Kabinet wil transport gevaarlijke stoffen reguleren

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel ingestemd met maatregelen die het transport van lpg en ammoniak beperken en veiliger maken. Het spoorvervoer van deze stoffen door de binnensteden wordt verminderd en het transport over water moet veiliger.

Uit het kabinetsstandpunt Integrale Ketenstudies blijkt dat het kabinet bij voorkeur de Betuwelijn wil gebruiken voor het transport van gevaarlijke stoffen, zodat stedelijke gebieden in de Brabantroute worden ontzien. Daarnaast wil het kabinet veel spoorvervoer verplaatsen naar veiliger transport via het water. De mogelijkheden zijn onderzocht in de ‘ketenstudies’, waarbij voor chloor, ammoniak en lpg de hele ‘keten’ van productie tot verwerking is bekeken op veiligheid. Deze studie heeft aanbevelingen opgeleverd om de productie, het transport en de opslag van deze gevaarlijke stoffen in Nederland veiliger te maken. Ketenstudies zijn bedoeld om op een grondige manier te onderzoeken welke veiligheidsknelpunten er zijn bij de productie, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en hoe deze met elkaar samenhangen. Ammoniak, chloor en lpg zijn de gevaarlijkste stoffen die in grote hoeveelheden vervoerd en gebruikt worden.

Lpg
Er wordt naar gestreefd lpg uit Vlissingen zoveel mogelijk te vervoeren via de binnenvaart. Het restant van het doorgaande vervoer naar Duitsland zal vanaf 2007 verlopen via de Betuweroute. Hierdoor neemt het lpg-vervoer door de steden in Brabant fors af. lpg-tankwagens moeten worden voorzien van een hittewerende coating en ook lpg tankstations moeten voor 2010 aan strengere veiligheidseisen voldoen.

Ammoniak
Van structurele ammoniaktransporten moet worden bekeken of deze vervoersstromen niet gestopt kunnen worden door de productielocatie en verwerkingslocatie bij elkaar te brengen. Daarnaast kan de binnenvaart transporten overnemen van het spoor, zodat het vervoer via aanvaringsbestendige tankers kan plaatsvinden. Het kabinet zal bezien op welke manier het spoortransport van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden kan worden beëindigd.

Chloor
De veiligheidsrisico’s voor chloor zijn eerder dit jaar aanzienlijk gereduceerd, nadat de Europese Commissie goedkeuring gaf aan een overeenkomst tussen Akzo Nobel en de Nederlandse Staat om de productie van chloor te verplaatsen naar de fabriek waar het uiteindelijk wordt verwerkt, zodat transport grotendeels overbodig wordt. Voor chloor zijn daarom geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig.

Knelpunt
Dordrecht blijft een knelpunt doordat ook in de toekomst grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vanuit het Zuiden en Vlissingen via de Drechtsteden naar de Betuwelijn moeten worden vervoerd. Het kabinet wijst erop dat voor Dordrecht aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, en zal die ook onderzoeken.

Meer informatie over de ketenstudies vindt u op www.vrom.nl/pagina.html?id=19240

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Kabinet wil transport gevaarlijke stoffen reguleren | Infrasite

Kabinet wil transport gevaarlijke stoffen reguleren

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel ingestemd met maatregelen die het transport van lpg en ammoniak beperken en veiliger maken. Het spoorvervoer van deze stoffen door de binnensteden wordt verminderd en het transport over water moet veiliger.

Uit het kabinetsstandpunt Integrale Ketenstudies blijkt dat het kabinet bij voorkeur de Betuwelijn wil gebruiken voor het transport van gevaarlijke stoffen, zodat stedelijke gebieden in de Brabantroute worden ontzien. Daarnaast wil het kabinet veel spoorvervoer verplaatsen naar veiliger transport via het water. De mogelijkheden zijn onderzocht in de ‘ketenstudies’, waarbij voor chloor, ammoniak en lpg de hele ‘keten’ van productie tot verwerking is bekeken op veiligheid. Deze studie heeft aanbevelingen opgeleverd om de productie, het transport en de opslag van deze gevaarlijke stoffen in Nederland veiliger te maken. Ketenstudies zijn bedoeld om op een grondige manier te onderzoeken welke veiligheidsknelpunten er zijn bij de productie, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen en hoe deze met elkaar samenhangen. Ammoniak, chloor en lpg zijn de gevaarlijkste stoffen die in grote hoeveelheden vervoerd en gebruikt worden.

Lpg
Er wordt naar gestreefd lpg uit Vlissingen zoveel mogelijk te vervoeren via de binnenvaart. Het restant van het doorgaande vervoer naar Duitsland zal vanaf 2007 verlopen via de Betuweroute. Hierdoor neemt het lpg-vervoer door de steden in Brabant fors af. lpg-tankwagens moeten worden voorzien van een hittewerende coating en ook lpg tankstations moeten voor 2010 aan strengere veiligheidseisen voldoen.

Ammoniak
Van structurele ammoniaktransporten moet worden bekeken of deze vervoersstromen niet gestopt kunnen worden door de productielocatie en verwerkingslocatie bij elkaar te brengen. Daarnaast kan de binnenvaart transporten overnemen van het spoor, zodat het vervoer via aanvaringsbestendige tankers kan plaatsvinden. Het kabinet zal bezien op welke manier het spoortransport van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden kan worden beëindigd.

Chloor
De veiligheidsrisico’s voor chloor zijn eerder dit jaar aanzienlijk gereduceerd, nadat de Europese Commissie goedkeuring gaf aan een overeenkomst tussen Akzo Nobel en de Nederlandse Staat om de productie van chloor te verplaatsen naar de fabriek waar het uiteindelijk wordt verwerkt, zodat transport grotendeels overbodig wordt. Voor chloor zijn daarom geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig.

Knelpunt
Dordrecht blijft een knelpunt doordat ook in de toekomst grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vanuit het Zuiden en Vlissingen via de Drechtsteden naar de Betuwelijn moeten worden vervoerd. Het kabinet wijst erop dat voor Dordrecht aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, en zal die ook onderzoeken.

Meer informatie over de ketenstudies vindt u op www.vrom.nl/pagina.html?id=19240

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM