Railforum onderzoekt Nieuwe netwerken in Nederland

Hoofddorp – 18 mei 2006 presenteert Railforum in Den Haag het rapport ‘Netwerken in Nederland’. Hierin wordt het belang van stadsgewestelijk openbaar vervoer voor de economische ontwikkeling van Nederland toegelicht. Het eerste exemplaar van het rapport wordt vanmiddag overhandigd aan Martin Huls, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland.

De benaming stadsgewestelijk vervoer (SGV) heeft betrekking op hoogwaardig openbaar vervoer met een hoge frequentie. Het is een combinatie van bus, tram(plus), metro en sprinter. SGV voorziet in belangrijke regionale verplaatsingen tussen gebieden van wonen, werken en recreëren. Bovendien is het belangrijk bij voor- en natransport van treinreizen.

Railforum heeft het belang van SGV nader uitgediept in een aantal werkgroepen die samengesteld zijn uit de leden. De resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Nieuwe netwerken in Nederland‘.

De reispatronen van veel mensen zijn de afgelopen 25 jaar enorm veranderd. Weinig mensen leggen dagelijks hetzelfde traject af. De ene dag worden na het werk nog boodschappen gedaan, de andere dag is het tijd voor de sportschool. Dat vraagt om een goed regionaal vervoersnetwerk met plezierige wachtruimtes en hoge frequenties tussen de stadskernen én de stadsranden.

De besluitvorming rond openbaar vervoerprojecten is complex, dat beschouwt Railforum als een gegeven. Echter, wanneer publieke en private partijen daadwerkelijk samenwerken is het mogelijk om goed SGV te realiseren. Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling begint bij de overheid. Eerst dienen gemeenten goede afspraken te maken over de verdeling van de bouwopgave. Daarvoor is het noodzakelijk dat er voldoende commitment bestaat tussen de partijen. Fondsvorming kan daarbij helpen. Door financiële middelen te vergaren en daar een gedeelde verantwoordelijkheid voor te dragen ontstaat een situatie waarbij partijen voor het gemeenschappelijke doel gaan. Substantiële baten voor fondsvorming zijn uit gebiedsontwikkeling te halen. Vervolgens is het van belang dat de beschikbare kennis bij externe partijen zoals exploitanten en infrabeheerders, in een vroeg stadium bij het project betrokken worden

De ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is dat er iemand (een burgmeester of gedeputeerde) het voortouw neemt in het project. Een dergelijk boegbeeld heeft de speelruimte om concrete relaties te leggen tussen doelen en partijen.

Tot slot pleit Railforum ervoor om de veiligheidsimpasse op te lossen. Wenselijk is een integraal veiligheidmanagement voor alle vervoerswijzen, gebaseerd op een uniforme systematiek. Op korte termijn is de ontwikkeling van SGV per spoor gebaat bij een effectieve doorontwikkeling van het Normdocument Veiligheid Lightrail in dynamisch veiligheidsmanagement. Nu worden vaak nog conservatieve uitgangspunten gehanteerd waardoor de kosten oplopen en het project geen doorgang vindt of enorme vertraging oploopt.

U kunt het rapport vanaf donderdamiddag 18 mei 2006 downloaden van de website www.railforum.nl onder publicaties.

De vereniging Railforum is een platform voor kennisuitwisseling waar zo’n 85 bedrijven uit de railsector bij aangesloten zijn. Railforum organiseert congressen en seminars en publiceert met enige regelmaat rapporten.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railforum Nederland