Provincie Limburg start aanbesteding openbaar vervoer

Maastricht – De Provincie Limburg is gestart met de aanbesteding van het openbaar vervoer in de hele provincie. Inzet is de vraag, welke vervoerder vanaf 10 december 2006 het gehele openbaar vervoer in Limburg gaat verzorgen. Deze aanbesteding omvat zowel openbaar vervoer per trein (buiten het hoofdrailnet) en per bus als per regiotaxi. Deze aanbesteding maakt deel uit van de herinrichting van het openbaar vervoer, vastgelegd in de OV-visie ‘Van drie naar één’. De titel refereert aan de nieuwe inrichting van het openbaar vervoer: de verschillende vervoersvormen (‘modaliteiten’) trein, bus, en regiotaxi gaan in Limburg vóór het eind van dit jaar over naar één vervoerder. Doel daarvan is het realiseren van een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in het OV.

Provinciale Staten hebben in april 2005 de visie ‘Van drie naar één’ als beleidskader voor het openbaar vervoer vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben de opdracht gekregen om dit beleid verder vorm te geven en uit te voeren. Onderdeel van de uitvoering is de concessieverlening voor trein, bus en CVV.

Concessies
Op 10 december 2006 verlopen de huidige concessies voor het busvervoer: Noord- en Midden-Limburg (Hermes), Maastricht (SBM), Heuvelland (Limex) en Zuid-Limburg (Hermes). Dat geldt ook voor het merendeel van de lopende CVV-contracten en de treinconcessies voor de Maaslijn (Nijmegen-Roermond) en de Heuvellandlijn (Maastricht-Kerkrade). Op basis van nieuwe concessies en openbaar vervoercontracten gaat dan het nieuwe OV in Limburg van start. De aanbesteding moet uitmaken, bij welke vervoerder(s) de exploitatie terechtkomt. Limburg is daarbij geografisch in twee percelen verdeeld: Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg. Vervoersmaatschappijen kunnen inschrijven voor één perceel of voor de hele provincie.

Consultatie
Ter voorbereiding van de Europese aanbesteding heeft in de periode juli 2005 – november 2005 een openbare marktconsultatie plaatsgevonden. Hierbij hebben twaalf vervoersbedrijven hun mening gegeven over de uitvoerbaarheid van de OV-visie in relatie tot de aanbesteding. Uit de marktconsultatie is een aantal conclusies getrokken:

  • vervoerders kunnen instemmen met het gedachtegoed in de OV-visie ‘Van drie naar één’. De vervoersbedrijven vinden deze visie uitvoerbaar en een uitdaging;
  • vervoerders kunnen zich goed vinden in de uitgangspunten voor de omvang van de concessie(s), de duur van de concessieperiode en de relatieve vrijheid voor de vervoerder.

De uitkomsten van de marktconsultatie hebben de Provincie Limburg gesterkt in het gevoel dat de aanbesteding van het multimodale OV-systeem een succes kan worden. De aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg is formeel gestart op 15 februari 2006.

De Provincie Limburg treedt mede namens het Samenwerkingsverband Arnhem Nijmegen KAN op als aanbestedende dienst voor de Maaslijn (de spoorlijn Nijmegen-Roermond) en voor een aantal gemeenten (of gemeentelijk samenwerkingsverband) voor het Wvg-vervoer.

Kwaliteit en prijs
De aanbesteding draait vooral om de vraag, welke vervoerder in staat is om kwalitatief het beste aanbod te doen aan de Provincie. De prijs vormt daarin slechts een deelaspect. De Provincie heeft een groot aantal kwaliteitscriteria aangegeven, waaraan de aanbiedingen zullen worden getoetst. Ook is nu al duidelijk, hoe de Provincie de offertes zal beoordelen. Nu al is duidelijk gemaakt, met welke aspecten punten te verdienen zijn voor deze beoordeling.

Maximale score
Subgunningscriteria – Perceel 1(N/M Limb.) – Perceel 2 (Z- Limb.)

1. Voorzieningenniveau
1a Kwaliteit uitwerking regiefunctie (intern & extern) – 150 – 150
1b Kwantiteit en kwaliteit basisvoorzieningenniveau – 100 – 100
1c Kwantiteit en kwaliteit aanvullend en totaal voorzieningenniveau – 250 – 250

2. Bedrijfsvoering
2a Totaalprijs – 50 – 50
2b Kosten meer- en minderwerk – 50 – 50
2c Kostendekkingsgraad 2007 – 150 – 150
2d Prijs Regiotaxi – 100 – 100

3. Kwaliteit uitvoering en implementatie
3a Kwaliteit materieel – 50 – 100
3b Kwaliteit toegankelijkheidsplan – 60 – 60
3c Kwaliteit meerjarenplan sociale veiligheid – 60 – 60
3d Kwaliteit halteplan – 40 – 40
3e Kwaliteit plan reisinformatie – 40 – 40
3f Kwaliteit milieuplan – 40 – 40
3g Kwaliteit marktbewerkingplan – 60 – 60
3h Kwaliteit implementatieplan – 100 – 100

Maximaal te behalen score – 1300 – 1350

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg