Aanpak Structuurvisie Zuiderzeelijn naar Kamer

Den Haag – Op 17 juni 2005 heeft het kabinet het plan van aanpak voor de vervolgprocedure van het project Zuiderzeelijn ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan van aanpak omvat een voorstel op hoofdlijnen voor opzet en invulling van de Structuurvisie Zuiderzeelijn. Deze zal als basis dienen voor discussie over nut en noodzaak en de besluitvorming daarover.

Het plan van aanpak is erop gericht om besluitvorming over het project mogelijk te maken in april 2006. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat verzoekt de Kamer om nog voor het zomerreces met haar over het plan van gedachten te wisselen.

U kunt het plan van aanpak structuurvisie en de aanbiedingsbrief inzien op www.zuiderzeelijn.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn