Rijkswaterstaat intensiveert samenwerking met Gegevensautoriteit Natuur

Rijkswaterstaat en de Gegevensautoriteit Natuur hebben een samenwerkingscontract ondertekend. Door intensivering van de samenwerking met de Gegevensautoriteit Natuur, kan Rijkswaterstaat de informatievoorziening op het vlak van flora en fauna zo effectief mogelijk borgen en ontsluiten.

Als er een grote modderkruiper, rapunzelklokje of ander beschermde dier- of plantsoort voorkomt op een door Rijkswaterstaat beheerd gebied, dan is dit niet zonder implicaties. Op basis van de Flora- en faunawet wil Rijkswaterstaat beschermde dier- en plantensoorten bij aanleg-, beheers- en onderhoudswerkzaamheden ontzien. Dat is niet altijd even makkelijk. De schuwe waterspitsmuis is uiterst moeilijk te spotten en dat geldt voor meerdere beschermde dieren. Dit maakt de veldonderzoeken kostbaar en tijdrovend. De intensievere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Gegevensautoriteit moet dat proces effectiever laten verlopen.

Nationale Databank Flora en Fauna

Een belangrijke rol in de samenwerking is weggelegd voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF), die de Gegevensautoriteit Natuur voor heel Nederland centraal beheert. In deze databank bevinden zich meer dan vijftig miljoen gevalideerde waarnemingen van flora en fauna. Prof. dr. Jan van Groenendael, de Gegevensautoriteit Natuur: ‘Tijdige en betrouwbare informatie is essentieel om rekening te houden met natuur en om te voorkomen dat werkzaamheden worden stilgelegd. Als beschermde dieren of planten in bermen en oevers te laat worden ontdekt, kan de schade aanzienlijk zijn.’

In het samenwerkingscontract zijn een aantal zaken vastgelegd zoals:

  • Rijkswaterstaat stelt op basis van de beschikbare natuurgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna en de analyses van de Gegevensautoriteit Natuur een programma op van uit te voeren veldmetingen.
  • De gegevens uit de veldmetingen van Rijkswaterstaat worden door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd en zijn daarmee juridisch houdbaar.
  • De gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna worden beschikbaar gesteld aan derden zoals aannemers die beheers- en onderhoudsactiviteiten uitvoeren in opdracht van Rijkswaterstaat.
  • De Nationale Databank Flora en Fauna is toegankelijk voor alle medewerkers van Rijkswaterstaat die daarvoor geautoriseerd zijn.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Kees van der Kaa, hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst is gelukkig met de alliantie: ‘Structurele samenwerking met de Gegevensautoriteit Natuur past binnen het thema duurzame gebiedsontwikkeling waar we ons binnen Rijkswaterstaat hard voor maken. In het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing maken we met aannemers vooraf concrete afspraken over het beheer en onderhoud van onze gebieden. Zo spreken we bijvoorbeeld af wat de maximale hoogte van het gras mag zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de aannemer, hij bepaalt zelf wanneer maaien noodzakelijk is. Onze regierol in deze kunnen we alleen goed uitvoeren als we beschikken over onbetwistbare natuurdata.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat