Weg vrij voor aanpak van het Utrechtse stationsgebied

Utrecht – Na twintig jaar plannen maken is de weg vrij voor aanpak van het Utrechtse stationsgebied. De gemeenteraad ging gisteravond akkoord met aangescherpte contracten met Corio (eigenaar Hoog Catharijne) en NS Vastgoed. Een meerderheid van de raad is blij met de aanpassingen die het college heeft doorgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van juristenkantoor Simmons & Simmons, die in opdracht van de raad een second opinion op de contracten uitvoerde.

Tijdens de raadsvergadering nam de raad zes moties aan. Met deze aanpassingen ging de raad akkoord met de contracten met Corio en NS Vastgoed. Het college heeft hiermee het fiat om nog dit jaar de ‘bilaterale ontwikkelovereenkomsten’ met deze partners te ondertekenen. In januari legt de college een soortgelijke overeenkomst met de Jaarbeurs voor aan de raad, Zodra de contracten ondertekend zijn, stort het Rijk de eerste EUR 49 miljoen van de rijksbijdrage (totaal EUR 300 miljoen) op de rekening van de gemeente en heeft Utrecht – na vele jaren van planvorming – eindelijk ‘onomkeerbare contracten’ voor het stationsgebied. De stad kan dan daadwerkelijk gaan bouwen aan het nieuwe stadscentrum. Er komt weer water in de Catharijne singel, er komt een nieuwe OV-terminal met verschillende vormen van openbaar vervoer, het Westplein wordt ondertunneld, er komen twee duidelijke oost-westroutes en er komt een Muziekpaleis, waarin de grote zaal van Muziekcentrum Vredenburg behouden blijft.

Moties

De fracties gaven hun steun niet zomaar weg. De meeste fracties hadden nog verschillende zorgpunten en er werden vijftien moties ingediend om de contracten en de plannen nog te verbeteren. Vooral de oppositiepartijen GroenLinks, SP en Burger en Gemeenschap hadden nog veel punten van kritiek. Zij vinden dat er nog te veel onzekerheden zijn, dat het voor de stad onverantwoord is om de contracten te ondertekenen en dat de plannen niet beantwoorden aan de uitslag van het referendum uit 2002. GroenLinks diende een motie in om vastgoedbelegger Corio een minder riante positie te geven in het stationsgebied en in Leidsche Rijn Centrum (verworpen met alleen de steun van GroenLinks en Burger en Gemeenschap) en een motie om de verschillende ‘petten’ van de gemeente in de contracten beter te borgen (verworpen met alleen de steun van GroenLinks, ChristenUnie en Burger en Gemeenschap).

Hoewel meerdere fracties zorg hebben over de plannen van Corio om een transparante brede overkluizing over de herstelde Catharijnesingel te bouwen, haalden twee moties van GroenLinks om dit via de contracten tegen te gaan, het niet. De fractie van Leefbaar Utrecht gaf in een stemverklaring aan wel zorg te hebben over deze plannen, maar het overbodig te vinden dit in de contracten te regelen. Leefbaar Utrecht meent dat de wensen van de raad op dit punt al voldoende verwerkt zijn in het masterplan; de fractie waarschuwde wel definitieve ontwerpen straks goed te zullen toetsen aan het masterplan.

De fractie van Leefbaar Utrecht diende vier moties in die allen konden rekenen op een ruime meerderheid in de raad. Zo ging de raad akkoord met de motie dat een uitbreiding van het aantal m2 kantoorruimte in principe mogelijk moet zijn als dat in de vorm van zogenoemde ‘nulenergiekantoren’ gebeurt. (SP, VVD en Burger en Gemeenschap stemden tegen). De raad gaf het college opdracht om concretere plannen hiervoor eerst aan de raad voor te leggen. Daarnaast heeft het college opdracht gekregen om samen met de partners te zoeken naar een betaalbare oplossing om de Van Sijpesteijntunnel te verbreden. Deze motie kreeg de steun van de PvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie en Leefbaar Utrecht. De motie om de parkeernormen in het stationsgebied zo mogelijk naar beneden te schroeven om zo het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, kreeg ook de steun van de PvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie en Leefbaar Utrecht. De fractie van de VVD stemde tegen deze motie, omdat dit volgens hen geen realistisch beleid is. Tot slot kreeg ook de motie om nadrukkelijk te blijven zoeken naar oplossingen om de luchtkwaliteit in het gebied te verbeteren en alle mogelijke problemen goed in kaart te brengen, een ruime meerderheid in de raad (alleen de VVD stemde tegen).

Unanieme steun kreeg de motie van de PvdA om betere afspraken te maken met de partners over de toegankelijkheid van het stationsgebied voor minder validen en ouderen. Ook de door de PvdA ingediende motie om de werkgelegenheid in Utrecht te laten meeprofiteren van de aanpak van het stationsgebied door werklozen in te zetten bij de bouw werd met een zeer ruime meerderheid aangenomen.

Historie aanpak Stationsgebied Utrecht:

1993: Raad stemt in met Masterplan Utrecht City Project (ABP en NS plaatsen kanttekeningen)
1994: Oprichting Ontwikkelingsmaatschappij UCP b.v. (samenwerking gemeente met drie projectontwikkelaars: Multi Vastgoed, Mabon/Wilma, ING Vastgoed)
1996: Ontwikkelingsmaatschappij UCP b.v. opgeheven

1997 Oprichting Bestuurlijk Platform Utrecht Centrum Project (samenwerking gemeente met de drie vastgoedeigenaren: Jaarbeurs, NS Vastgoed en Winkel Beleggingen Nederland.

begin 2000 Onenigheid binnen het Bestuurlijk Platform over de financiering van de openbare ruimte; Jaarbeurs en Corio stappen uit samenwerkingsverband.

eind 2000 Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen i.v.m. herindeling.

2001 In opdracht van de nieuwe raad worden twee visies ontwikkeld: ‘visie A: stadshart verruimd’ en ‘visie 1: stadshart compact’.

2002 In mei kiest de Utrechtse bevolking tijdens een referendum voor ‘visie A’.

medio 2003 Ministers van V&W en VROM tekenen ‘intentieovereenkomst Utrecht Stationsgebied’.

eind 2003 Gemeenteraad gaat akkoord met het masterplan, maar stelt wel in een aantal moties en amendementen wijzigingen vast.

medio 2004 Rijk zegt Utrecht ruim EUR 300 miljoen toe voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

eind 2004 Gemeenteraad stemt in met de aangepaste versie van het masterplan, voert een contra expertise uit op de concept intentieovereenkomsten met de partners en stemt daarna in met aangepaste overeenkomsten.

okt. 2005 Gemeenteraad neemt unaniem een motie aan om een juridische toets op de Bilaterale Ontwikkelingsovereenkomsten te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige.

dec. 2005 Gemeenteraad gaat akkoord met aangescherpte contracten met Corio en NS Vastgoed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht