Maatregelenpakket Slim Reizen Eindhoven- Den Bosch

’s-Hertogenbosch – Om de regio’s Eindhoven en ’s-Hertogenbosch de komende jaren bereikbaar te houden, moet het aantal auto’s in de spits met 10% verminderen. Dit in het kader van een omvangrijke verbouwingsoperatie van de Randweg Eindhoven en de Rondweg Den Bosch. Het Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch* heeft maandag 2 april 2007 het pakket aan maatregelen dat moet zorgen voor de reductie van 10% autoverkeer, gepresenteerd. Ook de site: www.wegwijsA2.nl is gelanceerd.

Doelstelling WegwijsA2
WegwijsA2 wil samen met het bedrijfsleven en de overheden de overlast door wegwerkzaamheden beperken. Tijdens de piek aan hinder moet er bij
’s-Hertogenbosch én Eindhoven 10% minder verkeer rijden. Concreet wil dit zeggen dat van de 5000 auto’s per uur per richting er 500 auto’s per uur per richting minder moeten rijden in de spits. Daarnaast zal door inzet van bouwgerelateerde zaken ( o.a. plaatsen van kijkschermen, minder gebruik van vluchtstroken voor werkzaamheden, inzet extra materieel) en het beter benutten van de weg (betere afstemming verkeerslichten, snelheidsbeperking, omleidingsroutes) ook de doorstroming worden bevorderd.

Doelstelling goederenvervoer
WegwijsA2 heeft ook een specifieke doelstelling voor het goederenvervoer: 10% minder vrachtverkeer in de spits ! Concreet voor de Rondweg Den Bosch betekent dit: 50 vrachtwagens per rijrichting per uur. Voor de Randweg Eindhoven een reductie van 75 vrachtwagens per rijrichting per uur. Voor goederenvervoer zal de focus gelegd worden op ca. 40 grotere bedrijven, waarbij gekeken wordt naar verschuivingen naar tijd en/of plaats. Daarnaast wordt bezien of het mogelijk is vervoer te verplaatsen van de weg naar water en spoor; de zogenaamde modal-shift-aanpak.

Maatregelenpakket
Het pakket omvat een set maatregelen die in onderling samenhang zijn opgesteld: verschillende ingrepen versterken elkaar en sommige maatregelen zijn noodzakelijk om andere maatregelen te kunnen realiseren.

 • Spitsmijdende maatregelen
  • Telewerken (incl. commerciële aanbiedingen);
  • Flexibele- en verschuiven werktijden.
 • Spitsalternatieveven voor auto
  • (Tijdelijke) P+R-terreinen voor de file + bestaande OV + speciaal busnetwerk van/naar bedrijven;
  • Voor- en natransport op bedrijventerreinen.
 • Extra Alternatieven
  • “Witte fietsen”en poolauto’s MobilityMix (zakelijk verkeer);
  • Carpoolsite + promotie;
  • Alternatieve vergaderlocaties (incl. commerciële aanbiedingen);
  • Fiscaal vriendelijke bedrijfsfietsen.
 • Webcams
  • WegwijsA2 vervoerpas en reisadviezen.

Planning
De realisering van het maatregelenpakket is afhankelijk van de vraag van het bedrijfsleven. De exploitatieperiode betreft ca. 2 jaar. Vanaf oktober 2007 gaat de hinder door wegwerkzaamheden in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven toenemen. De planning voor afname van de maatregelen door het bedrijfsleven wordt hierop afgestemd.

Dynamisch proces
Eind november 2007 is het platform Bereikbaarheid-Den Bosch opgericht. In de tussenliggende periode, december tot en met maart 2007, is er ontzettend veel gebeurd.
Zo zijn bijv. van veel bedrijven de postcodes geanalyseerd. De resultaten zijn verwerkt in herkomst en bestemmingstabellen. Op basis hiervan is het mogelijk om een reëel maatregelenpakket aan te bieden. Alle P&R-terreinen zijn geïnventariseerd en aangevuld met mogelijke nieuwe terreinen. De eerste gesprekken met grondeigenaren hebben plaatsgevonden. Veel overleg is gevoerd met o.a. NS, concessieverleners, grote bedrijven, leveranciers van mm-diensten, bedrijventerreinen en fietsersbonden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Platform Bereikbaarheid Eindhoven-Den Bosch opgericht (24-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant