Verslagen discussiebijeenkomsten Zuiderzeelijn gereed

Den Haag – Achterblijvende werkgelegenheid, zowel in het Noorden van Nederland als in Flevoland en regionale problemen op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer. Dat zijn de meest genoemde problemen die deelnemers aan de zes discussiebijeenkomsten over nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn naar voren brachten. Ook kansen werden genoemd zoals bijvoorbeeld het versterken van de positie van het Noorden van Nederland tussen de Randstad en Noord-Oost Europa en de rust en de ruimte die Noord Nederland biedt om te wonen en te werken.

Representatieve enquête
De resultaten van de zes discussiebijeenkomsten geven een eerste indruk van wat inwoners vinden maar zijn niet representatief. Daarom wordt op basis van de resultaten van de discussiebijeenkomsten een enquête samengesteld. Die staat vanaf begin november op deze site en is voor iedereen toegankelijk. De uitkomsten van de enquête geven een afgewogen beeld van de mening die per provincie bestaat over nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn.

Oplossingen
Gevraagd naar mogelijke oplossingen voor de problemen waar de regio’s mee kampen, werd tijdens de discussiebijeenkomsten vaak benadrukt dat met een internationale blik naar de toekomst gekeken moet worden. Kijken naar de regionale bereikbaarheidsproblemen alleen vindt men vaak te beperkt. Bij het onderzoeken van mogelijke oplossingsrichtingen moet ruim aandacht besteed worden aan de mogelijke gevolgen voor het milieu, zo lieten de deelnemers aan de discussies regelmatig weten.

Voorkeur
Kijkend naar de oplossingen waar de Structuurvisie Zuiderzeelijn zich in elk geval op richt, hebben deelnemers aan de discussies vaker voorkeur voor de Zuiderzeelijn als intercity dan als magneetzweefbaan. Een hogesnelheidslijn maakt onder de deelnemers weinig enthousiasme los. Dat geldt ook voor de ‘Superbus’ van de TU-Delft. De Hanzelijnvarianten bleken evenveel voor – als tegenstanders te hebben tijdens de discussies. Regelmatig viel tijdens de bijeenkomsten de suggestie te beluisteren vooral te investeren in betere regionale aansluitingen tussen bestaand openbaar vervoer in plaats van te investeren in nieuwe lijnen.

Vervolg
De analyse van de discussiebijeenkomsten en de enquête staat eind november 2005 op www.zuiderzeelijn.nl. Deze analyse wordt daarnaast, als onderdeel van de structuurvisie, ter beschikking gesteld aan regionale bestuurders (gemeenten en provincies), het kabinet en de Tweede Kamer.

Verslagen
De verslagen van de bijeenkomsten die begin oktober 2005 plaatsvonden in zes provincies vindt u op www.zuiderzeelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn