Stand van zaken buurtbussen Brabant

’s-Hertogenbosch – Onderstaande brief heeft de provincie Noord-Brabant dinsdag 8 januari 2007 gestuurd aan de vertegenwoordigers van de buurtbuschauffeurs in Brabant.

Graag willen wij beginnen u en alle vrijwilligers dank te zeggen voor uw inzet in het afgelopen jaar en u het allerbeste toe te wensen in het nieuwe jaar. Wederom willen wij in goede samenwerking met u als één van onze partners, de reizigers in het openbaar vervoer een zo goed mogelijk vervoer bieden.

Wij hebben begrepen, dat u van plan bent te gaan staken. Wij hopen en verwachten van u, dat u na het lezen van de onderstaande uitleg deze plannen in het belang van de reiziger niet doorzet.

Wij hebben een roerig jarig achter de rug in het openbaar vervoer. De aanbesteding in het openbaar vervoer is niet vlekkeloos verlopen. U heeft daar veel over kunnen vernemen. Hoewel met vertraging, zijn er uiteindelijk twee nieuwe vervoerders: Veolia (West & Midden Brabant alsmede verantwoordelijk voor het Interregionaal Openbaar Vervoer) en Arriva (Meierij en Oost-Brabant).

Door de korte termijn waarop de aanbesteding een vervolg heeft gekregen met de gunning aan Veolia en Arriva, lopen zaken nog niet optimaal. Zo zijn de dienstregelingen voor de buurtbus nog niet volledig beschikbaar (perceel Meierij en Oost-Brabant). Helaas is de drukker er niet in geslaagd de gemaakte afspraken na te komen. Dat plaatst iedereen in een situatie van overmacht. In West & Midden Brabant doen zich geen problemen voor. In alle gevallen wordt er door alle betrokkenen hard aan gewerkt om alles op orde te krijgen. Eén van de zaken die nu nog de aandacht behoeft, betreft de belangen van de buurtbus(organisatie). Graag merken wij daarom het volgende op.

Wij hebben kort voor de kerstvakantie overleg gehad met uw vertegenwoordigers in de adviesraad. Daar is de afspraak gemaakt dat zowel vervoerders, provincie en adviesraad nader overleg zullen hebben om in januari definitieve afspraken te hebben gemaakt. Deze tijd is nodig om alles goed door te spreken en misverstanden en onduidelijkheden (verder) te voorkomen. Wij houden ons aan die gemaakte afspraak en verwachten dat ook van onze partners. Laten we op voorhand duidelijk zijn. Er zijn twee belangrijke punten:

  • 1. De huidige (interne) organisatie van de buurtbus;
  • 2. Het feit van twee percelen en dus twee vervoerders.

Ad. 1. De huidige (interne) organisatie van de buurtbus
Wij hebben vernomen dat hierover onduidelijkheid is ontstaan. De organisatiestructuur van de buurtbusverenigingen als zodanig blijft ongewijzigd gehandhaafd, dus één (koepel)organisatie voor buurtbussen voor heel Brabant. Daarin kunnen wij u geruststellen. Er is nog wel een tweede punt.

Ad. 2. Het feit van twee percelen en dus twee vervoerders
De provincie dient te voldoen aan de Europese en Nationale wetgeving. Het openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant moest worden aanbesteed. Dit heeft uiteindelijk Veolia en Arriva als vervoerders opgeleverd. Beide vervoerders hebben een eigen verantwoordelijkheid vanuit hun eigen perceel, vastgelegd in het contract met de provincie. Iedere vervoerder zal een contactpersoon aanwijzen voor haar perceel, specifiek voor de buurtbus. Voor alle vragen, klachten en ondersteuning kan iedere vrijwilliger daar terecht. De contactpersoon voor de buurtbus heeft een organisatie achter zich waar alle deskundigheid aanwezig is om de vrijwilliger optimaal van dienst te kunnen zijn.

De beide vervoerders (voor zover dat nog niet gebeurd is) zullen een bijeenkomst plannen om samen met hun contactpersonen nader met u kennis te maken en alles goed door te nemen.

Niet alles blijft wellicht bij het oude vertrouwde gevoel. Helaas is dat onmogelijk. Er zijn tenslotte twee percelen met twee vervoerders. De veranderingen die in dat opzicht optreden zullen enige gewenning vragen. Ook voor de vervoerders, met name voor Arriva, is het nieuw. Verandering hoeft echter niet nadelig te zijn. Door een goede wijze van samenwerking tussen u, provincie én vervoerders, hebben wij veel vertrouwen in wederom een succesvol jaar voor de buurtbusorganisatie. Graag maken wij daar nadere afspraken over met de adviesraad om zo als provincie en buurtbusverenigingen gezamenlijk te komen tot één lijn in de dagelijkse aansturing in het uitvoeren van de concessies.

De uitkomsten van het overleg met de adviesraad zullen we u zo spoedig mogelijk terugmelden. Doel is eind januari 2007 in een feestelijke bijeenkomst tot ondertekening van de definitieve afspraken, over te gaan. Wij verzoeken u daarom nadrukkelijk het vervoer in het belang van de reiziger voort te zetten.

Wij spreken tot slot graag nog onze waardering uit voor het vrijwilligerswerk dat u verricht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Busvervoer Oost-Brabant naar Arriva

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant