Truckparkings toegevoegd aan Parkeerlijn.nl

Vanaf heden hebben wij de categorie "Trucks" toegevoegd aan Parkeerlijn.nl. Het gaat om 64 truckparkings in Nederland. Deze trucklocaties zijn ook vindbaar op de mobiele website en onze Apps voor iPhone en Android mobiele toestellen. Bij elke trucklocatie worden specifieke kenmerken, zoals veiligheid (sterren), (on)bewaakt, restaurant gelegenheid, hotel, toilet, wasgelegenheid, tankinstallatie vermeld. Neemt u even een kijkje op de website.

Momenteel beschikt Parkeerlijn.nl over 2.577 parkeerlocaties in onze database. In 2012 willen wij de oplaadpalen voor elektrische auto’s toevoegen aan Parkeerlijn.nl. Wij zijn geholpen met een contactpersoon / organisatie die ons deze informatie kan verstrekken.

In de iPhone Magazine App 500 van de winter 2011 staat onze App op de 37ste plaats.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Parkeerlijn.nl