Planbeschrijving Zeeuwse lijn verschenen

IJzendijke – Op 10 mei 2005 is de Planbeschrijving Zeeuwse lijn verschenen voor de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. De planbeschrijving is het vervolg op de ontwerp-planbeschrijving die in juni 2003 is uitgebracht door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van VROM en maakt deel uit van het besluitvormingsproces van het project Sloelijn.

Inhoud planbeschrijving
In de planbeschrijving worden de effecten voor het aspect geluid beschreven. Om een toename van de geluidbelasting langs de spoorlijn tegen te gaan, is voor elke gemeente een pakket van maatregelen samengesteld. Tevens wordt inzicht gegeven in de verwachte geluidbelastingen bij een aantal woningen en de daarmee samenhangende aan te vragen hogere geluidswaarden.

Geluidsproductieplafond
Uit de inspraak op de ontwerp-planbeschrijving bleek dat er veel bezwaren waren tegen het toepassen van geluidsschermen en de barrièrewerking ervan. Daarom is extra onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen. Uitgangspunt in de planbeschrijving is het instellen van een geluidsproductieplafond. Door het instellen van dit plafond wordt een sluipende groei van de geluidbelasting voorkomen. In de planbeschrijving wordt nu ook rekening gehouden met raildempers. Deze zorgen ervoor dat het aantal te bouwen geluidsschermen fors vermindert. Op plaatsen waar nog wel geluidsschermen nodig zijn, worden de schermen minder hoog.

Uitbreiding projectgebied
Door het uitstel van het project VERA (verbinding Roosendaal-Antwerpen) is ook de geluidbelasting in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal verder onderzocht en meegenomen in de planbeschrijving.

Vervolgprocedure
Op basis van de planbeschrijving, de ontwerp-aanvraag Maatregelenbesluit Zeeuwse lijn en de daarop binnengekomen inspraakreacties stelt ProRail de definitieve aanvraag op die wordt ingediend bij de Minister van VROM. De Minister van VROM neemt op basis van de definitieve aanvraag en de inspraak een besluit over de te treffen maatregelen en de vast te stellen hogere geluidswaarden bij een aantal woningen. Tegen dit besluit staat nog bezwaar en beroep open.