Provincies gaan voor OV-Chipkaart

Den Haag – De provincies hebben overeenstemming bereikt met de minister van Verkeer en Waterstaat over de invoering van de OV-Chipkaart in het Stads- en Streekvervoer. Met het bereiken van deze overeenstemming wordt het voor de minister mogelijk de Tweede Kamer een besluit voor te leggen om tot invoering over te gaan. Dit is nodig om op termijn de strippenkaart als nationaal vervoersbewijs af te schaffen.

Nederland is het eerste land ter wereld waar er één landelijk chipkaartsysteem wordt ingevoerd, dat voor al het openbaar vervoer gebruikt kan worden. De kaart moet in Tweede Exloermond het zelfde gemak bieden als in de Stadsregio Rotterdam. Het IPO benadrukt dat er nog een lange weg is te gaan. Tijdens de landelijke invoering zullen er zich nog aanloopproblemen kunnen voordoen. Het IPO en de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer (SkVV) zien daarin geen reden om een besluit tot invoering verder uit te stellen. Temeer nog, omdat de minister in haar brief van 12 juni 2006 aan de Tweede Kamer heeft gemeld dat de invoering van de OV-chipkaart niet ten kostte mag gaan van het voorzieningenniveau.

De provincies en stadsregio’s hebben onderling afgesproken de invoering van de OV-Chipkaart niet te gebruiken om tot een algemene tariefsverhoging over te gaan. Met de invoering van de OV-chipkaart wordt het betalen per gereisde kilometer ingevoerd in plaats van per zone. Wat de reiziger betaalt is niet langer afhankelijk van het overschrijden van zonegrenzen, maar van de feitelijk gereisde afstand. Door deze verandering kunnen individuele reizigers worden geconfronteerd met prijsveranderingen. De overheden hebben afgesproken dat de reizigersopbrengsten na invoering van de OV-chipkaart niet hoger mogen zijn dan voor invoering. Deze afspraak geldt tot 1 januari 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)