Verkenning Regionale IJmeerverbinding gereed

Amsterdam – Het ROA heeft in samenwerking met de andere overheden in het Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid Noordvleugel de afgelopen maanden een verkennende studie uitgevoerd naar deze verbinding. De resultaten zijn op 27 april 2006 aangeboden aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Op grond van de resultaten verzoekt de regio de minister nu om een Planstudie Openbaar Vervoer voor de verbinding Amsterdam-Almere op te starten. Deze kan dan worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Naar verwachting zullen in de periode 2010-2030 zo’n 40.000 tot 70.000 woningen worden gebouwd in en om Almere. Een groot deel zal aan de westkant van Almere worden gerealiseerd, waardoor Amsterdam (IJburg) en Almere dichter bij elkaar komen te liggen. De groei van Almere zal ook tot meer verkeersgroei tussen beide steden leiden.

In de Verkenning Regionale IJmeerverbinding is door het Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid Noordvleugel (de gemeente Amsterdam, het ROA, de provincies Noord-Holland en Flevoland en Rijkswaterstaat Noord-Holland) en de gemeente Almere gekeken of en zo ja in welke vorm een OV/weg-verbinding door het IJmeer nuttig, noodzakelijk en haalbaar is om de verwachte groei van de reizigersstromen op te vangen.

Noodzaak voor verbetering
Uit de verkenning concluderen de Platform-partijen dat de noodzaak voor verbetering van de OV-verbinding op de relatie Almere-Amsterdam duidelijk is aangetoond. De onderzochte OV-alternatieven door het IJmeer vervullen bovendien een nuttige functie in de uitbouw naar een meer evenwichtig regionaal OV-systeem dat de stedenbouwkundige ambities van de regio in Almere ondersteunt. Tegelijkertijd wijst het onderzoek wel uit dat de meeste OV-alternatieven een beperkte rol hebben in het ontlasten van de Flevolijn en gezien de hoge kosten leiden tot ongunstige kosten-batenverhoudingen. Een regionale wegverbinding door het IJmeer is vanuit het oogpunt van capaciteit niet direct noodzakelijk en zal het bestaande knelpunt van de Hollandse Brug niet oplossen, maar kan met het oog op de robuustheid van het regionale netwerk wel nuttig zijn.

Gemengd beeld
De varianten voor een IJmeerverbinding, die in het onderzoek aan de orde zijn geweest – een treinverbinding, een metroverbinding en een hoogwaardige busverbinding, alle drie met of zonder wegverbinding – laten een gemengd beeld zien. Zo kan een metro of hoogwaardige buslijn door het IJmeer een nuttige functie vervullen in de gewenste ontwikkeling van de netwerkstad Amsterdam-Almere. De investeringen die daarvoor gedaan moeten worden zijn echter fors. Een treinverbinding levert wel een substantiële vermindering van de druk op de Flevolijn op, maar scoort minder op het aspect ruimtelijk structurerende werking.

Gezamenlijke studie
Er zou moeten worden gekeken welke OV-verbinding door het IJmeer het beste past bij de doelstellingen op ruimtelijk-economisch gebied en qua OV-capaciteit. Ook moet worden bekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn, of fasering kan en hoe marktpartijen deel kunnen nemen.

Het Bestuurlijk Platform Bereikbaarheid Noordvleugel vraagt de minister om gezamenlijk een Planstudie op te starten, waarin wordt gekeken in hoeverre een OV-alternatief met uitbreiding van de Flevolijn, gecombineerd met een goede uitbreiding van het OV-systeem binnen Almere perspectief biedt voor de bereikbaarheids- en verstedelijkingsopgave van Almere.

Samenhang
Het vervoerkundige vraagstuk op de verbinding tussen Almere, Amsterdam en Schiphol moet volgens de overheden in het Platform bezien worden in samenhang met de verstedelijkingsopgave van Almere en de ecologische vraagstukken over het IJmeer. De Verkenning Regionale IJmeerverbinding maakt om die reden deel uit van de regionale inbreng van het Programma Noordvleugel. Er heeft dan ook veel uitwisseling plaatsgevonden met de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en het project Structuurvisie Zuiderzeelijn. De resultaten van deze verkenning worden betrokken bij de besluitvorming van de rijksoverheid in het kader van het Programma Noordvleugel in de zomer van 2006.

U kunt het rapport downloaden via www.roa.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)