Busvervoer Arnhem Nijmegen naar NOVIO en Connexxion

Stadsregio KAN maakt afspraken over busvervoer in de regio
NOVIO en Connexxion gaan door tot 2010

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft overeenstemming bereikt met de vervoerbedrijven NOVIO en Connexxion over verlenging van de concessies voor het busvervoer. De busbedrijven blijven in ieder geval tot 2010 in de stadsregio rijden. Met de nieuwe concessies voor de periode 2007 – 2010 bespaart de stadsregio gemiddeld 6 tot 8 miljoen euro per jaar, ten opzichte van de huidige situatie.

Begin 2006 kon de stadsregio kiezen uit hetzij aanbesteding van de beide concessies per 1 januari 2007, hetzij het verlenen van een onderhandse gunning aan de huidige concessiehouders voor de periode tot 2010. De KAN-raad (waarin alle regiogemeenten zijn vertegenwoordigd) sprak haar voorkeur uit voor het laatste, maar dan wel op marktconforme voorwaarden. Voorwaarde was dat de minister van Verkeer en Waterstaat toestemming zou geven voor onderhandse gunning. Verkeer en Waterstaat ging akkoord, mits NOVIO NV, eigendom van de gemeente Nijmegen, vóór 1 januari 2007 verkocht zou worden. Dat is inmiddels gebeurd, ruim voordat de huidige concessieperiode is afgelopen (per 1 januari 2007).

Klaar voor de toekomst
Jan Walraven, portefeuillehouder openbaar vervoer van de stadsregio, is tevreden over het resultaat van de onderhandelingen. “We hebben goede afspraken kunnen maken die leiden tot concrete verbeteringen van het busvervoer. Bovendien kan de stadsregio hiermee bijdragen aan een goede startpositie voor het nieuwe openbaar vervoerbedrijf dat met de overname van NOVIO door Connexxion is ontstaan,” aldus Walraven. Met de recente concessieverleningen gunt de stadsregio zichzelf de benodigde tijd om het openbaar vervoer in de tussentijd klaar te stomen voor de toekomst.

Vernieuwd ov-netwerk vanaf 2010
Trein en bus dienen op termijn met elkaar verknoopt te worden tot één naadloos openbaar vervoersnetwerk. Zodanig dat het openbaar vervoer ook aansluit op het netwerk búiten de stadsregio. Op die manier kan en moet het openbaar vervoer een veel grotere bijdrage leveren aan de mobiliteit in de stadsregio. Dat is de hoofdgedachte in de nieuwe visie-ontwikkeling van de stadsregio op het openbaar vervoer, die medio volgend jaar klaar is. Het vernieuwde openbaar vervoernetwerk wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd.

Verbetering busvervoer
In de onderhandelingen met NOVIO en Connexxion is goed gekeken naar resultaten van aanbestedingen elders in het land. Het eindresultaat is een goed vervoersproduct tegen een reële, marktconforme prijs. De stadsregio en de vervoerders hebben afspraken gemaakt over de invoering van een dynamisch reis informatiesysteem. Vanaf eind 2007 worden er op de haltes en in de bussen zelf elektronische informatieschermen geplaatst waarop de reiziger ‘heet van de naald’ actuele informatie aantreft over aankomst- en vertrektijden, reisduur, vertragingen enzovoorts. Ook zijn er afspraken gemaakt over milieumaatregelen: op korte termijn worden alle dieselbussen in de stadsregio voorzien van roetfilters. Ten slotte is met de vervoerders overeengekomen dat zij meedoen met de landelijke invoering van de chipkaart, die naar verwachting in de loop van 2008 plaatsvindt.