Startnotitie Milieueffectrapportage Spoorzone Breda

Breda – De eerste stap in de procedure voor de Milieueffectrapportage Spoorzone is gezet met het afronden van de startnotitie MER. De startnotitie MER geeft de hoofdlijnen over het wat, waar en waarom van de voorgenomen plannen voor de Spoorzone en de gevolgen van deze plannen voor het milieu.

Daardoor is beter in te spelen op de komende veranderingen en zijn tegelijkertijd de beste keuzes te maken voor de hoogst haalbare milieukwaliteit in Via Breda. Het opstellen van een MER sluit aan bij de milieudoelen uit de concept-Structuurvisie Spoorzone 2025 Via Breda. Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie vastgesteld. De inspraakperiode start begin februari 2005. De Milieueffectrapportage Via Breda is omstreeks de zomer van 2005 gereed.

Als alle ontwikkelingen van de zes deelgebieden in Via Breda bij elkaar worden geteld, levert dit binnen 20 jaar circa 4.000 woningen op. Daarom wordt een MER opgesteld. In de startnotitie is onder meer aandacht voor: de keuzes voor de circa 4000 woningen en voor de locatie Spoorzone, een overzicht van het beleid, wat gaat er gebeuren, het programma en het gewenste woonmilieu. Daarnaast geeft het ook een overzicht van de alternatieven die in beschouwing worden genomen en de eerste verkenning van de huidige toestand van het milieu. Ook een beschrijving van het beoordelingskader en een overzicht van de procedurele aspecten maken deel uit van de notitie. In de startnotitie is rekening gehouden met het actuele kabinetsstandpunt voor externe veiligheid. De consequenties op milieugebied van het staken van de suikerbietenverwerking door CSM komen in de uitwerking van de milieueffectrapportage aan bod.

Proces en planning MER
De startnotitie MER is in januari 2005 gereed. In de periode van begin februari tot begin maart 2005 is inspraak mogelijk op de startnotitie. In de derde week van deze inspraakperiode zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. In het voorjaar van 2005 zullen vervolgens de richtlijnen worden opgesteld, waarna eind mei 2005 besluitvorming op de richtlijnen MER kan plaatsvinden. Rond de zomer van 2005 kan de gemeenteraad een besluit nemen. Het milieueffectrapport wordt hierna vrijgegeven voor inspraak. De landelijke commissie voor de MER toetst het rapport. De resultaten kunnen dan worden verwerkt in de bestemmingsplannen voor de deelgebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda

Startnotitie Milieueffectrapportage Spoorzone Breda | Infrasite

Startnotitie Milieueffectrapportage Spoorzone Breda

Breda – De eerste stap in de procedure voor de Milieueffectrapportage Spoorzone is gezet met het afronden van de startnotitie MER. De startnotitie MER geeft de hoofdlijnen over het wat, waar en waarom van de voorgenomen plannen voor de Spoorzone en de gevolgen van deze plannen voor het milieu.

Daardoor is beter in te spelen op de komende veranderingen en zijn tegelijkertijd de beste keuzes te maken voor de hoogst haalbare milieukwaliteit in Via Breda. Het opstellen van een MER sluit aan bij de milieudoelen uit de concept-Structuurvisie Spoorzone 2025 Via Breda. Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie vastgesteld. De inspraakperiode start begin februari 2005. De Milieueffectrapportage Via Breda is omstreeks de zomer van 2005 gereed.

Als alle ontwikkelingen van de zes deelgebieden in Via Breda bij elkaar worden geteld, levert dit binnen 20 jaar circa 4.000 woningen op. Daarom wordt een MER opgesteld. In de startnotitie is onder meer aandacht voor: de keuzes voor de circa 4000 woningen en voor de locatie Spoorzone, een overzicht van het beleid, wat gaat er gebeuren, het programma en het gewenste woonmilieu. Daarnaast geeft het ook een overzicht van de alternatieven die in beschouwing worden genomen en de eerste verkenning van de huidige toestand van het milieu. Ook een beschrijving van het beoordelingskader en een overzicht van de procedurele aspecten maken deel uit van de notitie. In de startnotitie is rekening gehouden met het actuele kabinetsstandpunt voor externe veiligheid. De consequenties op milieugebied van het staken van de suikerbietenverwerking door CSM komen in de uitwerking van de milieueffectrapportage aan bod.

Proces en planning MER
De startnotitie MER is in januari 2005 gereed. In de periode van begin februari tot begin maart 2005 is inspraak mogelijk op de startnotitie. In de derde week van deze inspraakperiode zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. In het voorjaar van 2005 zullen vervolgens de richtlijnen worden opgesteld, waarna eind mei 2005 besluitvorming op de richtlijnen MER kan plaatsvinden. Rond de zomer van 2005 kan de gemeenteraad een besluit nemen. Het milieueffectrapport wordt hierna vrijgegeven voor inspraak. De landelijke commissie voor de MER toetst het rapport. De resultaten kunnen dan worden verwerkt in de bestemmingsplannen voor de deelgebieden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda