Kabinet wil beter voorbereid zijn op overstromingen

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de uitvoering van een verbeterprogramma om op organisatorisch vlak beter voorbereid te zijn op een overstroming. Bij de verdere uitwerking zal Defensie worden betrokken. De Taskforce Management Overstromingen (TMO) onder leiding van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen, zal de regie op zich nemen.

In het verbeterprogramma staat de samenwerking tussen betrokken overheden centraal. Het is van belang dat draaiboeken en rampenbestrijdingsplannen op elkaar afgestemd zijn en regelmatig worden geoefend. Een ander belangrijk onderdeel uit het programma is de informatieverstrekking richting burgers en bedrijven. Ook de bewustmaking van de mogelijke gevolgen van overstromingen in Nederland is een actiepunt. Een groter bewustzijn van het overstromingsrisico leidt ertoe dat bestuurders eerder de noodzaak inzien van het opstellen, actualiseren en oefenen van plannen.

Het bestaande hoogwaterbeleid is erop gericht dat de keringen voldoen aan de veiligheidsnormen zodat overstromingen worden voorkomen. Wanneer een waterkering niet aan die norm voldoet neemt de overheid maatregelen. Toch moet Nederland voorbereid zijn op een overstroming omdat de natuur ons altijd voor verrassingen kan plaatsen. Om de gevolgen van een eventuele overstroming te beheersen, zijn naast de organisatorische maatregelen uit het verbeterprogramma ook aanpassingen aan de infrastructuur nodig.

Deze aanpassingen worden in kaart gebracht in een Nota Waterveiligheid in 2008. De komende twee jaar wordt bekeken welke infrastructurele maatregelen nodig zijn. Zo verricht het ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met de betrokken overheden een studie naar de inzet van compartimenten. Het gaat hier om tussendijken die de gevolgen van een overstroming tot een kleiner gebied beperken. Ondertussen blijft voor de Maas een noodoverloopgebied gereserveerd.

Om de uitgevoerde verbeteringen uit het verbeterprogramma te toetsen zal in 2008 een landelijke hoogwateroefening worden gehouden. Het kabinet stelt voor het geheel van rijksbijdragen aan het verbeterprogramma een extra bedrag van vijftien miljoen euro beschikbaar.

Het instellen van de Taskforce is geen reactie op het rapport van de Adviescommissie Water. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken werken sinds 2003 samen aan een strategie voor rampenbeheersing bij overstromingen.

Meer informatie:
Dossier Beleid tegen overstromingen (VenW)
Het Kamerstuk en de 3 bijlagen br.1306. Kabinetsstandpunt Rampenbeheersing Overstromingen | 2006-11-10

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad