Provincie en Leiden eens over alternatief tracé RijnGouwelijn

RijnGouwelijn via Hooigracht en Langegracht

Den Haag – Vanaf 2015 rijdt de RijnGouwelijn in Leiden van Leiden Lammenschans via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld naar Leiden Centraal Station en verder. Dit kan alleen als de Hooigracht autoluw wordt en het doorgaande verkeer via een nieuw aan te leggen Ringweg Oost gaat rijden. Dit is in de kern het akkoord dat provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden op hoofdlijnen hebben bereikt. De afspraken rondom het nieuwe tracé door Leiden hebben zij vastgelegd. Aan het einde van het jaar, wanneer meer details bekend zijn, moet dit uitmonden in een definitieve bestuursovereenkomst.

Het nieuwe tracé via de Hooigracht en Langegracht is tenminste gelijkwaardig aan het tracé via de Breestraat. Op vijf van de acht toetsingscriteria scoort het nieuwe tracé beter. Zo kan de tram een betrouwbaarder dienstregeling rijden, doordat op de Hooigracht en Langegracht dubbelspoor kan worden aangelegd. Bovendien is het tracé over de Hooigracht/Langegracht veiliger, onder meer doordat er meer ruimte blijft voor vrijliggende fietspaden. Het tracé over de Hooigracht is wel duurder dan dat over de Breestraat (€ 83,3 miljoen respectievelijk € 70,6 miljoen). Ook biedt het op de korte termijn minder ontwikkelingskansen voor het bestaande winkelgebied rond de Breestraat.

Breed pakket maatregelen

Om de RijnGouwelijn via de Hooigracht en Langegracht te laten rijden, zijn maatregelen nodig om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. De meest opvallende maatregel is het autoluw maken van de Leidse binnenstad. De aanleg van de Ringweg Oost is hiervoor nodig. In het huidige voorstel zijn een aantal voorkeursvarianten voor de Ringweg Oost aangegeven. De Ringweg Oost wordt deze zomer ter inspraak gelegd. De provincie levert een substantiële financiële bijdrage aan de Ringweg Oost. Ook de ontsluiting van het Bio Science Park maakt onderdeel uit van het pakket bereikbaarheidsmaatregelen.

Afspraken

De provincie en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in een interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen. Eind dit jaar moet er een definitieve bestuursovereenkomst liggen, met daarbij een definitief ontwerp voor de inpassing over de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld en een meer nakeurige raming van de kosten. Hoe de tram precies over dit tracé wordt ingepast, wordt de komende maanden onder meer met belanghebbenden besproken.

In deze overeenkomst is afgesproken dat de provincie € 10 miljoen en de gemeente Leiden € 2,7 miljoen van de extra kosten van het tracé via de Hooigracht en Langegracht voor hun rekening nemen. Omdat op de kostenraming nog een brede marge van 25% zit, hebben zij tevens afgesproken dat beide partijen de voorkeur geven aan het Breestraattracé, wanneer blijkt dat de raming van het Hooigracht-Langegrachttracé meer dan € 91 miljoen bedraagt. In die situatie is het Hooigracht-Langegrachttracé niet meer gelijkwaardig aan het Breestraattracé.

De afspraken in de interim bestuursovereenkomst op hoofdlijnen moeten nog door de gemeenteraad en Provinciale Staten worden goedgekeurd. De Leidse raad vergadert hier op 19 juni over, Provinciale Staten op 25 juni.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland