Kamervragen over gerealiseerde punctualiteit NS

Den Haag – Op 5 februari 2007 heeft staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen van het kamerlid Duyvendak over de gerealiseerde punctualiteit door de Nederlandse Spoorwegen.

Hieronder leest u de volledig brief br.472 kamervragen Duyvendak over de gerealiseerde punctualiteit door de NS | Kamerstuk | 2007-02-05.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Duyvendak over de gerealiseerde punctualiteit door de Nederlandse Spoorwegen.

 • 1. Bent u bekend met het persbericht van de NS ‘tevredenheid klanten over NS stabiel in 2006’?
  1. Ja, ik ben op de hoogte van het betreffende persbericht.
 • 2. Wat vindt u van het feit dat slechts 84,8% van de treinen punctueel was dat wil zeggen binnen drie minuten, en dat hiermee opnieuw niet aan de punctualiteitnorm van 86% is voldaan?
  2. Dat nieuws vind ik zorgelijk. Ik zal echter pas mijn oordeel vormen over de prestaties van NS over 2006 nadat ik de jaarrapportage van NS over de uitvoering van de vervoerconcessie in 2006 heb ontvangen. NS moet deze rapportage uiterlijk 28 februari 2007 bij mij inleveren. Het percentage van 86% voor de (aankomst)punctualiteit van de treinen is een richtwaarde. In de systematiek van de vervoerconcessie betekent dit dat ik NS zal aanspreken op alle maatregelen die zijn afgesproken op het gebied van punctualiteit. Uit de jaarrapportage zal onder andere blijken of de afgesproken maatregelen zijn uitgevoerd en wat de oorzaken zijn van de behaalde prestaties.
 • 3. Wat zijn de oorzaken van deze lage punctualiteit?
  3. Ik heb van NS begrepen dat men momenteel bezig is met het onderzoeken van de achterliggende oorzaken van de tegenvallende punctualiteit. Deze oorzaken zullen worden beschreven in de jaarrapportage van NS over het jaar 2006 (zie het antwoord op vraag 2).
 • 4. Welke maatregelen treft u naar aanleiding van het wederom niet voldoen aan de punctualiteiteisen?
  4. Mijn verdere handelen hangt af van het oordeel dat ik mij vorm op basis van de nog te ontvangen jaarrapportage van NS over het jaar 2006 (zie het antwoord op vraag 2 en 3).
 • 5. Klopt het dat de punctualiteit in de eerste twee weken van 2007 slechts 84,8% en in de derde week van dit jaar 84,5%was? Kunt u een vergelijking geven van punctualiteitcijfers voor dezelfde periode vorig jaar?
  5. De punctualiteit over week 1 van 2007 bedraagt niet 84,8% zoals abusievelijk op de website van NS stond aangegeven, maar 89,7%. NS heeft dit cijfer op haar website inmiddels aangepast. De punctualiteitcijfers voor week 1 tot en met 3 bedragen voor 2007 dus 89,7%, 84,8% en 84,5% tegenover 87,6%, 83,2% en 84,9% in week 1 tot en met 3 van 2006. Ik constateer dat het gemiddelde punctualiteitcijfer over week 1 tot en met 3 circa 1% hoger ligt dan in dezelfde periode van 2006, maar ik vind het te vroeg om daaraan conclusies te verbinden. Het is niet voor niets dat NS de waarden uit het vervoerplan op jaarbasis moet realiseren. De historie leert dat er elk jaar sprake is van seizoensinvloeden, waardoor het tweede en het derde kwartaal meestal hoger scoren dan het eerste en het vierde kwartaal. Op weekniveau kunnen de cijfers nog sterker fluctueren. Dit heeft te maken met weersomstandigheden en incidenten. Daarom stuur ik niet op week- of kwartaalgegevens, maar op jaarprestaties.
 • 6. Op welke manier ontwikkelt zich dit jaar het percentage niet gereden treinen en de gehaalde aansluitingen? Kunt u een vergelijking geven met dezelfde periode vorig jaar?
  6. Voor week 1 tot en met 3 bedroeg het aantal niet gereden treinen in 2006 respectievelijk 1,2%, 2,7% en 0,9%. Voor week 1 tot en met 3 in 2007 bedroeg dat 1,2%, 2,0% en 8,6%. Het cijfer voor week 3 wordt verklaard door de effecten van de storm op 18 januari 2007. De percentages voor gehaalde aansluitingen bedroegen in week 1 tot en met 3 van 2006 92,0%, 88,7% en 89,9%. In 2007 bedroegen deze percentages 92,0%, 89,4% en 89,6%. Evenals opgemerkt onder vraag 5 vind ik het te vroeg om hieraan conclusies te verbinden.
 • 7. Op welke wijze denkt u de toegezegde punctualiteit van 87-89% in 2007 te realiseren?
  7. Conform de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet draagt NS zorg voor de realisatie van deze punctualiteit. De punctualiteit van 87-89% waar NS voor 2007 naar streeft, betreft een richtwaarde. In het vervoerplan 2007, dat u binnenkort van mij ontvangt, geeft NS aan door middel van welke maatregelen zij deze punctualiteit denkt te realiseren. De belangrijkste maatregel betreft de invoering van de NS-dienstregeling 2007, die erop gericht is om het totale vervoersysteem robuuster te maken en zodoende tot een hogere punctualiteit te leiden.
 • 8. Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?
  8. Bij deze.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, mw drs M.H. Schultz van Haegen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Tevredenheid klanten over NS stabiel in 2006