Afspraken over nieuw station Breda CS bekrachtigd

Breda – Met het ondertekenen van een tussenovereenkomst hebben minister S. Dekker (VROM), wethouder J. Niederer (Breda), directeur NS Vastgoed, drs. ir. C. de Boo (namens de NS) en drs. P. Kraaijeveld (directie Prorail) is de concrete ontwikkeling van het nieuwe Bredase station dichterbij gebracht.

Ook minister C. Peijs (Verkeer & Waterstaat) ondertekende vandaag de tussenovereenkomst ‘voorlopig ontwerp OV-terminalcomplex Breda CS nsp’. Nog deze week bekrachtigt dr. E. Janse de Jonge, namens het provinciebestuur van Noord-Brabant, de afspraken met zijn handtekening. Hiermee is de weg vrij voor de formele opdrachtverstrekking aan architect Koen van Velsen om het voorlopig ontwerp te maken.

NSP-mijlpaal
In 2000 verwierf Breda van het Rijk voor de gebiedsontwikkeling rondom het station, als gevolg van de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de shuttlebogen van en naar de stad, de status van Nieuw Sleutel Project. Sindsdien zijn er diverse momenten geweest waarop de visie op de Bredase Spoorzone en het deelgebied Stationskwartier is vastgelegd en door deskundigen onder de loep werd genomen. De ambities voor het NSP en afspraken om deze te realiseren zijn door alle betrokken partijen, Rijk, NS Vastgoed en gemeente, vastgelegd in overeenkomsten. Het Rijk wil met de Nieuwe Sleutelprojecten een impuls geven voor sterke steden en een vitale economie en heeft daartoe via het ministerie van VROM financiële middelen gereserveerd voor de ontwikkeling ervan. Na de eerdere ondertekening van de Intentieovereenkomst tussen gemeente en Rijk en de Planovereenkomst met de NS (beide in februari 2002), de presentatie van het Masterplan Breda Centraal (mei 2003) en de toetsresultaten daarop van het rijk (december 2003), is deze ondertekening opnieuw een mijlpaal in de Bredase NSP-ontwikkeling.

Voor Breda betekent dit de laatste stap voor de daadwerkelijke start van het ontwerpen van een integraal OV-Terminalcompex, dat alle openbare en particuliere vervoersvormen op efficiënte wijze samenbrengt. Een complex dat behalve het trein- en busstation, parkeervoorzieningen en fietsenstallingen ook commercieel vastgoed zal bevatten. Voor de ontwikkeling, van de Bredase spoorzone, Via Breda, vormt het nieuwe station de motor die de ontwikkeling van een Euregionaal zakencentrum mogelijk maakt in combinatie met een aantrekkelijk stedelijk woon-, werk-, en uitgaansgebied.

Werkbezoek minister Dekker
Tijdens haar werkbezoek in het teken van de 56-wijkenaanpak, onderbrak minister Dekker het programma om deze overeenkomst te ondertekenen. Ook de andere ondertekenaars en genodigden kwamen hiervoor bijeen in één van de Bredase voorbeeldwijken, het herstructureringsgebied Noord-Oost. Dit gebied vormt samen met de wijk Heuvel de Bredase inbreng in het door VROM gefaciliteerde samenwerkingsverband. Voor de wijze waarop Breda de herstructurering van deze wijken samen met diverse partners aanpakt, werd eerder door VROM een omvangrijke subsidie beschikbaar gesteld. De ontvangst en ondertekening in Huize Raffy benadrukt niet alleen het succes van ‘Samenwerken aan leefbaarheid’ in Breda Noord-Oost, en ‘Heuvel, Kwaliteit maken we samen’, maar symboliseert ook het belang van de vernieuwing van de stationsomgeving voor de gehele stad. Balans tussen oude, vernieuwde en nieuwe stadsdelen en wijken en zorgvuldig omgaan met de diverse belangen gedurende het proces, zijn belangrijke voorwaarden voor het succes van Via Breda. Uit het programma van het werkbezoek blijkt, dat de verschillende sferen in de stad goed samengaan en de kracht van Breda tonen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda