Klimaatakkoord: Het werk gaat beginnen, energietransitie onomkeerbaar proces

Na maanden van intensief onderhandelen heeft het kabinet het Klimaatakkoord aan de Tweede Kamer toegestuurd. De uitvoering gaat beginnen na behandeling in het parlement. Om de doelen te halen is in deze uitvoeringsfase actieve steun van zo veel mogelijk bijdragende partijen van groot belang. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, vraagt daarom alle partijen die aan het akkoord meewerkten, dit akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen.

Maatschappelijk akkoord

"De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijfsleven, financiële wereld, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders zijn daarvoor nodig. Dat past bij een maatschappelijk akkoord. Het kabinet realiseert zich dat steun van zoveel mogelijk partijen noodzakelijk is", zegt Ed Nijpels, voorzitter van het overkoepelend Klimaatberaad.

Positief advies

Het kabinet heeft zijn aanpassingen op het ontwerp Klimaatakkoord vastgesteld. Naar verwachting behandelt de Tweede Kamer dit nog voor het zomerreces. Dan gaat de uitvoering beginnen. In het verlengde daarvan vraagt Ed Nijpels aan alle partijen die aan het akkoord meewerkten dit met een positief advies aan hun achterbannen voor te leggen. Veel partijen hebben al aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering.

Gezamenlijk doel

Nijpels wijst erop dat het akkoord maatregelen bevat die het kabinet zelf neemt of actief faciliteert. Ook bevat het afspraken tussen partijen onderling waarin het kabinet geen actieve rol heeft. Beide zijn volgens hem belangrijk om het gezamenlijk doel te halen.

Blijvende betrokkenheid

De partijen die aan het akkoord meewerkten wordt nu gevraagd formeel te bevestigen dat ze:

  • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen.
  • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-reductie te realiseren.
  • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is.
  • Ongekende prestatie

    "Het is een ongekende prestatie dat met zoveel partijen het tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is gekomen. De energietransitie is hiermee een onomkeerbaar proces geworden. Ik kijk daarom met vertrouwen uit naar de resultaten die de komende jaren bereikt zullen worden", aldus Nijpels.

    Auteur: Redactie Infrasite

    Bron: SER