Tussentijdse overeenkomst RijnGouwelijn door Leiden

Provincie en gemeente besluiten voor 1 juli 2008 over tracé RijnGouwelijn door Leiden

Den Haag – Voor 1 juli 2008 besluiten Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leiden of het tracé van de RijnGouwelijn door de binnenstad van Leiden over de Hooigracht/Langegracht of over de Breestraat moet lopen. Dat is één van de afspraken die de provincie en de gemeente Leiden hebben vastgelegd in een tussentijdse overeenkomst. Andere afspraken betreffen zaken als de termijn waarop verschillende onderzoeken afgerond moeten zijn en de verdeling van de kosten voor de onderzoeken.

Als op 1 juli de beide besturen kiezen voor de Hooigracht/Langegracht, dan sluiten de provincie en de gemeente voor het einde van dit jaar een herziene bestuursovereenkomst. Als blijkt dat het tracé via de Hooigracht/Langegracht geen beter alternatief is, dan wordt het tracé over de Breestraat met doorzettingsmacht gerealiseerd. Bij de beoordeling wordt onder andere gekeken naar het aantal reizigers, de kosten en de termijn waarop het alternatief gerealiseerd kan worden. Daarnaast zal de gemeente Leiden de uitkomsten van de onderzoeken toetsen aan de critria en randvoorwaarden die in het coalitieakkoord 2008-2010 zijn opgenomen.

Onderzoeken

Om een vergelijking te maken tussen de tracés, onderzoeken beide partijen de komende maanden verschillende aspecten van het alternatief via de Hooigracht/Langegracht. Het gaat daarbij om onderwerpen als effecten op verkeerscirculatie, vervoerskundige en milieuaspecten en veiligheid. Voor het tracé over de Breestraat zijn deze gegevens al bekend.

De overeenkomst is te downloaden via de site van de provincie: www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland