Discussie Zuiderzeelijn kritisch gevolgd

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat stelt een team van deskundigen in om de discussie over de nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn kritisch te volgen. Dit zogeheten Critical Review Team (CRT) beoordeelt zowel de inhoud, als het proces tot en met de besluitvorming over de Zuiderzeelijn. De Zuiderzeelijn geldt als voorbeeldproject aangezien dit het eerste grote project is dat voor besluitvorming wordt voorbereid na de rapportage van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) van de Tweede Kamer. Met het CRT wil de minister ervoor zorgen dat het voortraject van de besluitvorming voldoet aan het toetskader van de TCI. Bovendien wil zij deze nieuwe aanpak, met een Structuurvisie, vroegtijdig inhoudelijk en procesmatig versterken door vragen, kritiek, opinies, kennis en expertise van het team. Dit schrijft minister Peijs mede namens minister Dekker van VROM en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het CRT bestaat uit onafhankelijke deskundigen uit de wetenschappelijke wereld, bestuur en bedrijfsleven. De samenstelling van het CRT is als volgt:
– de heer mr. E. Kist (voorzitter), voormalig voorzitter Raad van Bestuur ING Groep
– de heer H.J. Hamer, voormalig plv. directeur Inspectie der Rijksfinanciën;
– de heer prof. A. Heertje, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam;
– de heer drs. G.B.M. Leers, burgemeester Maastricht en voorzitter LOCOV (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer);
– mevrouw ir. M.E. Van Lier Lels, lid Innovatieplatform en voormalig operationeel directeur van Schiphol;
– de heer prof. ir. A.A.J. Pols, hoogleraar planning aan de TU Delft.

Het CRT is specifiek ingesteld voor deze fase van het project die duurt tot en met de besluitvorming, die voor de zomer 2006 zal plaatsvinden.

In de brief schetst de minister ook hoe het proces van de nut en noodzaakdiscussie nu loopt. Met een openbare kennisgeving in de staatscourant en een aantal regionale bladen op 3 oktober 2005 is de procedure van de Structuurvisie Zuiderzeelijn formeel gestart. In deze openbare kennisgeving is de inhoud en de totstandkoming van de Structuurvisie, inclusief de rol van de inwoners hierbij, nader toegelicht.

Zo zijn in oktober 2005 per betrokken provincie discussieavonden met inwoners georganiseerd en is in november 2005 een enquête op de internetsite www.zuiderzeelijn.nl toegankelijk. Om niet alleen de mening te krijgen van fervente voor- of tegenstanders zijn voor de discussieavonden via een onafhankelijk bureau 15.000 willekeurige mensen aangeschreven met de vraag of ze wilden mee discussiëren over nut en noodzaak van een Zuiderzeelijn. Daarnaast is het voor iedere geïnteresseerde mogelijk op de website via een forum te reageren. De resultaten van de avonden, de enquête en het forum zullen openbaar worden gemaakt en worden meegewogen in de probleemanalyse en de Structuurvisie als geheel.

Parallel hieraan is een traject met maatschappelijke organisaties opgestart. Dit zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, werknemers, natuur- en milieubelangen en consumentenbelangen. In een gezamenlijke startbijeenkomst is aan de maatschappelijke organisaties gevraagd om aan te geven op welke elementen van de Structuurvisie zij specifieke inbreng willen leveren. Per organisatie wordt in overleg bekeken bij welke onderdelen van de Structuurvisie deze betrokken zullen worden.

In dit proces worden naast bovengenoemde partijen, ook de andere overheden en deskundigen betrokken zoals de diverse planbureaus en adviesraden en het Atelier van de Rijksbouwmeester. Het gaat hierbij om advies, informatie en toetsing.

Lees voor meer informatie de Kamerbrief en/of de bijlage van 19 oktober 2005

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat