Kamerbrief Aanbestedingen stads en streekvervoer

Den Haag – Op 6 februari 2007 stuurde Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het actieprogramma Aanbestedingen stads- en streekvervoer (Wp2000).

Hieronder leest u de volledig brief br.119 aanbesteding stads-en streekvervoer (Wp2000), voortgangsrapportage actieprogramma | Kamerstuk | 2007-02-06.

Geachte voorzitter,

In de afgelopen jaren zijn veel partijen voortvarend aan de slag gegaan met de aanbestedingen in het openbaar vervoer. Diverse malen heb ik met u gedebatteerd over de evaluaties van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000). In 2006 is als voortvloeisel van het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wp2000(1), een actieprogramma(2) gestart om het aanbestedingsinstrument verder te professionaliseren. Voor dat laatste is het belangrijk dat er aandacht is voor:

  • 1. De reizigers en reizigersadvies;
  • 2. Werknemers en de personeelsparagraaf;
  • 3. Marktverhoudingen en -toetreding;
  • 4. Verdere professionalisering aanbestedingen.

De meeste acties van het Actieprogramma vallen binnen deze aandachtsvelden. Aan de uitwerking van de acties hebben alle partijen in het veld meegewerkt. Over de (tussen)resultaten hiervan wil ik u door middel van de bijgevoegde Voortgangsrapportage Actieprogramma graag informeren.

In het decentrale bestel zijn vooral de decentrale overheden en vervoerbedrijven aan zet. Het ministerie zal met alle spelers in het veld in intensief overleg blijven over verbeteringsrichtingen op deze aandachtsvelden en zal, waar nodig, de partijen in het veld zo goed mogelijk ondersteunen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Karla Peijs

(1) Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet personenvervoer 2000, Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 30421, nr.1
(2) Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, bijlage bij 30421, nr.7

Bijlage: br.119 bijlage 1 aanbesteding stads-en streekvervoer (Wp2000), voortgangsrapportage actieprogramma | Bijlage | 2007-02-06