Tracébesluit HSL-Zuid aanvulling VI ter inzage

Zoetermeer РOp 6 december 2005 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van VROM het Trac̩besluit HSL-Zuid Aanvulling VI vastgesteld. Dit Trac̩besluit betreft de fiets/voetgangersverbinding bij station Breda-Prinsenbeek. Met ingang van 8 december 2005 tot en met 18 januari 2006 ligt het Trac̩besluit ter inzage. Tegen dit besluit kan desgewenst beroep ingediend worden.

Het Tracébesluit HSL-Zuid Aanvulling VI voorziet in de ambsthalve wijziging van het Tracébesluit HSL-Zuid terzake de aanleg van een fiets/voetgangersverbinding over de infrastructuurbundel ter hoogte van het station Breda-Prinsenbeek.

In het Tracébesluit HSL-Zuid is deze fiets/voetgangersverbinding voorzien als een viaduct, dat bereikbaar is via een toerit vanaf de Beeksestraat aan de westzijde van de infrastructuurbundel en een toerit vanaf de Westerhagelaan aan de oostzijde van de infrastructuurbundel. Dit ontwerp bleek op bezwaren te stuiten en vormde aanleiding om na te gaan of een optimalisering van het ontwerp voor de fiets/voetgangersverbinding mogelijk zou zijn. Deze optimalisering heeft geresulteerd in de voorliggende ambtshalve wijziging van het Tracébesluit HSL-Zuid.

Het Tracébesluit ligt van 8 december 2005 tot en met 18 januari 2006 gedurende reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: Stadskantoor Breda, Informatiecentrum HSL-A16, Openbare bibliotheek Breda, bibliotheek van het provinciehuis van Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch, bibliotheek van het Waterschap Brabantse Delta in Breda, bibliotheek van Rijkswaterstaat Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch en de bibliotheken van de ministeries van V&W en van VROM, beide in Den Haag.

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 januari 2006 tegen het Tracébesluit beroep aantekenen bij: De Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Documentatie
Op www.hslzuid.nl kunt u de volgende documenten inzien:
РTrac̩besluit aanvulling deel VI
– Kaart locatie Breda – Prinsenbeek
– Kaart locatie Lunetstraat – aansluiting Prinsenbeek

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: HSL-Zuid