Veranderende wet- en regelgeving Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 gaat een aantal nieuwe regels en maatregelen in op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo veranderen de regels voor beroepsmatige gebruikers van drones en worden duurzame innovaties in de binnenvaart gestimuleerd.

Drones

Vanaf 1 juli worden de administratieve lasten voor beroepsmatige gebruikers van drones tot 4 kilo verminderd. Gebruikers van deze minidrones hebben hierdoor bijvoorbeeld geen brevet of bewijs van luchtwaardigheid meer nodig, als zijeenvoudige vluchten uitvoeren (lager dan 50m en niet verder dan 100m). Het is nog wel nodig om een vergunning bij de ILT aan te vragen voordat je als beroepsmatige vlieger kan starten. Door deze versoepeling kan de commerciële sector makkelijker werken met drones. Voor recreatief gebruikers van drones worden de regels dit najaar juist strenger.

Subsidie duurzame binnenvaart

Per 1 juli start een nieuw subsidieprogramma voor duurzame innovaties in de binnenvaart. De binnenvaart moet schoner worden om ook in de toekomst een duurzaam antwoord te hebben op de logistieke behoeften op mondiale, Europese en nationale schaal. Daar zijn innovaties voor nodig. Bedrijven en kennisinstellingen zullen moeten investeren in onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten om hun concurrentiepositie te behouden en te versterken. Daarnaast zijn innovaties nodig om te kunnen voldoen aan de strengere regelgeving die op internationaal niveau wordt afgesproken. De subsidieregeling is gericht op duurzame innovaties in de machinekamer, de inrichting en het gebruik van het schip met als doel de CO2-, NOx- en PM- emissies en uitstoot van methaanslib te beperken.

Tijdelijke inleen chauffeurs

Vanaf 1 juli wordt de periode waarvoor een vervoerder gebruik wil maken van tijdelijke inleen van een chauffeur die niet bij hem in dienst is, vastgelegd op maximaal 6 weken.

De uitzondering is bedoeld voor het opvangen van onverwachte situaties door tijdelijke inleen van werknemers van collega-vervoerders, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte van een eigen werknemer. Er is gekozen voor een periode van zes weken omdat zes weken over het algemeen genoeg is om te herstellen van de meeste ziektes die de oorzaak zijn van tijdelijke uitval.

Lozen van stoffen

Per 1 juli moeten bedrijven die een vergunning aanvragen voor het lozen van stoffen in het oppervlaktewater, aan nieuwe regels voldoen. De vernieuwde Algemene Beoordelingsmethode Stoffen en Preparaten 2016 geeft inzicht in de te verwachten effecten van stoffen en mengsels voor mens en milieu. Uitgangspunt blijft dat het bedrijf vervuiling bij de bron aanpakt met de best beschikbare technieken. We komen steeds meer te weten over stoffen in het oppervlaktewater. Nieuwe informatie over schadelijkheid leidt tot scherpere eisen. Ook is nu duidelijker hoe moet worden omgegaan met de eisen van een benedenstrooms gelegen innamepunt voor drinkwater. De vernieuwde regels geven een stevigere basis voor een zorgvuldige watervergunningverlening.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)