Brabant: Schrap noodoverloopgebied Beerse Overlaat

Regio Noord-Oost-Brabant: Schrap Beerse Overlaat als noodoverloopgebied

Noord-Oost-Brabant verzoekt het kabinet om de reservering van het oostelijke deel van de Beerse Maas in de Nota Ruimte als overloopgebied en buffergebied van rivierwater te schrappen. Bij extreem hoog water kunnen andere maatregelen langs de Maas het overstromingsrisico beperken. Daarnaast moet een nieuwe dijk grote schade in en om ’s Hertogenbosch voorkomen.

Tien gemeenten in de regio, het waterschap Aa en Maas en de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen geen noodoverloopgebieden voor de Maas in Noord-Oost-Brabant, omdat de aanwijzing, inrichting, instandhouding en het gebruik ervan te veel vragen en onduidelijkheden oplevert. Bestuurders in de regio wijzen daarom de inzet van een noodoverloopgebied af.

Naast het schrappen van noodoverloop gaat het voorstel van de regio vooral in op zowel verhoging van de bescherming van het gebied als het bestrijden van negatieve gevolgen. Verhoging van de bescherming tegen overstroming biedt voordelen voor het hele dijkringgebied van Boxmeer tot aan Waalwijk. Door de huidige overruimte in de Maas te benutten, aangevuld met enkele kilometers dijkverhoging tussen Boxmeer en Grave kan die bescherming worden gegarandeerd. Het bestrijden van de gevolgen van schade door overstroming richt zich vooral op het stedelijke gebied van Den Bosch (inclusief de snelweg A2) door de aanleg van een zogenaamde compartimenteringdijk. De gevolgen hiervan moeten nog in beeld gebracht worden.

Dit gemeenschappelijke standpunt hebben de bestuurders overgebracht aan staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Zij bereidt momenteel een kabinetsstandpunt over Rampenbeheersingsstrategieën Overstromingen (RBSO) voor. Omdat het onderwerp noodoverloopgebieden al lange tijd in discussie is, en de aanhoudende onduidelijkheid voor grote onrust onder de bewoners zorgt, verzoekt de regio het kabinet om over dit onderwerp zo spoedig mogelijk een besluit te nemen.

De overheden in de regio beseffen dat een overstroming niet volledig kan worden uitgesloten en bepleiten daarom bij het kabinet de verantwoordelijkheid van centrale, regionale en lokale overheden en de rol van de waterbeheerders duidelijk te omschrijven en met middelen te ondersteunen. De rol van de waterbeheerder(s) in de veiligheidsregio heeft daarin versterking nodig.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant