Coordinatie moet risico overstromingen terugdringen

Betere coördinatie moet het risico op overstromingen terugdringen

Brussel, België – Daar bijna 80% van de Europese rivieren grenzen tussen lidstaten overschrijden en de lidstaten kusten delen, roepen de leden op tot de onderlinge coördinatie van de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. De lidstaten worden opgeroepen snel kaarten te maken van gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen. Het Parlement benadrukt de gevolgen van overstromingen op het milieu.

Beoordeling van het risico op overstromingen
De lidstaten moeten voor elk stroomgebiedsdistrict of voor het op hun grondgebied liggende deel van een internationaal stroomgebiedsdistrict een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling opstellen. Hiervoor kunnen lidstaten al bestaande, door hen opgestelde beoordelingen gebruiken mits deze aan de vereisten van de richtlijn voldoen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling uiterlijk drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de richtlijn voltooid is.

Het opmaken van kaarten
Op basis van deze beoordeling wordt beslist voor welke stroomgebieden, deelstroomgebieden, kustgebieden of delen daarvan een significant overstromingsrisico bestaat. Voor deze gebieden bereiden de lidstaten overstromingskaarten en indicatieve overstromingsschadekaarten voor. Het Parlement bepaalt dat de overstromingsrisicokaarten moeten worden gebruikt voor de geleidelijke afschaffing van subsidies die tot een verhoging van het overstromingsrisico leiden. De lidstaten zien erop toe dat de overstromingsrisicokaarten uiterlijk op 22 december 2013 voltooid zijn.

Het opstellen van beheersplannen
Het EP bepaalt dat de lidstaten, naast het opmaken van kaarten, voor de gebieden met een significant overstromingsrisico "overstromingsrisicobeheersplannen" vast dienen te stellen. Ze moeten in nauw overleg met de plaatselijke en regionale overheden adequate, op elk stroom- en kustgebied afgestemde beschermingsniveaus vaststellen. Deze beschermingsniveaus moeten in het bijzonder de kans op overstromingen en de potentiële gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu en de economische bedrijvigheid verminderen.

De overstromingsrisicobeheersplannen moeten ook beoordelingen van maatregelen voor redding en herstel bevatten. De lidstaten dienen erop toe te zien dat de beheersplannen uiterlijk op 22 december 2015 voltooid en bekendgemaakt zijn en met ingang van 23 december 2015 ten uitvoer worden gelegd.

Coördinatie tussen de lidstaten
Maatregelen voor het beheer van het overstromingsrisico of andere maatregelen die in één lidstaat worden getroffen, mogen niet leiden tot een toename van het overstromingsrisico in de buurlanden. Wanneer een internationaal stroomgebied volledig tot het grondgebied van de Gemeenschap behoort, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat er coördinatie plaatsvindt, bijvoorbeeld door het opzetten van netwerken voor gegevensuitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten, om zodoende tot één internationaal overstromingsrisicobeheersplan te komen.

REF.: 20060614STO08994

Meer informatie
Natural disasters: reduction and management of the risks of floods for human health, environment, infrastructure and property
A6-0182/2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement