Aanvullende maatregelen nodig tegen overstromingen

Den Haag – Nederland is beter beschermd tegen overstromingen dan ooit. Toch zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om het overstromingsrisico verder te beheersen. Het gaat hierbij om betere rampenplannen, goede plannen voor grootschalige evacuaties en betere communicatie met de burger.

Dit staat in het rapport De organisatorische voorbereiding op overstromingen Rijn en Maas dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd. Het rapport maakt deel uit van het bredere project Rampenbeheersing overstromingen Rijn en Maas dat door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en BZK in 2002 is gestart. Centrale vraag bij dat project is hoe Nederland nog beter beschermd kan worden tegen overstromingen in het rivierengebied. Begin 2006 zal het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Volgens BZK is er sprake van een goed rapport dat handvatten biedt om verbeteringen door te voeren. Op een aantal terreinen zal dat ook al op korte termijn gebeuren. Zo zal het ministerie het initiatief nemen om met burgemeesters en Commissarissen van de Koningin te praten over hun voorbereidingen op grootschalige evacuaties.

Tegelijkertijd constateert het ministerie dat al veel in gang is gezet om de geconstateerde knelpunten aan te pakken. In de provincie Zeeland levert het project Escape een model rampenplan hoogwater dat beschikbaar zal worden gesteld aan alle overheden en hulpdiensten in Nederland. Het project Viking, een gezamenlijk project met Duitsland om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak bij grensoverschrijdende overstromingen, levert ook bruikbare resultaten. Het ministerie van BZK is gestart met een grootschalig project om, naast de bestaande landelijke draaiboeken hoogwater van V&W, een landelijk draaiboek hoogwater en gevolgbestrijding te maken. Eind 2005 is dit gereed en beschikbaar. Hierbij zal vooral gekeken worden naar het logistieke proces (verdeling van mensen en middelen bij dreigende overstromingen). Daarnaast is er bij het ministerie van BZK een Expertisecentrum voor Risico- en Crisiscommunicatie ingericht dat overheden adviseert over – en zo nodig bijstaat bij – de communicatie met burgers tijdens crises.

Meer algemeen staat de vraag centraal hoe ver je moet en kunt gaan om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn. Er zijn grenzen aan wat maatschappelijk nog verantwoord – en betaalbaar – is. Om op (zeer) grootschalige overstromingen optimaal voorbereid te zijn, vraagt ongekend veel materiaal en personeel, dat in de dagelijkse praktijk mogelijk niet of beperkt ingezet kan worden.

U kunt het rapport De organisatorische voorbereiding op overstromingen Rijn en Maas downloaden op www.minbzk.nl/veiligheid/crisisbeheersing/publicaties/eindrapport_de