Platform WegwijsA2: in december eerste maatregelen gereed!

Van deur tot deur Mobiliteit

’s-Hertogenbosch – Het platform WegwijsA2 is woensdagavond 19 september 2007 samen gekomen om het maatregelenpakket vast te stellen om het verkeer in de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch met ruim 1000 auto’s en 125 vrachtauto’s in de spits terug te dringen. Het maatregelenpakket is vooral gefocust op deur-tot-deurbenadering. In december zijn de eerste maatregelen gerealiseerd. Het maatregelenpakket wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij de nadruk zal liggen op de drukke corridors.

Maatregelenpakket

In de afgelopen maanden is er door het platform hard gewerkt om het eerder voorgestelde maatregelenpakket nader uit te werken.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met enthousiaste grote werkgevers in de regio ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Een intentieverklaring van bedrijven om zich in te spannen om mobiliteitsmaatregelen te nemen en te participeren in het WegwijsA2-pakket, wordt binnenkort getekend.

Park en Ride – terreinen

De eerste acht P&R-terreinen worden in december 2007 gerealiseerd. Hiervan kunnen circa 1500 personenauto’s gebruik maken, o.a.: Drunen, Rosmalen (autotron), Best en Waardenburg, In februari 2008 volgen zes P&R-terreinen en in maart 2008 nog drie.

De P&R-terreinen komen zo dicht mogelijk te liggen bij de op- en afritten langs de snelwegen. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van bestaande terreinen.

Fietsstallingen en fietsen

In de van deur-tot-deurbenadering neemt de fiets een cruciale plaats in. Het totale fietsnetwerk is onderzocht en intensief is gekeken naar plaatsingsmogelijkheden van stallingen. Vanaf 1 december 2007 staan er 500 WegwijsA2-fietsen op de industrieterreinen. De WegwijsA2-gebruiker kan gebruik gaan maken van afsluitbare stallingen.

Carpoolen – telewerken – externe vergaderlocaties

Voor al deze maatregelen zijn uitgebreide projectplannen geschreven. Hiervoor was het nodig om te kijken naar bestaande software voor het carpoolen en naar nieuwe technische mogelijkheden. Vele externe geschikte vergaderlocaties in de regio zijn in kaart gebracht. Voor het telewerken is gekeken naar effectieve mogelijkheden. Voor beide maatregelen komen commerciële bedrijven nu met aanbiedingen.

Intensivering Collectief Vervoer

Een netwerk van busverbindingen is definitief vastgesteld. Er vinden onderhandelingen plaats met openbaar vervoer bedrijven. Per 1 december 2007 gaan de eerste bussen rijden.

Goederenvervoer

Routes worden geselecteerd waar veiligheid en doorstroming op het onderliggend wegennet gegarandeerd kunnen worden. Dit zal nationaal en internationaal worden gecommuniceerd met de verladers en vervoerders, in samenwerking met het o.a. TLN en EVO.

Locaties, om te kunnen dienen als bufferlocaties voor het inkomend vrachtverkeer om onnodig zoekgedrag tijdens spitsuren te voorkomen, zijn onderzocht. In maart 2008 zijn de bufferlocaties voor het vrachtverkeer gerealiseerd.

Fiscaliteit – WegwijsA2-pas goed voor twee jaar!

Goed nieuws om te melden, is dat het Kabinet heeft ingestemd met het verzoek van het Platform WegwijsA2 om de fiscaliteit van de WegwijsA2-passen op te rekken van zes maanden naar twee jaar. Dit betekent dat de pas zonder premietoeslagen of loonheffingen kunnen worden verstrekt aan werknemers, bovenop bestaande reiskostenregelingen.

Introductie van het WegwijsA2-pakket

In november 2007 gaat een grote campagne van start gericht op werkgevers en werknemers om de interesse te wekken. Dit zal leiden tot afname van onderdelen van het maatregelenpakket.

Een speciale uitvoeringsorganisatie gaat vanaf begin oktober 2007 dit geheel trekken: een WegwijsA2-loket voor alle vragen/contacten !

Doelstelling WegwijsA2

WegwijsA2 wil samen met het bedrijfsleven en de overheden de overlast door wegwerkzaamheden beperken. Tijdens de piek aan hinder moet er bij ’s-Hertogenbosch én Eindhoven 10% minder verkeer rijden. Concreet wil dit zeggen dat van de 5000 auto’s per uur per richting er 500 auto’s per uur per richting minder moeten rijden in de spits. Daarnaast zal door inzet van bouwgerelateerde zaken ( o.a. plaatsen van kijkschermen, minder gebruik van vluchtstroken voor werkzaamheden, inzet extra materieel) en het beter benutten van de weg (betere afstemming verkeerslichten, snelheidsbeperking, omleidingsroutes) ook de doorstroming worden bevorderd.

Doelstelling goederenvervoer

WegwijsA2 heeft ook een specifieke doelstelling voor het goederenvervoer: 10% minder vrachtverkeer in de spits ! Concreet voor de Rondweg Den Bosch betekent dit: 50 vrachtwagens per rijrichting per uur. Voor de Randweg Eindhoven een reductie van 75 vrachtwagens per rijrichting per uur. Voor goederenvervoer zal de focus gelegd worden op ca. 40 grotere bedrijven, waarbij gekeken wordt naar verschuivingen naar tijd en/of plaats. Daarnaast wordt bezien of het mogelijk is vervoer te verplaatsen van de weg naar water en spoor; de zogenaamde modal-shift-aanpak.

www.wegwijsA2.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant