GS Zuid-Holland stelt visie Risico-s in balans vast

Streven naar balans in risico’s met breed gedragen visie

Den Haag – Zuid-Holland zoekt naar een balans tussen economische en ruimtelijke ontwikkeling aan de ene en veiligheid aan de andere kant. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten een visie bepaald die ingaat op keuzes die in Zuid-Holland gemaakt moeten worden over bedrijfsvestiging, woningbouw en infrastructuur voor het transport van gevaarlijke stoffen. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor het Rijnmondgebied. In de nota ‘Risico’s in balans, Provinciale visie op externe veiligheid met regionale uitwerking voor het Rijnmondgebied’ worden de keuzes uitgewerkt. De visie wordt breed gedragen: de provincie heeft het document samen met DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond en Stadsregio Rotterdam opgesteld. Alle partijen hebben de visie ook vastgesteld.

De betrokken partijen willen voorkomen dat er nieuwe risico’s ontstaan door productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder gaan ze er voor zorgen dat bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid in de omgeving en maatregelen nemen om die veiligheid te waarborgen. Ook gaan de instanties een oplossing zoeken voor bestaande risico’s door productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden zorgvuldige communicatie met burgers over risico’s en de zorg voor een goede samenwerking tussen en kwaliteit van hulpverlenende instanties als belangrijke doelstellingen aangewezen.

"Om deze doelen te bereiken, willen de betrokken partijen bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen zoveel mogelijk van elkaar scheiden", aldus gedeputeerde Erik van Heijningen. "Er wordt bovendien gewerkt aan een basisnet van routes waarover transport van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden. Streven is om bedrijventerreinen aan dit basisnet te vestigen. Via vergunningverlening en handhaving zorgen partijen er in gezamenlijkheid voor dat bedrijven zich houden aan de wetten en regels over externe veiligheid."

Risico’s
Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of die gevaarlijke stoffen opslaan, kunnen risico’s opleveren voor de directe omgeving. Die risico’s ontstaan ook als gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Externe veiligheid gaat over deze risico’s. Zeker in Zuid-Holland is het een belangrijk onderwerp. Meer dan drie miljoen mensen wonen en werken er op een beperkte oppervlakte in combinatie met het Rijnmondgebied, waar veel gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en opslagen. Die stoffen moeten bovendien door het gebied worden vervoerd naar andere delen van het land.

De visie op externe veiligheid, de nota ‘Risico’s in balans, Provinciale visie op externe veiligheid met regionale uitwerking voor het Rijnmondgebied’, is te downloaden via www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland