Aanbesteding projekt Almelo Verdiept niet gelukt

Utrecht – De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een verdiept spoor in Almelo is niet gelukt. Tot deze conclusie komt ProRail omdat de aannemers die hebben geoffreerd, in hun aanbiedingen voorbehouden maken en optredende risico’s niet willen afdekken. Daarmee voldoen de aanbiedingen niet aan de voorwaarden uit het aanbestedingsdossier. Om die reden heeft ProRail de aanbestedingsprocedure beëindigd. Van dit besluit zijn inmiddels de minister van Verkeer en Waterstaat en de Gemeente Almelo op de hoogte gebracht.

Voor het aanleggen van ‘Almelo verdiept’, is in totaal € 33,9 miljoen (prijspeil 2000), beschikbaar. Naast het reeds beschikbare geld kreeg begin 2002 de gemeente Almelo een toezegging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een extra budget van € 13,6 miljoen voor de verdiepte aanleg van het spoor tussen het centraal station en halte Almelo de Riet. Het ministerie verzocht na deze toezegging, ProRail samen met de gemeente en Rijkswaterstaat te onderzoeken of en hoe, de verdiepte ligging van het spoor in Almelo kon worden gerealiseerd. Het uitgangspunt van deze procedure zou moeten zijn dat alle optredende risico’s bij de aannemer gelegd moesten worden.

Vervolg opgeschorte procedure maart 2003
De aangeboden offertes zijn een vervolg op de opgeschorte procedure in maart 2003. Toen waren vijf aannemers geselecteerd en gevraagd een ontwerp op te stellen. Ook was hen gevraagd een voorlopige prijs noemen en aan te geven welke risico’s zij wel en niet zouden willen dragen. Géén van de vijf aannemers en -combinaties liet weten een aanbieding te willen doen inclusief alle risico’s voor een vaste prijs. Deze situatie was toen reden om de aanbestedingsprocedure op te schorten. Vervolgens heeft de Gemeente Almelo, ProRail het dringende verzoek gedaan nogmaals de aannemers te benaderen met de vraag of men niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. Reden hiervoor was dat de gemeente de indruk had dat onder de vijf aannemers wellicht toch een bedrijf was die het werk voor het beschikbare bedrag wilde uitvoeren. ProRail heeft dat verzoek gehonoreerd en besloten tot een herstart. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid.

Hoe nu verder
Nu deze aanbestedingsprocedure is mislukt, ligt het voor de hand om opnieuw gesprekken te starten tussen de gemeente Almelo, het ministerie van V&W en ProRail. In deze gesprekken kan dan worden afgetast of er ruimte is voor het opstellen van een nieuw aanbestedingsdossier waarbij met name de risicoverdeling tussen opdrachtgever en aannemer een punt van aandacht zal zijn. Eveneens komt in de gesprekken het opheffen van de onveilige situatie in Almelo rond de overgangen aan de orde.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail