Afspraken veiligheidsknelpunten Betuweroute en HSL

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en burgemeester Van Belzen van Barendrecht hebben 14 november 2006 afspraken gemaakt over de nog spelende knelpunten ten aanzien van de veiligheid bij de Betuweroute en de HSL. Burgemeester Van Belzen legt, als vertegenwoordiger van alle betrokken gemeenten, de gemaakte afspraken nog voor aan zijn collega’s. De afspraken worden uitgewerkt in een overeenkomst, waarover op 15 december 2006 een bestuurlijke consultatie plaatsvindt in aanwezigheid van alle betrokken burgemeesters.

Ze zijn het in principe eens om op 2 januari 2006 de exploitatie van de Betuweroute te starten en tijdelijk te rijden zonder spanning van 25 kV op de bovenleiding. De hulpverleningsdiensten krijgen daarmee voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op de inzet bij eventuele calamiteiten. Het rijden zonder spanning levert geen belemmeringen op voor het gebruik voor de Betuweroute, omdat in de beginperiode alleen nog diesellocomotieven beschikbaar zijn.

Verder zijn de minister en de burgemeester beiden van mening dat de Betuweroute een veilige spoorlijn is. Zo zal onder normale condities langs de Betuweroute de afgesproken hoeveelheid bluswater beschikbaar zijn. Mocht door omstandigheden onvoldoende bluswater voorhanden zijn dan zal een tijdelijke beperking worden ingesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Gedurende 2007 worden aanvullende maatregelen gerealiseerd, waardoor in alle omstandigheden voldoende bluswater voorhanden is en kan het gebruik van de Betuweroute toenemen. Dit past in de voorziene geleidelijke opstart van de exploitatie in 2007.

De resultaten van het lopende onderzoek naar de mogelijkheden voor brandbestrijding bij geluidsschermen langs het spoor worden in december 2006 gepresenteerd. Minister en burgemeester zijn vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en lokale overheid van mening dat de bevindingen van dit onderzoek de ingebruikname van de Betuweroute niet mogen belemmeren en dat eventuele maatregelen bestuurlijk afgewogen moeten worden.

Ook zijn afspraken gemaakt over de HSL. Het onderzoek naar de 15 minuten brandwerendheidseis van de Thalys treinen op de HSL is vrijwel afgerond. Minister en burgemeester gaan ervan uit dat op basis van het rapport tot een goede bestuurlijke oplossing kan worden gekomen, waarbij de veiligheid van de reizigers wordt gewaarborgd. De uitkomsten worden nog besproken met betrokken gemeenten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat