Zuid-Holland pakt risico s gevaarlijke stoffen aan

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat de risico s van ongevallen door productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen voor omwonenden gerichter aanpakken. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 beschreven hoe ze dat willen doen. De provincie zal de activiteiten uit het programma uitvoeren in nauwe samenwerking met gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

“We willen bestaande risico’s verkleinen en voorkomen dat er nieuwe risico’s ontstaan”, aldus gedeputeerde Erik van Heijningen. “De activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma zijn er op gericht om die doelstelling te ondersteunen.”

Zo wil de provincie dat gemeenten langs belangrijke transportroutes voor gevaarlijke stoffen zones aanwijzen waar niet, of beperkt, gebouwd mag worden. Er wordt bovendien een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een alternatieve route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor tussen Rotterdam en België. Deze nieuwe verbinding zal de Drechtsteden moeten ontlasten. Verder zal de provincie het transport van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperken. Voor de noodzakelijke transportstromen zal gezocht worden naar het meest veilige vervoermiddel.

Gemeenten wordt verder nadrukkelijk gevraagd om al bij het maken van plannen voor ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met externe veiligheidsrisico’s. Voor knelpunten die er al zijn, zoekt de provincie oplossingen. Zij zal in eerste instantie maatregelen nemen in de omgeving van de bedrijven die de risico’s veroorzaken. Als daar geen mogelijkheden voor bestaan dan wordt samen gezocht naar andere maatregelen.

Omdat veiligheid bij bedrijven primair de verantwoordelijkheid is van die bedrijven zelf, zal de provincie hen blijven stimuleren om zelf maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de veiligheid in de omgeving gewaarborgd is. Via het verlenen van vergunningen en het handhaven daarvan zal de provincie ervoor zorgen dat bedrijven zich houden aan de wetten en regels over externe veiligheid.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of die gevaarlijke stoffen opslaan, kunnen risico’s opleveren voor de directe omgeving. Die risico’s ontstaan ook als gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Externe veiligheid gaat over deze risico’s. Zeker in Zuid-Holland is het een belangrijk onderwerp. Meer dan drie miljoen mensen wonen en werken er op een beperkte oppervlakte in combinatie met het Rijnmondgebied, waar veel gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en opslagen. Die stoffen moeten bovendien door het gebied worden vervoerd naar andere delen van het land. Het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006 – 2010 is te downloaden via www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland