Stand van Zaken Slim reizen Eindhoven – Den Bosch

Het Platform Bereikbaarheid Eindhoven-’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen maand veel werk verzet. Zo zijn de voorstellen voor verkeersmaatregelen en aanpassingen aan het onderliggend wegennet in Colleges van Burgemeester en Wethouders behandeld. Er zijn gesprekken met grondeigenaren gevoerd voor de benodigde gronden van de nieuwe Parkeer en Reisterreinen (P+R-plaatsen). Ook vonden gesprekken plaats met commerciële aanbieders van o.a. e-werken en actuele informatievoorziening. De komende maanden besteden we veel tijd in het daadwerkelijk gerealiseerd krijgen van de maatregelen.

Goed voorbeeld doet volgen

Mobiliteitsplan medewerkers Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een mobiliteitsplan opgesteld met maatregelen om fileleed en laatkomers in verband met het drukke verkeer te voorkomen. Met een enquête werden medewerkers gevraagd naar hun mening over bijvoorbeeld thuiswerken. Van de 279 medewerkers die nooit thuiswerken (telewerken) wil de helft het wel gaan doen. Er komt een discussiegroep waarin medewerkers die al wél telewerken praten met mensen die het graag zouden willen. Dit om te kijken waar dan de belemmeringen zitten.

Big Five

Het Directieteam van Rijkswaterstaat heeft gekozen voor vijf maatregelen waar het meest van wordt verwacht; deze staan bekend als de ‘Big Five’:

  • 1. Stimuleren Telewerken en verruimen bloktijden, incl. experiment met virtueel vergaderen;
  • 2. Aanpassen vergadertijden tussen 10.00 uur en 15.00 uur;
  • 3. Participeren in overall-project WegwijsA2 door afname WegwijsA2-pas en deelname aan carpoolmatching;
  • 4. Communiceren richtlijnen dienstreizen, passend in mobiliteitsmaatregelen;
  • 5. Introduceren Mobility Mixx voor zakelijke reizen.

Andere bedrijven ook aan de slag

Aannemersbedrijf Heijmans in Rosmalen volgt het voorbeeld ook al en past hún vergadertijden aan. Ook het Waterschap de AA en het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) hebben een projectleider benoemd om volgens het stappenplan van Rijkswaterstaat maatregelen uit te werken.

U vindt het STAPPENPLAN op www.wegwijsA2.nl

Mobiliteitsmanagement goederenvervoer

In het eerste kwartaal 2007 is een 50-tal grotere verladers en vervoerders individueel benaderd en geïnformeerd over de langdurige wegwerkzaamheden A2 2007 – 2011. Het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA) is binnen het Platform Bereikbaarheid Den Bosch – Eindhoven sparringpartner voor verladers en vervoeders als het gaat om het ontlasten van de A2 tijdens spitsuren door vrachtverkeer. ‘Maar hoe dan toch’ is de slogan van het MCA om de behoefte van verladers en vervoerders aan alternatieven vorm te geven.

Alternatieve afwikkeling van vervoer wordt voorafgegaan door een adequate en tijdige informatievoorziening van de wegbeheerder naar vervoeders. Het MCA probeert via haar relaties de behoefte aan informatie scherp te krijgen. De wensen worden doorgespeeld naar de wegbeheerders en de communicatiekanalen. Voor in beeld zijnde maatregelen bij bedrijven zoals o.a. modaliteitskeuze, routering, wijzigen distributieconcept en regio-indeling heeft het MCA vooral een klankbordfunctie. Verwacht wordt dat een goede informatievoorziening en maatregelen door bedrijven bijdragen aan een flinke ontlasting van de A2 tijdens spitsuren, waardoor doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren.

Meer informatie vindt u op de website www.wegwijsA2.nl onder goederenvervoer

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Maatregelenpakket slim reizen Eindhoven- Den Bosch (02-04-2007)
Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht (24-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant