanalyse uit. In deze analyse worden alle factoren die van invloed zijn op de veiligheid tegen overstroming in de Rijn-Maasmonding, in samenhang bekeken. Mogelijk leidt dit tot aanvullende maatregelen voor de Maeslantkering. De provincie is van mening dat deze direct dienen te worden opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en dat hiervoor dan extra financiële middelen beschikbaar moeten komen zonder dat dit ten koste gaat van andere projecten.

Naast de veiligheidssituatie van de primaire waterkeringen vraagt de provincie in de brief speciaal aandacht voor de buitendijkse gebieden in Zuid-Holland. Door de toegenomen faalkans blijkt dat de toetspeilen voor de omgeving Rotterdam (Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg) ongeveer 20 centimeter hoger zijn geworden. Dit heeft tot gevolg dat bij een waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000 per jaar, 260 hectare extra buitendijks gebied zal overstromen. Dit is een toename van ongeveer 10 procent. De provincie vraagt het rijk hier een oplossing voor te zoeken omdat anders veel burgers en bedrijven worden getroffen.

Achtergrondinformatie
De Maeslantkering is onderdeel van de Europoortkering, een voorliggende primaire waterkering, die het benedenrivierengebied beschermt tegen stormvloeden. Daarmee vormt de Maeslantkeing een belangrijke schakel in de beveiliging tegen overstroming van Zuid-Holland.

Bij een waterstand hoger dan 3 meter boven NAP in Rotterdam of 2,9 meter boven NAP in Dordrecht wordt de Maeslantkering gesloten. Dat is het uitgangspunt voor de veiligheid. In gesloten toestand voldoet de Maeslantkering aan de veiligheidsnorm: ze is hoog en sterk genoeg.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief over veiligheid Maeslantkering
17-10-2006

Kamerbrief over de Maeslantkering 22-09-2006
Kamerbrief over Maeslantkering 23-02-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland