Kamerbrief over Capaciteitstoedeling spoor

Den Haag – Op 11 september 2007 heeft Minister Eurlings van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken van de capaciteitstoedeling op het spoor in 2008.

Hieronder leest u de volledig brief br.7375 Capaciteitstoedeling spoor. Kamerstuk | 2007-09-11.

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief van 6 september 2007 informeer ik uw Kamer hiermee over de huidige stand van zaken van de capaciteitstoedeling op het spoor in 2008. Dit naar aanleiding van het recente Telegraafartikel “Oorlog op het spoor: de NS en railbeheerder ProRail staan lijnrecht tegenover elkaar over de capaciteit die de NS voor volgend jaar krijgt toebedeeld”.

Dit onderwerp heb ik vorige week woensdag (5 september) direct besproken met de voorzitter van de raad van Bestuur van ProRail. ProRail heeft mij met betrekking tot bovenstaand onderwerp op 7 september schriftelijk geïnformeerd. De betreffende brief treft u bijgaand ter informatie aan. De kern hiervan is de volgende. Een intensievere benutting van het spoorwegnet en een gewenste hoge mate van betrouwbaarheid vergt meer en adequaat onderhoud en dus extra onderhoudscapaciteit.

Uiteraard speelt het waarborgen van de veiligheid van spoorwegwerkers hierbij een belangrijke rol. Op dit punt zijn de laatste jaren, in overleg met de arbeidsinspectie, belangrijke stappen gezet. Het is dan ook verklaarbaar dat in toenemende mate spanning ontstaat in de relatie tussen veiligheid, optimale benutting, toedeling beschikbare capaciteit en adequaat onderhoud.

ProRail geeft verder aan dat de doelstelling om in 2008 al het onderhoud in buitendienststelling uit te voeren, niet geheel zal worden gerealiseerd. Wel doet de spoorsector er alles aan om de arbeidsveiligheid van baanwerkers te verbeteren, waarbij ProRail opmerkt dat men aanloopt tegen de grenzen van de maakbaarheid. Naar verwachting zal zo’n 0,5% van de aangevraagde paden voor 2008 niet kunnen worden gehonoreerd. Daarmee wordt het effect op de treindienst tot een minimum beperkt. De komende jaren zal door het invoeren van innovatieve werkmethoden het capaciteitsbeslag voor onderhoud en de veiligheid voor baanwerkers verbeterd kunnen worden.

De capaciteitstoedeling spoor, het onderhoudsrooster en de veiligheid baanwerkers is primair een zaak die de spoorpartijen gezamenlijk binnen de wettelijke kaders (o.a. het normenkader veiligwerken) dienen op te lossen. Ik vertrouw erop dat partijen in goed overleg alsnog tot werkbare afspraken over het onderhoudsrooster 2008 zullen komen. Zodra partijen hierover nadere afspraken hebben gemaakt, zal ik uw Kamer daarover informeren.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat een en ander in 2008 zal leiden tot de volgende consequenties:

  • Er zal in 2008 vaker dan in 2007 het geval was ’s nachts worden gewerkt;
  • Ongeveer 10% van de werkzaamheden zal niet in buitendienststelling kunnen plaatsvinden;
  • Er zal sprake zijn van een zeer beperkte treinuitval;
  • Een verhoging van de kosten van het dagelijks onderhoud door investeringen in innovaties, waardoor er meer overdag gewerkt kan worden, zonder dat sprake is van treinhinder en er geen baanwerkers meer in het spoor hoeven te lopen voor schouw;

ProRail signaleert dat de spanning voor 2009 verder zal toenemen. Vooralsnog wacht ik eerst de afspraken af over het onderhoudsrooster voor 2008.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Bijlage
br.7375 bijlage 1 Capaciteitstoedeling spoor. Bijlage | 2007-09-11. U vindt de brief op de website van VenW (zoek op datum).