Openbaar vervoer Limburg naar Veolia

Maastricht – Veolia Transport Limburg Stadsbus Maastricht BV verzorgt in Limburg de komende tien jaar het openbaar vervoer. Gedeputeerde Mat Vestjens: “Vandaag hebben wij een historische beslissing genomen. Limburg krijgt een kwalitiatief openbaar vervoer dat nergens anders in Nederland te vinden is. Het is precies wat wij gevraagd hebben. Op geen enkel punt heeft de Provincie concessies moeten doen. Na een zwaar en intensief traject ben ik zeer tevreden met dit resultaat.” De gunning is mede gedaan namens de stadsregio Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) voor wat betreft de Maaslijn en de Limburgse gemeenten. Veolia verzorgt door deze megaorder het openbaar vervoer per trein (regionale lijnen), het openbaar vervoer per bus en de regiotaxi (OV en WvG) voor zowel Noord- en Midden-Limburg als Zuid-Limburg (de tegenwaarde betreft € 1,2 miljard). De andere inschrijvers waren Arriva en Limlink.

Gedeputeerde Staten hebben voor Veolia gekozen omdat de visie en ambities op een groot aantal punten op overtuigende wijze tegemoet komen aan de door de provincie geformuleerde doelstellingen. Visie en ambities worden uitgewerkt in een breed, evenwichtig en concreet pakket van maatregelen en verbeteringsinitiatieven met duidelijke targets in tijd en/of aantal.

Van groot belang is de kwaliteit van het in te zetten materieel (nieuwe lightrailtreinen en nieuwe goed geoutilleerde en milieuvriendelijke bussen) en de kwaliteit van het helder en concreet opgezette implementatieplan van Veolia. Zij hebben proactief afspraken gemaakt over de aanschaf van het omvangrijke pakket aan nieuw materieel én met de werknemersorganisaties principeafspraken over het over te nemen personeel. Er is ruime aandacht voor internationale relaties. Met het hoogste aantal geopteerde Dienst Regel Uren (DRU’s) wordt samen met de gekozen lijnvoering en frequenties voor het hele concessiegebied een goed voorzieningen-niveau geboden binnen de door de Provincie gestelde budgettaire voorwaarden. Het is een voorzieningenniveau dat recht doet aan de door de Provincie aangegeven prioriteitsordening tussen trein, bus en regiotaxi.

Uitkomst
Voor de aanbesteding is het vervoer waarop kon worden ingeschreven verdeeld in twee percelen. Inschrijving op twee percelen was daarbij mogelijk.

Uitkomsten van de kwantitatieve en kwalitatieve scores zijn::

  • Perceel 1 Noord- en Midden Limburg: één Veolia, twee Arriva en drie Limlink
  • Perceel 2 Zuid Limburg: één Veolia en twee Limlink
  • Combinatie perceel 1 en 2: één Veolia en twee Limlink.

Alle gemeenten hebben de Provincie een volmacht verstrekt om mede namens hun de Regiotaxi aan te besteden, waarbij sommige gemeenten een prijsvoorbehoud hebben gemaakt. Vanwege de daarmee te bereiken synergievoordelen is besloten om (een) geïntegreerde, intermodale concessie(s) te verlenen gedurende een looptijd van 10 jaar.

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor de Europese aanbesteding waren:

  • kwaliteit regiefunctie en voorzieningenniveau;
  • bedrijfsvoering;
  • kwaliteit materieel, toegankelijkheid, sociale veiligheid, haltes, reisinformatie, milieu, marktbenadering, implementatie.

De reiziger centraal
Vorig jaar hebben Provinciale Staten de nota ‘De reiziger centraal’ vastgesteld. In deze nota is het kader vastgelegd waarbinnen de komende jaren invulling moeten worden gegeven aan het openbaar vervoer in Limburg:

  • Van drie naar één: optimale afstemming tussen trein, bus en cvv
  • Van aanbodgericht naar meer vraaggericht OV: De reiziger centraal
  • Bevorderen maatschappelijke participatie: provinciedekkend OV
  • Grenzeloos openbaar vervoer: aansluiting op nationale en internationale knooppunten

Provincie Limburg besteedt aan mede namens het knooppunt Arnhem – Nijmegen (KAN) voor wat betreft de Maaslijn en de gemeenten in Limburg voor wat betreft het WVG-vervoer.

Er zijn twee PvE ‘s opgesteld. Eén PvE voor Zuid-Limburg (bus en Heuvellandlijn) alsmede de Regiotaxi en één PvE voor Noord-Limburg (bus en Maaslijn) alsmede de Regiotaxi. Voor de Maaslijn is de Provincie Limburg bevoegd gezag voor het Limburgse en het Brabantse deel, met de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) zijn en worden afspraken gemaakt voor een goede samenwerking. De Maaslijn maakt integraal deel uit van deze aanbesteding. Alle Limburgse gemeenten hebben aangegeven om met het tot hun verantwoordelijkheid behorende gehandicaptenvervoer aan te sluiten bij de Regiotaxi.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg