Kenniscentrum Parkeren van start

CROW, KpVV en VEXPAN maken kennis over parkeren beter toegankelijk

Op 27 mei2010 gaat het Kenniscentrum Parkeren van start. Het doel van het Kenniscentrum is om kennis op overzichtelijke wijze toegankelijk te maken voor iedereen die zich bezig houdt met het thema parkeren, zowel op beleidsniveau als bij de praktische uitvoering. Op de website www.kenniscentrumparkeren.nl is de verspreid aanwezige kennis over parkeren gebundeld. De website wordt ondersteund door een helpdesk waar vragen over parkeren kunnen worden voorgelegd aan parkeerdeskundigen van initiatiefnemers CROW, Kennisplatform Verkeer en Vervoer en VEXPAN.

Toenemende belangstelling
Parkeren mag rekenen op toenemende maatschappelijke belangstelling. Uiteenlopende partijen houden zich bezig met dit onderwerp en daarmee is de kennis over parkeren breed verspreid. Bram van Luipen van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV): “Bij parkeren en het maken van parkeerbeleid gaat het vaak om een afweging tussen geld en ruimte. Een goed parkeerbeleid heeft echter ook een positieve impact op de leefbaarheid en de bereikbaarheid van met name steden. Met het kenniscentrum willen we kennis over parkeren zo breed mogelijk verspreiden om bruggen te slaan tussen het vakgebied parkeren en andere disciplines als mobiliteit, ruimtelijke inrichting en architectuur.”

Peter Martens van VEXPAN: “We moeten zorgvuldig omgaan met de beperkte ruimte in onze binnensteden en we kunnen niet ongebreideld gratis parkeerplekken blijven aanleggen. Regulering van gebruik van parkeervoorzieningen zorgt er voor dat zoveel mogelijk bezoekers de beperkte ruimte kunnen benutten. Daarmee wordt de bereikbaarheid van binnensteden juist verbeterd.”

Kennis op alle niveaus
Het Kenniscentrum Parkeren biedt een portal en helpdesk om kennis en informatie beter toegankelijk te maken. Het gaat om kennis op strategisch niveau, zoals de relatie tussen parkeerbeleid en stedelijke planning, kennis op tactisch niveau, zoals typen parkeervoorziening en kennis op operationeel niveau over uitvoering en handhaving. Hillie Talens van CROW: “Door alle in ‘bureaulades’ weggestopte kennis overzichtelijk aan te bieden, maken we het werk van de parkeerprofessional een stuk eenvoudiger. En de helpdesk levert daarbij nog eens informatie op maat.”

Samenwerking
Kenniscentrum Parkeren is opgericht door CROW, Kennisplatform Verkeer en Vervoer en VEXPAN, op verzoek van het Mobiliteitsberaad. Het kenniscentrum wordt bijgestaan door deskundigen uit het werkveld.

Over de initiatiefnemers
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profitorganisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud.

KpVV voorziet decentrale overheden van benodigde kennis en netwerken bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoersbeleid. KpVV wisselt o.a. kennis en ervaringen uit over (integraal) parkeerbeleid en parkeerregulering. Daarnaast biedt het handreikingen over parkeerbeleid op middellange termijn. Het platform legt verbanden tussen parkeerbeleid, mobiliteitsmanagement en openbaar vervoer. Meer informatie: www.kpvv.nl

VEXPAN is het Platform Parkeren Nederland. Een platform voor overheden en bedrijven die betrokken zijn bij de parkeerbranche. Kerndoel van de VEXPAN is het professionaliseren van het vakgebied parkeren. Meer informatie: www.vexpan.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW