VNG: aandacht voor risicoafstanden gasleidingen

Den Haag – Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) heeft de staatssecretaris van VROM kritische vragen gesteld over een mogelijke vergroting van risicoafstanden voor bebouwing rond aardgastransportleidingen.

De VNG is blij met de aandacht hiervoor. Op sommige plaatsen dreigen de afstanden te worden vergroot van 50 tot 275 meter. Hierdoor gaat kostbare ruimte voor woningbouw verloren.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe circulaire voor aardgastransportleidingen. Door nieuwe berekeningen voor de risicoafstanden dreigen deze veel groter te worden dan de bebouwingsafstanden die nu in acht moeten worden genomen.

Nieuwbouw onmogelijk
Eén van de vragen van Van Velzen heeft betrekking op de consequentie dat door het verruimen van de veiligheidszones bestemmingsplannen moeten worden aangepast en nieuwbouw onmogelijk wordt gemaakt.

Het Kamerlid is van mening dat het ministerie van VROM en de eigenaar van de gasleidingen zorg moeten dragen voor risicobeperkende maatregelen. Daardoor kunnen de zones worden verkleind en is er meer ruimte voor veilige nieuwbouw. De VNG is het hiermee eens.

Kosten sanering
De VNG deelt de mening van Van Velzen dat het Rijk en de eigenaars van de leidingen de financiële gevolgen moeten dragen voor de sanering van eventuele knelpunten die ontstaan door het vergroten van de zones.

U vindt de vragen van Kamerlid Van Velzen over risicoafstanden rond aardgastransportleidingen op www.vng.nl/smartsite.dws?id=59352

Zie ook: VNG-net dossier Externe veiligheid:
VNG niet tevreden over voortgang sanering risico’s aardgasbuisleidingen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten