ProRail brengt Netverklaring 2006 uit

Utrecht – Spoorinfrabeheerder ProRail heeft haar Netverklaring 2006 uitgebracht. De Netverklaring geeft alle informatie die een vervoerder nodig heeft om op het Nederlandse spoorwegnet te kunnen rijden. Bovendien wordt de weg van aanvraag van spoorcapaciteit tot het gebruik ervan toegelicht. De Netverklaring is gebaseerd op de op 1 januari 2005 in werking getreden nieuwe spoorwegwet en in overeenstemming met Europese regelgeving.

In de Netverklaring is de wijze van vergoeding voor het gebruik van het spoor door vervoerders opgenomen volgens de nieuwe Europese regelgeving. Deze regelgeving schrijft voor dat de kosten voor het gebruik van het spoor worden doorberekend aan de vervoerders. Het invoeren van de nieuwe systematiek van gebruiksvergoeding betekent voor goederenvervoerders een verhoging ten opzichte van het nu geldende tarief, met name voor de zwaarste treinen (erts en kolen). Daarom is, op verzoek van de Minister van V&W voor 2006 een ingroeimodel toegepast om de goederenvervoerders te laten wennen aan de hogere tarieven.

Gebruiksvergoeding spoorwegnet
Naar aanleiding van de concept-Netverklaring heeft ProRail veel reacties ontvangen over de gewijzigde gebruiksvergoedingssystematiek. Met name vanuit de goederenbranche werd bezwaar gemaakt tegen de hogere tarieven voor zeer zware goederentreinen. Men vreesde dat een aantal van deze treinen door deze tarieven niet meer rendabel te exploiteren zou zijn en dus zou verdwijnen. De lading zou dan via de weg, via de binnenvaart, of via andere landen worden vervoerd. ProRail heeft, in samenspraak met de branche, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NMa gezocht naar mogelijkheden om de consequenties van de nieuwe gebruiksvergoedingssystematiek voor de branche te beperken, mede met het oog op de opening van de Betuweroute in 2007. Dit heeft geleid tot een ingroeiregeling voor het goederenvervoer die enerzijds aansluit bij de genoemde wet- en regelgeving en anderzijds met name de zware goederentreinen zo veel mogelijk ontziet. De genoemde tarieven gelden in principe voor 2006. In dat jaar is de Betuweroute nog niet in bedrijf. De tarieven voor 2007 zijn voor de Betuweroute, de HSL-Zuid, en het overige Nederlandse spoorwegnet nog niet bekend. De verschuldigde gebruiksvergoeding voor 2007 zal worden gepubliceerd in de netverklaring van ProRail voor 2007.

Tarieven spoorvervoer 2006

Treintarieven Reizigersvervoer
– 2005 treinkm: € 1,08
– 2006 treinkm: € 0,50
– 2006 tonkm: € 0,001711
– gemiddeld Europees: € 2,50

Treintarieven Goederenvervoer
– 2005 treinkm: € 0,86
– 2006 treinkm: € 0,50
– 2006 tonkm: € 0,0005
– gemiddeld Europees: € 2

Toegangsovereenkomst
Later dit jaar sluit ProRail met alle vervoerders de Toegangsovereenkomst 2006 af waarin afspraken worden gemaakt over de prestaties van ProRail, aan gebruikers toegezegde capaciteit van het spoornet en de hoogte van de gebruiksvergoeding voor het spoor. De toegangsovereenkomst wordt gebaseerd op de Netverklaring 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail